HFD:s europarättsliga avgöranden: 2020

31.12.2020/4432 HFD:2020:170
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjemedlem - Laglighetskravet inom förvaltningen - Myndighets utredningsskyldighet - Associationsavtalet mellan Republiken Turkiet och Europeiska ekonomiska gemenskapen - Associationsrådets beslut - Internationellt fördrag som binder unionen - Omedelbar rättsverkan - Laglig arbetsmarknad - Återförsända ärende till Migrationsverket
30.12.2020/4430 HFD:2020:166
Utlänningsärende - Unionsmedborgare - Registrering av uppehållsrätt - Unionsmedborgares familjemedlem - Underhållsberättigad släkting i rakt uppstigande led - I verkligheten ekonomiskt beroende
22.12.2020/4400 HFD:2020:154
Mervärdesskatt - Skattegrund - Rättelsepost till försäljningsintäkter - Skadestånd - Frivillig gottgörelse - Distributionsnätsinnehavare - Avbrott i eldistributionen
22.12.2020/4399 HFD:2020:153
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Vederlag - Skadestånd - Elöverföring - Kundens betalningsförsummelse - Avgift för att avbryta elleverans - Avgift för återinkoppling
18.12.2020/4376 HFD:2020:146
Offentlig upphandling - Samarbetsavtal mellan kommuner - Modell med ansvarskommun - Överföring av befogenheter - Upphandlingar efter överföringen av befogenheter - Enhet anknuten till den upphandlande enheten (in house-enhet) - Unionens domstols förhandsavgörande
25.11.2020/4288 HFD:2020:129
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Upphörande av status som alternativt skyddsbehövande - Väsentlig och varaktig förändring av förhållandena - Personliga förhållanden
25.11.2020/4284 HFD:2020:130
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Upphörande av flyktingstatus - Väsentlig och varande förändring i förhållandena
25.11.2020/4269 HFD:2020:125
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol - Yrkeskvalifikationsdirektivet - Läkare - Automatiskt erkännande - Grundexamen från Förenade Konungariket - För viss tid begränsad rätt att utöva yrke i Finland - Yrkespraktik efter genomförd grundexamen
17.11.2020/4236 HFD:2020:119
Punktbeskattning - Import från en annan medlemsstat - Skattskyldig - Innehav i kommersiellt syfte - Person till vilken produkterna levereras i Finland - Punktskattedirektivets tolkningsverkan - Snus
16.11.2020/4228 HFD:2020:117
Utlänningsärende - Utvisning - Helhetsbedömning - Proportionalitetsprincipen - Ny ansökan om uppehållstillstånd
30.10.2020/4164 HFD:2020:111
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Konsekvensbedömning - Tillräcklig utredning - Planebestämmelser - Värnandet av naturvärdena - Art som avses i habitatsdirektivets bilaga IV (a) - fladdermöss - Föröknings- och rastplats - Förbud mot att förstöra och försämra - Rutt
29.10.2020/4159 HFD:2020:110
Mervärdesskatt - Uthyrning av fast egendom - Tillhandahållande av tjänster med anknytning till fast egendom - Maskinsalstjänst - Land där tjänsten överlåts - Förhandsavgörande av unionens domstol
29.10.2020/4155 HFD:2020:109
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol - Yrkeskvalifikationsdirektivet - Yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården - Rätt att använda yrkesbeteckning - Psykoterapeut
16.10.2020/4043 HFD:2020:106
Elmarknadsdirektivet - Besvärsrätt - Part i förvaltningsförfarande - Begäran om utredning - Hushållskund till ett nätbolag som idkar eldistribution - Energimyndighetens beslut att inte vidta åtgärder mot nätbolaget
24.9.2020/3747 HFD:2020:99
Mervärdesskatt - Överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet - Uthyrning av skrivbordsplats - Uthyrning av kontorsutrymme med lås - Tilläggsfaciliteter - Gemensamma kontorstjänster - Servicehelhet - Anslutningsprincipen
22.9.2020/3709 HFD:2020:98
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Barn - Ensamkommande barn - Alternativt skydd - Kringgå bestämmelserna om inresa - Skydd för familjelivet
10.9.2020/3619 HFD:2020:94
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Jehovas vittne - Förföljelse på grund av religion
7.9.2020/3573 HFD:2020:91
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Somalia - Asylförfarande - Särskilda förfarandegarantier - Sexuellt våld - Kvinnlig sökande - Manlig tolk och intervjuare
13.7.2020/3137 HFD:2020:88
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Förföljelse - Allvarlig skada - Alternativt skydd - Turkiet - Landinformation
24.6.2020/2725 HFD:2020:77
Tobakslagen - Försäljningsförbud - Elektronisk cigarrett - Nikotinfri vätska för förångning - Smakvätska som är godkänd för användning i livsmedel - Direktivet beträffande tekniska standarder - Försummelse av informationsförfarandet
11.6.2020/2535 HFD:2020:72
Dataskydd - Allmän dataskyddsförordning - Sökande av ändring - Förvägra rätten att erhålla information - Logguppgiftsbegäran - Myndighet som registeransvarig - Enhetlig tillämpning av unionsrätten
10.6.2020/2510 HFD:2020:69
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Annan anhörig - Anknytningsperson med flyktingstatus - Fast familjegemenskap - Bo åtskiljs i två år - Val av boningsort
9.6.2020/2481 HFD:2020:67
Utlänningsärende - Utvisning - Helhetsbedömning - Brottslighet - Skyddet för familjeliv - Barnets bästa - Integration i Finland - Proportionalitetsprincipen
5.6.2020/2452 HFD:2020:64
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd på grundval av familjeband - Äktenskap - Kringgå bestämmelserna om inresa - Skydd för familjeliv - Allmänt intresse - Arbete och vistelse i Finland utan tillstånd
5.6.2020/2450 HFD:2020:63
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd på grundval av familjeband - Äktenskap - Kringgå bestämmelserna om inresa - Skydd för familjeliv - Allmänt intresse - Schengenvisum beviljat av en annan stat - Ansökan om internationellt skydd
29.5.2020/2354 HFD:2020:61
Utlänningsärende - Flykting - Återkallande av flyktingstatus - Begagna sig av den stats skydd där man är medborgare - Visum - Förändrade förhållanden - Behov av skydd - Bedömning av förutsättningarna - Myndighetens utredningsskyldighet
22.5.2020/2225 HFD:2020:57
Livsmedelstillsyn - Slakteri - Avgift för köttbesiktning - Offentligrättslig prestation - Lagen om grunderna för avgifter till staten - Självkostnadsvärde - Besiktningspersonalens lönekostnader under uppsägningstiden - Kontrollförodningen - Livsmedelssäkerhetsverket Evira (numera Livsmedelsverket)
20.5.2020/2203 HFD:2020:55
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Punktskatter - Skatt på alkoholdrycker - Små bryggerier - Sambeskattning - Strukturdirektivet - Nationellt genomförande - Direkt rättsverkan av art. 4.2 i direktivet
15.5.2020/2119 HFD:2020:53
Markanvändning och byggande - Landskapsplan - Vindkraft - Fågelfauna - Utredning av konsekvenserna - Naturabedömning - Prövning av om en bedömning behövs
15.5.2020/2103 HFD:2020:51
Beskattning av näringsverksamhet - Företagsomstrukturering - Fusion - Utländskt dotterbolag - Avdrag av förlust - Slutlig förlust
20.4.2020/1727 HFD:2020:42
Extraordinärt ändringssökande - Mervärdesskatt - Tullförfarande - Försäljning (som riktar sig) utanför unionen/gemenskapen - Exportförsäljning - Villkor för skattefrihet - T1-transiteringsförfarande - Utförselbekräftat överlåtelsebeslut
2.4.2020/1510 HFD:2020:36
Beskattning av näringsverksamhet - Koncernbidrag - Krav på inhemskt bolag - Tolkning av EU:s grundfördrag - Etableringsfrihet - Avdrag av förlust - Tidsperiod för att avdra förlust
1.4.2020/1464 HFD:2020:33
Medborgarskapsärende - Boendetidsvillkor - Unionsmedborgare - Europeiska kemikaliemyndigheten - Rätt att vistas permanent i Finland - Egentligt bo och hemvist
25.3.2020/1365 HFD:2020:31
Jaktlagen - Dispens - Fridlyst djurart - Järv - Fångstområde - Naturvård - Natura 2000-område - Art som utgör grund för skyddet - Behovet av en Naturabedömning
20.3.2020/1315 HFD:2020:30
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Flyktingstatus - Alternativt skydd - Urskillningslöst våld - Asylsökandens personliga omständigheter - Orsakssamband
19.3.2020/1277 HFD:2020:29
Jaktlagen - Habitatdirektivet - Dispens - Dispens från fredning av varg - Allmän säkerhet - Tvingande skäl - Annan tillfredsställande lösning - Gynnsam skyddsnivå (bevarandestatus)
19.3.2020/1276 HFD:2020:28
Jaktlagen - Habitatdirektivet - Dispens - Dispens från fredning av varg - Stamvårdande jakt - Bekämpa tjuvjakt - Berättigat syfte för att bevilja dispens - Annan tillfredsställande lösning - Gynnsam skyddsnivå (bevarandestatus) - Unionens domstols dom med anledning av begäran om förhandsavgörande
19.3.2020/1275 HFD:2020:27
Jaktlagen - Habitatdirektivet - Dispens - Dispens från fredning av varg - Stamvårdande jakt - Bekämpa tjuvjakt - Berättigat syfte för att bevilja dispens - Annan tillfredsställande lösning - Gynnsam skyddsnivå (bevarandestatus) - Unionens domstols dom med anledning av begäran om förhandsavgörande
16.3.2020/1203 HFD:2020:25
Utlänningsärende - Jävig domares tillbakaträdande - Muntlig förhandling - Rättvis rättegång
23.10.2020/H483 HFD:2020:108
Besvärsrätt - Direkt påverkan på ändringssökandens rätt, skyldighet eller fördel - Behov av rättsskydd - Rätt att få sin sak behandlad av domstol - Rätt till effektivt rättsmedel - Beslut med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar - Begränsning av mötesfriheten
31.1.2020/394 HFD:2020:9
Kommunalärende - Statligt stöd - Fastighetsköp - Hyra - Helhetsarrangemang - Uppfyllandet av kriterierna för statligt stöd - Utredning av marknadsmässighet - Ekonomisk utredning
21.1.2020/166 HFD:2020:5
Barnskyddsärende - Fortsatt omhändertagande - Begränsning av kontakterna - Fosterföräldrarnas närvaro
20.1.2020/132 HFD:2020:4
Handlingsoffentlighet - Asylsökande - Skyddspolisen - Motiveringsdelen och bakgrundsmaterialet till skyddspolisens utlåtande om asylansökan - Handling som gäller upprätthållande av statens säkerhet - Partsoffentlighet - Parts rätt att ta del av handling - Förfarandedirektivet
20.1.2020/131 HFD:2020:3
Naturvårdslagen - Förvaltningstvång - Skogsavverkning - Anmälan om användning av skog - Natura 2000 -område - Natura-bedömning - Prövning av om en bedömning behövs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.