8.5.2007/1158

Strukturfondmedel - Europeiska regionala utvecklingsfonden - Gemenskapsinitiativprogrammet Interreg - Förbund på landskapsnivå - Utbetalningsbeslut - Rättelseyrkande - Förvaltningstvistemål - Kommunalbesvär - Förvaltningsbesvär - Regional utvecklingsmyndighet - Statsbidragsmyndighet

Ett förbund på landskapsnivå hade godkänt ett projekt kallat Mötesplats Barents till att omfattas av Interreg III A Nord -programmet. Projektet hade beviljats finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden samt nationell motfinansiering. Stödet kunde användas för godtagbara kostnader som uppkom under tiden 1.1.2002 - 31.3.2003. I sitt utbetalningsbeslut 1.3.2004 avslog förbundet delvis sökandens ansökan om utbetalning. Förbundet anvisade stödsökanden att söka ändring i beslutet genom att yrka rättelse så som avses i kommunallagen (365/1995). Sökanden framställde ett rättelseyrkande, som förbundet behandlade och delvis avslog. Enligt besvärsanvisningen kunde ändring i sistnämnda beslut sökas genom kommunalbesvär. Förvaltningsdomstolen undanröjde den besvärsanvisning som fogats till beslutet och prövade stödtagarens yrkanden som ett förvaltningstvistemål som avses i 69 § i förvaltningsprocesslagen. Sökandens yrkanden avslogs huvudsakligen.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde och undanröjde förvaltningsdomstolens beslut till den del som beslutet avsåg handläggningsordningen. Enligt lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999, nedan strukturfondslagen) var det i förbundets beslut inte fråga om ett i nämnda lag avsett finansieringsbeslut och inte heller om att finansieringen upphörde eller återkrävdes, så som avsågs i 37 § i samma lag. I förbundets utbetalningsbeslut var det således inte fråga om förvaltningsbesvär som avses i strukturfondslagen eller om förvaltningstvistemål. Därefter gällde det att avgöra om det tillgängliga rättsmedlet var kommunalbesvär som avses i 37 § 2 mom.i strukturfondslagen och 10 f § i lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1135/1993), som även den skulle tillämpas i detta fall. Enligt nämnda lagar var förbundet i fråga om förvaltningen av Interregmedlen såväl förvaltningsmyndighet som utbetalande myndighet samt dessutom regional utvecklingsmyndighet.

Högsta förvaltningsdomstolen anser, att det vid avgörandet av korrekt rättsmedel var skäl att tolka ovan nämnda bestämmelser tillsammans med bestämmelserna i statsunderstödslagen (668/2001). Statsunderstödslagen har ett allmänt tillämpningsområde och är således tillämplig också på användningen av medel som beviljas från strukturfonder, till den del som annat inte bestämts i annan lagstiftning. Eftersom strukturfondslagen och lagen om regional utveckling inte innehåller några bestämmelser om beslut om utbetalning, skulle ändring i förbundets beslut om utbetalning sökas så som bestäms i 34 § i statsunderstödslagen. Enligt nämnda lagrum får först rättelseyrkande framställas över utbetalningsbeslutet, varefter ändring i det beslut som fattats med anledning av rättelseyrkandet får sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Stödtagarens besvär prövades omedelbart av högsta förvaltningsdomstolen som besvär över avgörandet till den del som förvaltningsdomstolen hade förkastat stödtagarens yrkanden om att vissa kostnader skulle godtas som stödberättigande kostnader. Besvären förkastades och slutresultatet i förvaltningsdomstolens beslut ändrades inte.

Lag om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999) 1 och 1 a §, 2 § 1 mom., 2 § 4 mom., 3, 6, 37 och 39 §
Lagen om regional utveckling (1135/1993) 3 a, 3 b, 10 a och 10 f §
Statsunderstödslag (688/2001) 1, 2, 3 och 34 §
Regionutvecklingslagen (602/2002) 42 §

Se även HFD:2007:26, HFD:2007:27 och HFD 8.5.2007 liggare 1159.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.