26.10.2005/2681

Vattenhushållningsärende - Kraftverk - Nyttjanderätt till vattenkraft - Inbjudan att delta - Förvaltningstvång - Ansökan - Samfällt område - Delägarlag

Ett kraftverk för vilket tillstånd hade beviljats med stöd av 1902 års lag om vattenrätten, använde vattenkraft från ett vattenområde som tillhörde delägarlaget för ett samfällt vattenområde. Utredning förelåg inte om kraftverksägarens rätt till den sammantagna vattenkraften. Delägarlaget hade tillställt miljötillståndsverket en skrivelse, i vilken delägarlaget bland annat yrkade ersättning för nyttjandet av vattenkraften, såväl retroaktivt som räknat från ingången av året när ansökan lämnades till miljötillståndsverket, samt även omprövning av kraftverkstillstånden.

Det ansågs vara fråga om en situation som kunde uppfylla villkoren i 3 kap. 17 § 2 mom. i vattenlagen. Delägarlagets skrivelse till miljötillståndsverket skulle betraktas som en i nämnda 17 § 2 mom. avsedd ansökan, med vilken delägarlaget hade begärt att miljötillståndsverket skulle sätta ut en tid inom vilken kraftverksägaren skulle inleda ett förfarande enligt 3 kap. 9 § i vattenlagen.

I ärendet, som gällde huruvida en tid skulle sättas ut med stöd av 3 kap. 17 § 2 mom. i vattenlagen, var det inte fråga om en sådan i 3 kap. 9 § i vattenlagen avsedd framställning angående förslag om byggande av kraftverk, om inbjudan till andra delägare i vattenkraften att delta i företaget eller om anslutning till detta att lagen om samfälligheter enligt 4 mom. i nämnda 9 § inte skulle ha blivit tillämplig. Rätt att göra en ansökan som avses i 3 kap. 17 § 2 mom. i vattenlagen har enligt nämnda lagrum den som kan styrka sin rätt till vattenkraft som har tagits i bruk i kraftverket. Enligt lagen om samfälligheter var delägarlaget vattenområdets innehavare. Delägarlaget hade bland annat möjlighet att till någon utomstående överlåta ett vattenområde som tillhörde delägarlaget, jämte därmed förknippad vattenkraft, samt även annars förfoga över dessa, i den mån som annat inte följde av åtgärder som enskilda delägare hade vidtagit i sådant syfte. Följaktligen fanns det inget som hindrade att en ansökan som avsågs i nämnda 17 § 2 mom. gjordes i delägarlagets namn.

Eftersom delägarlagets skrivelse inte hade behandlats som en ansökan som avses i 3 kap. 17 § 2 mom. i vattenlagen, skulle ärendet återförvisas till miljötillståndsverket för att handläggas som en sådan ansökan.

Beslutet innebar inget avgörande av äganderätten eller annan rättighet till vattenkraften, eller någons rättigheter i ett eventuellt förfarande för inbjudan att delta.

Vattenlagen 3 kap. 9, 11, 15 och 17 §

Lagen om samfälligheter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.