8.1.2007/1

Mervärdesskatt - Skattskyldighet - Skattegrund - Allmännyttigt samfund - Inkomst av näring - Golfsällskap - Medlems- och anslutningsavgifter - Direktivs tolkningseffekt

Föreningen A rf hade enligt sina stadgar som syfte att främja golfspelning och i denna avsikt hålla en golfbana för sina medlemmar samt hålla en klubblokal och där driva restaurangrörelse för medlemmar och inbjudna gäster. Som medlem kunde föreningen anta bland annat en person som ägde en aktie i B Ab eller till vilken en aktieägare i bolaget hade överlåtit sin med aktien förknippade rätt att spela och vars skriftliga medlemsansökan föreningens styrelse godkände. Om föreningen upplöstes eller upphörde, skulle dess sista möte besluta till vilket idrottsfrämjande syfte föreningens medel skulle användas. Av sina medlemmar uppbar A rf årligen en medlemsavgift som täckte föreningens kostnader för klubb-, undervisnings- och tävlingsverksamhet samt medlemsavgift till Finlands Golfförbund rf. Avsikten var att föreningen med de års- eller spelavgifter som den uppbar av sina medlemmar skulle täcka kostnaderna för drift, underhåll och användning av golfbanan. Av personmedlemmar uppbars dessutom en anslutningsavgift när de anslöt sig till föreningen.

A rf bedrev också verksamhet som i allmänhet bedrevs av ett golfaktiebolag. Föreningen uppbar spelsäsongs- och årsavgifter av golfaktiebolagets aktieägare och dem som hyrde spelrätt, hyrde ut reklamplatser på banan, hyrde ut banan för företagsevenemang och sålde golfutrustning i sin pro-shop. Golfbanan ägdes, drevs och underhölls av ett separat golfaktiebolag, B Av, av vilket A rf. hade hyrt banan. Föreningen hade själv ansett sig mervärdesskattskyldig för försäljning av de green fee -avgifter som uppbars hos spelare som inte var medlemmar, inkomster från rangeavgifter, undervisningsintäkter, inkomster från spelsäsongs- och årsavgifter, inkomster från företagsevenemang samt inkomster från uthyrning av golfbilar, -bagar och -klubbor samt skåp. Eftersom A rf även bedrev sådan golfverksamhet som i allmänhet bedrevs av ett golfaktiebolag, kunde föreningen inte betraktas som ett sådant allmännyttigt samfund som avses i 22 § i inkomstskattelagen. A rf var därför inte och inte heller annars på basis av den verksamhet som föreningen bedrev befriad från mervärdesskatteplikt med stöd av 4 § i mervärdesskattelagen. När hänsyn togs till föreningens totala verksamhet, kunde den inte heller klassificeras som en sådan allmännyttig organisation utan vinstsyfte som avses i rådets direktiv artikel 13 stycke a punkt 1 m.

Med hänsyn till verksamhetens omfattning, de inkomster som den inbringade samt konkurrensläget skedde A rf:s överlåtelse av spelrätter till sina medlemmar och andra som använde golfbanan i form av rörelse som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen. Med hänsyn till de principer som framgick av Europeiska gemenskapernas domstols dom i målet C-174/00 (Kennemer Golf & Country Club) var de medlems- och anslutningsavgifter som A rf uppbar av sina medlemmar vederlag för tjänster som föreningen tillhandahöll. På det hela taget var det då fråga om tjänster som gav möjlighet att utöva idrott. A rf skulle således betala mervärdesskatt för de medlems- och anslutningsavgifter som föreningen uppbar av sina medlemmar. Förhandsavgörande för tiden 11.5.2006 - 31.12.2006.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 4 §, 29 § 1 mom. 4 punkten och 85 a § 1 mom. 3 punkten
Inkomstskattelagen 22 och 23 §
Europeiska gemenskapernas råds sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEG) artikel 13 stycke A punkt 1 m och punkt 2
Europeiska gemenskapernas domstols dom i målet C-174/00 (Kennemer Golf & Country Club)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.