8.5.2007/1159

Strukturfonden - Stöd från socialfonden - Utbetalningsärende - Statsunderstödsärende - Utbetalande myndighet - Arbetskrafts- och näringscentral - Statsunderstödsmyndighet - Förvaltningsbeslut - Rättelseyrkande - Ändringssökande - Besvär - Förvaltningstvist - Stödduglighet - Registreringsförfarande - Bokföringsförfarande

H stad genomförde tillsammans med A och B kommuner ett projekt, som finansierades med medel ur Europeiska socialfonden. Arbetskrafts- och näringscentralen hade avslagit H stads ansökan om utbetalning av medlen till den del som H i sin bokföring som sina utgifter hade registrerat A:s och B:s utgifter för genomförandet av projektet, på det sätt som hade beskrivits i projektets styrgrupp och i strid med bokföringslagen och stödvillkoren. Arbetskrafts- och näringscentralen hade avslagit H:s rättelseyrkande.

H överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen, som undanröjde den besvärsanvisning som fogats till det överklagade beslutet, avvisade besvären utan att pröva dem i sak, prövade H:s yrkanden i den ordning som föreskrivs för handläggning av förvaltningstvistemål och biföll H:s yrkanden om utbetalning av stödet på den grunden att H med sin felaktiga bokföring inte hade eftersträvat egen vinning.

Arbetskrafts- och näringscentralen överklagade förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, som upphävde och undanröjde förvaltningsdomstolens beslut, som hade givits i den ordning som föreskrivs för handläggning av förvaltningstvistemål, prövade H:s yrkanden om ändring av det beslut som arbetskrafts- och näringscentralens givit med anledning av H:s rättelseyrkande, och satte i kraft arbetskrafts- och näringscentralen beslut, eftersom utgifterna hade bokförts i strid med stödvillkoren.

Lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999) 1, 3, 4, 6, 37 och 39 §
Statsunderstödslagen (688/2001) 1, 3, 4, 11-13, 19-22, 30 och 34 §
Bokföringslagen (1336/1997) 2 kap. 3 §
Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 om Europeiska socialfonden
Kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna
Kommissionens förordning (EG) nr 448/2004 om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som medfinansieras av strukturfonderna

Se även HFD:2007:26, HFD:2007:27 och HFD 8.5.2007 liggare 1158.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.