10.1.2007/17

Marktäktstillstånd - Grus- och sandtäkt - Naturvårdslagen - Objekt inom nätverket Natura 2000 - Habitatdirektivet - Fågeldirektivet - Bedömning av projekt och planer enligt 65 § i naturvårdslagen

Kommunstyrelsen hade med sitt beslut 29.8.2005 beviljat L Abp rätt att med stöd av ett marktäktstillstånd som var i kraft till 30.8.2015 ta sammanlagt 900 000 m3 grus och sand (årligen 90 000 m3) på ett täktområde på lägenheten K i byn M och kommunen M. I tillståndsvillkoren föreskrevs bland annat att trädbeståndet på det område i grannskapet som låg närmast täktområdet och hörde till nätverket Natura 2000 fick avlägsnas först när detta var nödvändigt för att man skulle kunna gräva där. Förfarandet med bedömning och utlåtanden enligt 65 § i naturvårdslagen hade inte iakttagits.

Förvaltningsdomstolen hade med anledning av kommunmedlemmen A:s besvär på de grunder som närmare framgår av beslutet upphävt kommunstyrelsens beslut därför att den skyldighet att göra en bedömning om vilken föreskrivs i 65 § i naturvårdslagen hade försummats. Förvaltningsdomstolen hade återförvisat ärendet till kommunstyrelsen för ny handläggning.

HFD förkastade L Abp:s besvär och ändrade inte slutresultatet i förvaltningsdomstolens beslut.

A hade motiverat sina besvär till förvaltningsdomstolen bland annat med den omständigheten att man vid tillståndsprövningen hade försummat att beakta att täktverksamheten skulle innebära ett ingrepp i en ekologisk zon, eftersom L Abp hade för avsikt att ta marksubstanser på ett område som var viktigt med hänsyn till ett objekt som ingick i nätverket Natura 2000. Ingreppet skulle medföra att ytvatten leddes ner till grundvattnet. Den frid som rådde i naturen skulle också avsevärt påverkas av täktverksamheten, men trots detta hade dess ljudpåverkan inte kartlagts. Besvären skulle anses innebära ett yrkande om att tillståndsbeslutet skulle upphävas även på den grunden att täkten, som visserligen skulle ske utanför det område som utgjorde ett objekt inom nätverket Natura 2000, men dock i dess omedelbara närhet, sannolikt skulle komma att medföra sådana betydande skadliga verkningar för de naturvärden som Naturaobjektet representerade att skyldighet att göra en bedömning uppstod.

L Abp hade låtit göra en 22.6.2005 daterad Naturabehovsutredning för täktplanen, men förfarandet med bedömning och utlåtanden enligt 65 § i naturvårdslagen hade inte iakttagits.

Det objekt som saken gällde hade tagits med i nätverket Natura 2000 å ena sidan såsom ett SCI-område som avses i habitatdirektivet (92/43/EEG) och å andra sidan som ett SPA-område som avses i fågeldirektivet. Statsrådets beslut att ta med objektet i nätverket hade fattats 20.8.1998 och enligt den blankett med uppgifter om objektet som hade fogats till beslutet hade objektet tagits med i nätverket på den grunden att av de arter som nämndes i bilaga II till habitatdirektivet där förekom flygekorre och av de arter som nämndes i bilaga II till fågeldirektivet förekom nio fågelarter. När det gällde naturtyperna i bilaga I till habitatdirektivet hade beslutet grundat sig bland annat på den omständigheten att på området fanns boreala naturskogar.

Marktäktstillståndet har beviljats i enlighet med L Abp:s plan så, att skyddszonens bredd var 30 meter för den del av täktområdet som låg närmast Naturaområdet. Med hänsyn till de övriga motiveringarna i förvaltningsdomstolens beslut ansågs högsta förvaltningsdomstolen i motsats till vad man hade ansett i den 22.6.2005 daterade behovsutredningen att ett sådant förfarande med bedömning och utlåtande som avses i 65 § i naturvårdslagen hade varit nödvändigt. Med hänsyn till 1 § 2 mom. i marktäktslagen borde marktäktstillståndet således inte ha beviljats utan ett föregående förfarande med bedömning och utlåtande.

Marktäktslagen 1 § 2 mom.
Naturvårdslagen 65 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.