28.9.2005/2470

Kommunalärende - Överklagbarhet - Ledamot av kommunstyrelsen - Samkommun - Ekonomidirektör

En utbildningssamkommuns ekonomichef hade valts till ledamot av stadsstyrelsen i Brahestad. Samkommunen hade i uppdrag att för sina medlemskommuners räkning ordna undervisning som avsågs i lagen om yrkeshögskolestudier, lagen om yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning samt även andra tjänster. I syfte att utföra detta uppdrag upprätthöll samkommunen läroanstalter eller köpte utbildningstjänster. Samkommunen ägde och administrerade Brahestads yrkesskola och läroanstalt för landsbygdsnäringar samt Lybeckers textil- och konstslöjdsläroanstalt och kunde hålla elevhem och vara delägare i en sammanslutning som upprätthöll elevhem.

Ekonomidirektören fungerade inte som föredragande i samkommunens styrelse. Han hade närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden och hörde till samkommunens ledningsgrupp. Med vissa begränsningar hade han rätt att besluta om upptagande av tillfälliga lån, tillfällig placering av kassamedel, försäljning och inköp av lös egendom samt att avgöra frågor som gällde hans underlydande.

Med hänsyn till utbildningssamkommunens storlek samt att samkommunen svarade för både yrkeshögskol- och yrkesskolutbildningen i Brahestadsområdet, kunde de personer som innehade ledande uppgifter eller därmed jämförbara uppgifter i samkommunen jämställas med dem som innehade motsvarande uppgifter i kommunen. När hänsyn ytterligare togs till arten av de uppgifter som skulle skötas av ekonomidirektören och den betydelse som dessa hade för samkommunen, kunde ekonomidirektören i fråga om sin ställning jämföras med en kommunanställd som hade en ansvarsfull uppgift som kunde jämställas med en ledande uppgift inom en nämnds uppgiftsområde. Ekonomidirektören var därför inte valbar till uppdraget som ledamot av en kommunstyrelsen i Brahestad, som var samkommunens medlemskommun.

Om en samkommuns ekonomidirektörs avsaknad av valbarhet se även HFD 14.9.2005 liggare 2359

Jfr HFD:1997:39 om en samkommuns ekonomidirektörs valbarhet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.