2.11.2006/2912

Miljötillstånd - Avfallsreningsverk - Sulfatcellulosafabrik - Tillståndsvillkor - Prövning - Enskilda fall - Egenskaper hos ett vattenområde - Bästa användbara teknik - BREF-dokument - Kväve - Fosfor

Möjligheten att ställa effektivare tillståndsvillkor än vad som motsvarar nivån för bästa användbara teknik kan basera sig på en sådan bestämmelse som avses i 41 § 1 mom. i miljöskyddslagen eller på att ett sådant hinder för tillstånd som avses i 42 § 1 mom. i miljöskyddslagen kan undvikas med hjälp av ett tillståndsvillkor. När det gällde utsläppen i vattendrag från A Abp:s fabriker i Jakobstad var det inte fråga om situationer som avses i dessa bestämmelser. Kravnivån för villkoren i tillståndet skulle således till denna del bestämmas utgående från bestämmelserna i 43 § 3 mom. i miljöskyddslagen.

Enligt 43 § 3 mom. i miljöskyddslagen är utgångspunkten när tillståndsvillkor meddelas för att förhindra förorening att de enskilda fallen ska prövas var för sig. Vid prövningen ska hänsyn tas till de omständigheter som framgår av den första meningen i nämnda moment. Tillståndsvillkor som gäller utsläppsgränsvärden eller annars hindrande och begränsning av utsläpp skall dock alltid utformas så att de minst motsvarar den nivå som följer av bästa tillgängliga teknik.

Vid bedömningen av hur utsläppen av närsalter i havsområdet utanför Jakobstad kunde begränsas, skulle enligt 43 § 3 mom. i miljöskyddslagen hänsyn tas bland annat till egenskaperna hos det havsområde som var utsatt för effekterna av utsläppen samt å andra sidan till hur fosforutsläppen kunde förväntas inverka på tillståndet i vattenområdet.

BREF-dokumentet (referensdokumentet för bästa tillgänglig teknik) innehöll uppgifter om den bästa tillgängliga tekniken inom massa- och pappersindustrin. Dokumentet var en informationskälla som skulle noteras när man vid utformningen av tillståndsvillkoren bedömde den bästa tillgängliga teknik som industrianläggningen skulle använda sig av. Till följd av skillnader i förhållanden och anläggningar samt den tekniska utvecklingen är avsikten med dokumentet inte att direkt bestämma vad kravet på bästa tillgängliga teknik förutsätter i det enskilda fallet. Även i övrigt skulle utsläppsföreskrifterna i enskilda fall meddelas efter en sådan helhetsbedömning som avses i 43 § 3 mom., dock så, att kravet på bästa tillgängliga teknik blev tillgodosett i varje enskilt fall

Miljöskyddslagen 3 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom., 41 § 1 mom., 42 § 1 mom. och 43 § 3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.