19.10.2005/2644

Beskattningsförfarande - Efterbeskattning - Skatteförhöjning - Oriktig skattedeklaration - Hyresavtal - Avbetalningsköp - Periodisering

A Ab hade 6.8.1999 med B Ab slutit ett avtal om överlåtelse av sin rörelse. Samtidigt hade ett avtal uppgjorts om hyra av de lösa anläggningstillgångarna så, att dessa tillgångar enligt avtalet efter hyrestidens utgång, dock senast 31.8.2005, utan särskild ersättning övergick i B Ab:s ägo. Avtalet hade i bolagets bokföring och skattedeklaration behandlats som ett hyresavtal. Vid efterbeskattning betraktades avtalet som ett avtal om avbetalningsköp, varför hela köpeskillingen skulle intäktsföras som inkomst för det skatteår under vilket avtalet slöts och egendomen i fråga överläts till köparen. Bolagets inkomst ökades därför med 2 755 532 mark. Bolaget uppgav att det inte hade varit medvetet om att inkomsten hade periodiserats på ett oriktigt sätt.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det under de förhållanden som hade varit rådande i fallet inte fanns grund att påföra bolaget skatteförhöjning enligt 32 § 3 mom. (477/1998) i lagen om beskattningsförfarande, eftersom enligt nämnda lagrum skatteförhöjning kan påföras endast under förutsättning den skattskyldige medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat in en väsentligen oriktig skattedeklaration.

Skatteåret 1999

Omröstning 3-2. De ledamöter som var av avvikande mening ansåg, att det fanns förutsättningar att tillämpa 32 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande, men att det i ovan relaterade fall fanns i lagrummet avsedda särskilda skäl att påföra en skatteförhöjning understigande fem procent.

Lagen om beskattningsförfarande 32 § 1-3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.