26.10.2005/2684

Vattenlagen - Miljöskyddslagen - Vattenhushållningsärende - Tillstånd - Vattendomstol - Ersättning - Miljöskada - Oförutsedd skada - Tillämplig lag

Vattenlagens 11 kap. tillämpas från 1.3.2000 inte när det är fråga om en åtgärd på vilken miljöskyddslagen tillämpas, utan bestämmelserna i nämnda 11 kap. gäller numera endast de vattenhushållningsärenden som avses i 14 kap. 1 § i vattenlagen. I ett ärende som gäller ersättning för oförutsedd skada kan ett anspråk på ersättning för skada som har uppstått genom en avvikelse från ett tillstånd framställas såväl enligt 72 § i miljöskyddslagen som enligt 11 kap. 8 § 3 mom. i vattenlagen.

Med hänsyn till nämnda omständigheter skulle förfarandet för framställning av ett yrkande som gällde ersättning för oförutsedd skada till följd av sådan förorening av miljön som avses i miljöskyddslagen följa bestämmelserna i 72 § i miljöskyddslagen även när verksamhetstillståndet beviljats med stöd av de bestämmelser i vattenlagen som gällde före 1.3.2000. När ersättningen bestämdes, skulle i fråga om skador förorsakade före 1.3.2000 tillämpas de materiella bestämmelserna i lagen om ersättning för miljöskador och i fråga om skador förorsakade efter 1.3.2000 de vid varje enskild tidpunkt gällande bestämmelser i 11 kap. i vattenlagen. Frågan huruvida skadan hade varit oförutsedd skulle dock bedömas utgående från de bestämmelser om ersättning som hade varit i kraft när tillståndet beviljades.

Miljöskyddslagen tillämpades från 1.3.2000 på frågor som gällde avledning av avloppsvatten från ett område som omfattades av en kommunal byggnadsplan. Målet, som gällde oförutsedd skada, skulle därför avgöras så, att i fråga om förfarandet skulle tillämpas bestämmelserna i 72 § i miljöskyddslagen, inte 11 kap. 8 § 3 mom, som förvaltningsdomstolen hade tillämpat, och i fråga om de materiella ersättningsgrunderna skulle tillämpas antingen lagen om ersättning för miljöskador eller 11 kap. i vattenlagen, beroende på tidpunkten när skadan hade inträffat.

Miljöskyddslagen 66 och 72 §

Vattenlagen 11 kap., 11 kap. 8 § 1 mom. (264/1961), 11 kap. 8 § 3 mom. (467/1987), 11 kap. 8 § 3 mom. (88/2000)

Lagen om ersättning för miljöskador

Lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.