HFD:s europarättsliga avgöranden: 2019

19.12.2019/6031 HFD:2019:165
Körrätt - Medicinska krav för körkort - Skyldighet att lämna in läkarutlåtande - Straffbart bruk av narkotika - Bötesstraff - Cannabiscigarett - Proportionalitetsprincipen
16.12.2019/5933 HFD:2019:160
Markanvändning och byggande - Generalplan - Vindkraft - Konsekvensbedömning - Tillräcklig utredning - Planebestämmelser - Värnandet av naturvärdena - Art som avses i habitatsdirektivets bilaga IV (a) - Varg - Föröknings- och rastplats - Förbud mot att förstöra och försämra
17.12.2019/5927 HFD:2019:161
Utlänningsärende - Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Internationellt skydd - Ny ansökan - Avvisning - Verkställighetsbestämmelse - Förvaltningsdomstolens behörighet
16.12.2019/5924 HFD:2019:158
Rättegångsförfarande - Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt för försäljning - Hälso- och sjukvårdstjänst - Laboratorietjänster - Analys av prover - Jura novit curia - Ny besvärsgrund
14.11.2019/5311 HFD:2019:143
Markanvändning och byggande - Inlösning - Inlösningsgrunder - Generalplan - Kommun - Markpolitik - Markförvärv - Allmänt behov
8.11.2019/5251 HFD:2019:141
Landsbygdsprogrammet - Stöd för utvecklingsprojekt - Godtagbara kostnader för stöd - Mervärdesskatt - Kommun som stödtagare
6.11.2019/5208 HFD:2019:139
Mervärdesskatt - Skattegrund - Vederlag - Deltagaravgift - Priser - Tävlingsregler
30.10.2019/5130 HFD:2019:134
Handikappservice - Personlig assistans - Studera vid universitet - Utbytesstudier i Norge - En hel termins utbytesstudier
18.10.2019/4914 HFD:2019:132
Offentlig upphandling - Uteslutning av anbudsgivare ur anbudsförfarandet - Av prövning beroende grunder för uteslutning - Avtalsbrott - Hävning av tidigare upphandlingskontrakt - Anbudsgivares avhjälpande åtgärder - Anhängig rättegång i tingsrätten - Principen om likvärdig och icke-diskriminerande behandling
26.9.2019/4348 HFD:2019:123
Sametingsval - Upptagning i vallängd - Förälders samiska identitet - Förälder upptagen i vallängden för senaste val - FN:s människorättskommittés synpunkt - Gruppidentifikation och samernas självbestämmanderätt
19.9.2019/4184 HFD:2019:119
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Försäkringsdomstolens beslut - Invalidpension - Muntlig förhandling - Ny utredning - Högsta förvaltningsdomstolens behörighet
19.9.2019/4183 HFD:2019:118
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Försäkringsdomstolens beslut - Muntlig förhandling - Domstolens prövning ex officio - Ärende som gäller återkrav - Bedömning av svikligt förfarande
18.9.2019/4168 HFD:2019:116
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Äktenskap - Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet - Bli bekant på en webbplats - Familjeliv - Bevisbörda - Skenäktenskap
26.8.2019/3831 HFD:2019:102
Mervärdesskatt - Uthyrning av platser för fordonsparkering - Kommunens personalparkering - Avdragsrätt
22.8.2019/3757 HFD:2019:100
Varumärke - Färgvarumärke - Figurvarumärke - Positionsvarumärke - Varumärkesslag - Framställning av varumärke - Föremålet för varumärkesskydd - Klar och precis varumärkesansökan - Ändring av varumärkesansökan - Ändring av besvären - Prövning av yrkande - Unionens domstols dom med anledning av begäran om förhandsavgörande
20.8.2019/3728 HFD:2019:99
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Viss samhällsgrupp - Sexuell läggning - Bedömning av könsidentitet
20.8.2019/3712 HFD:2019:98
Konkurrensärende - Kartell - Förenhetligat förfarande - Marknadsuppdelning - Muntlig förhandling - Skriftlig vittnesberättelse - Advokatens tystnadsplikt - Konkurrensöverträdelse genom syfte - Berättigandegrunder - Delaktighet - Lösgörelse från konkurrensöverträdelse - Åläggande av påföljdsavgift - Lika behandling - Förbudet mot dubbel bestraffning (ne bis in idem)
7.8.2019/3589 HFD:2019:94
Mervärdesskatt - Avdragsrätt - Fastighetsinvesteringsverksamhet - Utgifter som hänför sig till försäljning av fastigheters samt fastighets- och bostadsaktiebolags affärslokalers aktier
17.7.2019/3413 HFD:2019:93
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Somalia - Ny skyddsgrund - Könsstympning - Minderårig asylsökande - Myndighetens utredningsskyldighet
16.7.2019/3370 HFD:2019:92
Importskatter - Punktskatt - Mervärdesskatt - Import i strid med bestämmelserna - Delaktig i import - Importfinansiering - Snus
1.7.2019/3086 HFD:2019:86
Kommunalärende - Statligt stöd - Uppfyllande av villkor för statligt stöd - Ekonomisk fördel - Utredning över ersättningens marknadsmässighet - Fjärrvärme
26.6.2019/2993 HFD:2019:84
Offentlig upphandling - Ramavtal - Angivande av de upphandlande enheter som är parter i ramavtalet - Beskrivning av föremålet för upphandlingen - Tillräcklig information för att lämna anbud - Principerna om likvärdig och icke-diskriminerande behandling av parterna och öppenhet
19.6.2019/2870 HFD:2019:80
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Beskattnings av personlig inkomst - En i Finland allmänt skattskyldig andelsägare - SICAV-investeringsfond - UCITS-fond - Avkastningsandel - Förvärvs- och kapitalinkomst - Fri rörlighet för kapital
10.6.2019/2707 HFD:2019:74
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol - Konkurrensärende - Fatalietid för framställning om påföljdsavgift - Preskription av framställning om påföljdsavgift - Bestämmande av konkurrensbrottets varaktighet - Misstänkt anbudskartell i kraftledningsentreprenad - Entreprenadanbud - Entreprenadavtal - Fullföljande av skyldigheterna enligt entreprenadavtalet
3.6.2019/2602 HFD:2019:73
Mervärdesskatt - Tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppkommer - Förskottsbetalning - Övergångsbestämmelse - Tidningsprenumeration - Ändrad skattesats
28.5.2019/2424 HFD:2019:71
Försäljningstillstånd för läkemedel i parallellimport - Förpackningspåskrifter på främmande språk - Besvärsrätt för innehavaren av det ursprungliga försäljningstillståndet - Besluts direkta påverkan - Konkurrent - Behov av rättsskydd
28.5.2019/2423 HFD:2019:70
Parallellimport av läkemedel - Förpackningspåskrifter på främmande språk - Åtgärdsbegäran - Besluts överklagbarhet - Avslag på åtgärdsbegäran - Besluts direkta påverkan - Konkurrent - Besvärsrätt - Behov av rättsskydd
9.5.2019/2034 HFD:2019:63
Offentlig upphandling - Upphandlingskontrakt - Skol- och daghemsfotografering
9.5.2019/2017 HFD:2019:62
Beviljande av utkomststöd - Grundläggande utkomststöd - Folkpensionsanstalten - Asylsökande - Oundgänglig utkomst - Mottagningstjänster - Förebyggande utkomststöd
8.3.2019/821 HFD:2019:35
Principen om ne bis in idem - Dubbel bestraffning - Administrativ påföljd av straffkaraktär - Gottgörelse som ska erläggas åt försäkringsbolaget - Avtalsrättslig betalningspåföljd - Fordonsföreseelse - Bötesstraff
6.3.2019/776 HFD:2019:34
Mervärdesskatt - Tillämpningsområde för mervärdesskatt - Affärsverksamhet - Myndighetsverksamhet - Skattskyldighet - Religiösa samfund - Församling
5.3.2019/765 HFD:2019:33
Mervärdesskatt - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Hyra av fastighet - Tjänster som anknyter till fastighet - Maskinsalstjänst
12.2.2019/425 HFD:2019:24
Mervärdesskatt - Förmedlingstjänst - Arrangering av resor för utbyteselever utanför europeiska gemenskapen - Försäljningslandet för tjänsten
12.2.2019/419 HFD:2019:23
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Politisk åsikt - Fängelsedom - Oproportionerlig bestraffning - Turkiet - Landinformation
7.2.2019/386 HFD:2019:20
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Rättsmedelsförfaranden - Tidsenlig bedömning av fakta - Landinformation - Bedömning av landinformationen i förvaltningsdomstolen - Hörande
4.2.2019/321 HFD:2019:17
Körrätt - Körförbud - Epilepsi - Epileptiska anfall under sömnen - Läkares anmälan om förarens hälsotillstånd - Körkortsdirektivet - Körkortslagen - Trafiksäkerhetsverkets anvisningar
17.1.2019/95 HFD:2019:5
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Beslut om att ärendet förfaller - Överklagbarhet - Ansökan om återbrytande - Sökanden har lämnat Finland - Frivillig återresa
3.1.2019/1 HFD:2019:1
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skattepliktigheten för försäljning - Hälso- och sjukvårdstjänst - Läkarcentral - Självständig läkaryrkesutövare - Försäljning i yrkesutövares namn och för dennas räkning - Tjänster utförda av läkarcentralen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.