HFD:s europarättsliga avgöranden: 2018

28.12.2018/6191 HFD:2018:178
Mervärdesskatt - Undantag från skattepliktigheten för försäljning - Utbildningstjänst - MBA- och EMBA-utbildning anordnad på företagsekonomisk basis
28.12.2018/6190 HFD:2018:177
Mervärdesskatt - Undantag från skattepliktigheten för försäljning - Utbildningstjänst - Privat handelshögskola - MBA-utbildning - Examen beviljad av utländskt universitet
17.12.2018/5927 HFD:2018:171
Dataskydd - Personuppgiftslagen - Dataskyddsdirektivet - Personuppgift - Tillämpningsområdet för personuppgiftslagen - Personregister - Registeransvarig - Skydd för privatliv - Religionsfrihet - Yttrandefrihet - Förbud mot diskriminering - Jehovas vittnen - Predikoarbete genom dörrknackning - Personuppgifter som samlas i predikoarbete - Förhandsavgörande
14.12.2018/5859 HFD:2018:169
Utlänningsärende - Asyl - Internationellt skydd - Sur place -situation - Religiös övertygelse - Ny ansökan - Prövning av ny ansökan - Preliminär prövning av ny ansökan - Avvisning - Återbrytande av laga kraft vunnet beslut
11.12.2018/5786 HFD:2018:165
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Återkallande av flyktingstatus - Kvotflykting - Betydelsen av uppgifter som lämnats i samband med upptagning inom ramen för flyktingkvoten
21.11.2018/5394 HFD:2018:157
Ersättningsgillt läkemedel - Grundersättning - Terapeutiskt värde - Nytt verksamt ämne - Allvarlig sjukdom - Särläkemedel - Ringa antal patienter - Villkorligt försäljningstillstånd
14.11.2018/5263 HFD:2018:155
Bilbeskattning - Maximibeloppet för bilskatt på importfordon - Skatteprocent - Beskattningsvärde - Skattefria tillbehör - Sedvanliga leveranskostnader - Förbudet mot diskriminerande beskattning - Förvaltningsdomstolens prövningsbefogenhet
8.11.2018/5179 HFD:2018:151
Markanvändning och byggande - Generalplan - Utformning av generalplan - Generalplanens rättsverkningar - Tillräckliga utredningar - Dimensionering av byggnadsrätt - Landskapsplanens styrande verkan - Ordnande av trafik - Stadsbulevarder - Byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) - Malm flygstation - Nätverket Natura 2000 - Försämringsförbud - Natura-bedömning
30.10.2018/4942 HFD:2018:145
Service och stöd på grund av handikapp - Kommunens organiseringsansvar - Hemkommun i Finland - Vistelse i ett annat EU-medlemsland som närmar sig stadigvarande vistelse - Personlig assistent för tiden när studier bedrivs i ett annat medlemsland - Unionsmedborgares rätt att röra sig fritt och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorium - Begräsning - Unionens domstols dom
23.10.2018/4823 HFD:2018:138
Utlänningsärende - Minderårig asylsökande som kommit ensam till Finland - Avvisning - Försäkran om tryggheten i återvändandet och lämpliga förhållanden vid mottagandet - Barnets bästa - Spåra vårdnadshavare - Återvändande direktivet
7.9.2018/4067 HFD:2018:126
Direktupphandling - Meddelande om frivillig förhandsinsyn - Innehåll i annonsen - Besvärstid
3.9.2018/3988 HFD:2018:123
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Fartyg med en största skrovlängd på under 10 meter - Räddningsfartyg - Undantag medgivet i Finlands anslutningsakt - Mervärdesskattelagens direktivenlighet - Tillämpning av mervärdesskattedirektivet
30.8.2018/3947 HFD:2018:121
Vattenhushållningsärende - Anläggning för konstgjort grundvatten - Naturvårdslagen - Nätverket Natura 2000 - SAC-område - Naturtyp (livsmiljö) - Försämringsförbud - Habitatdirektivet - Europeiska unionens domstols rättspraxis
22.8.2018/3830 HFD:2018:117
Jäv - Domstol - Objektiv opartiskhet - Föredragande i förvaltningsdomstolen - Utlänningsärende - Internationellt skydd - Underliggande ordinarie tjänst - Migrationsverket
22.8.2018/3829 HFD:2018:116
Jäv - Domstol - Objektiv opartiskhet - Föredragande i förvaltningsdomstolen - Utlänningsärende - Internationellt skydd - Underliggande ordinarie tjänst - Migrationsverket
20.8.2018/3808 HFD:2018:115
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Utbildningstjänst - Massagetjänster utförda av studerande i samband med utbildning vid massageläroanstalt
17.8.2018/3796 HFD:2018:114
Utlänningsärende - Återförening av familj - Familjemedlem - Familjeband - Familjerelation - Minderårigt barn - Sammantagen bedömning av de rådande omständigheterna - Barnets bästa
17.8.2018/3774 HFD:2018:112
Dataskydd - Personuppgift - Söktjänst - Sökning med personens namn - Onödig personuppgift - Uppgift som berör hälsotillstånd - Brott mot liv - Rätten att bli glömd - Personuppgiftsansvarig - Avlägsnande av sökresultat - Skydd för privatlivet - Yttrandefrihet - Intresseavvägning
6.8.2018/3697 HFD:2018:108
Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Skattepliktig rörelse - Undantag från skatteplikt på försäljning - Överlåtelse av rättighet som gäller en fastighet - Parkeringsverksamhet - Uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon - Rätt till parkeringsplats med stöd av aktieinnehav - Rätt till avdrag
30.7.2018/3629 HFD:2018:107
Statsrådets förordning - Överklagbarhet - Rättsmedel - Rättvis rättegång - Lagen om fiske - Laxfiske - Delägarlag
12.7.2018/3416 HFD:2018:101
Nyttighetsmodellrätt - System för att vårda näthinnnan med laser - Ändring av skyddskrav - Vårdmetod - Nyhet - Teknisk skillnad - Tydlig skillnad - Muntlig förhandling - Ordnande av muntlig förhandling i marknadsdomstolen
9.7.2018/3334 HFD:2018:97
Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Skattepliktig rörelse - Undantag från skatteplikt på försäljning - Vederlag - Statligt stöd - Avdragsrätt - Kostnader för utbildning av personal
5.7.2018/3304 HFD:2018:96
Kommunikationsmarknaden - Grossistmarknaden för televisions- och radiotjänster - Tillämplig lag - Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation - Informationssamhällsbalken - Definition av betydande marknad - Företag med betydande marknadsinflytande - Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande - Skyldighet att iaktta kostnadsorienterad prissättning - Mastspecifikt maximipris för antennplats i huvudsändarstationen - Reglerad verksamhet - Oreglerad verksamhet - Bundet kapital - Skälig vinst - Kommunikationsverkets prövningsrätt - Besvärsrätt
21.6.2018/3038 HFD:2018:91
Offentlig upphandling - Marknadsdomstolens behörighet - Definitionen av upphandlingskontrakt (offentligt kontrakt) - Val av anbudsgivare - Tjänst för jordbruksrådgivning
11.6.2018/2771 HFD:2018:87
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Ansvarsbestämningsförordningen - Tillämpningsområde - Rättskränkningar som skett i en annan stat än i den i vilken sökanden är medborgare - Förbud mot tillbakasändning
7.6.2018/2722 HFD:2018:86
Lotterier - Penningspel - Förbud mot marknadsföring - Social media - Marknadsföring på webben - Friheten att tillhandahålla tjänster - Yttrandefrihet - Spelbolagets emblem
21.5.2018/2372 HFD:2018:78
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Uppenbart oriktig tillämpning av lag - Konkurrensbegränsning - Påföljdsavgift - Riktande av påföljdsavgift - Företags personliga ansvar - Principen om ekonomisk kontinuitet
8.5.2018/2141 HFD:2018:72
Läkemedel - Särläkemedel - Grundersättning - Skäligt partipris - Sökandens utredningsskyldighet - Läkemedelsprisnämnden - Prövningsrätt - Skälighetsbedömning - Iakttagande av bedömningskriterier - Motivering av beslut
4.5.2018/2094 HFD:2018:70
Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Försäljning av tjänst - Finansiell tjänst - Betalningsmedel - Prepaid-produkt - Förmedling - Återförsäljare
4.5.2018/2088 HFD:2018:69
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Vederlag - Rättelsepost till försäljningsintäkter - Skadestånd - Standardersättning - Distributionsnätsinnehavare - Avbrott i eldistributionen
4.5.2018/2086 HFD:2018:68
Mervärdesskatt - Avdragsrätt - Kostnader för sanering av mark - Kostnader för rivning av byggnad - Skattepliktig uthyrningsverksamhet - Försäljning av fastighet
25.4.2018/1963 HFD:2018:59
Beskattning av näringsinkomst - Gränsöverskridande fusion - Upplösning - Utländskt övertagande bolag - Utflyttningsbeskattning - Tillgångar hos filial - Sannolikt överlåtelsepris - Affärsvärde - Påförande av skatt - Betalningstid
24.4.2018/1937 HFD:2018:56
Mervärdesskatt - Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel - Skattegrund - Försäljningslandets mervärdesskatt som ingår i köpfakturan - Unionsrättens indirekta effekt
13.4.2018/1762 HFD:2018:52
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Sexuell läggning - Bedömning av trovärdigheten - Muntlig förhandling - Bevisning - Fri bevisteori - Bedömning av utredning
11.4.2018/1715 HFD:2018:48
Utlänningsärende - Tredjelands medborgare - Uppehållstillstånd på grund av familjeband - Anknytningspersonens möjlighet att flytta tillbaka till sitt hemland - Familjeåterföreningsdirektivet - Direktivets tolkningsverkan
9.4.2018/1630 HFD:2018:47
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd beviljat av Schengen-stat - Avvisning - Inreseförbud - Äventyrande av allmän ordning och säkerhet - Unionens domstols förhandsavgörande
27.3.2018/1446 HFD:2018:44
Mervärdesskatt - Finansiell tjänst - Investeringsfondsverksamhet (Placeringsfondsverk-samhet) - Särskild investeringsfond - Alternativ investeringsfond - Förvaringsinstituts-verksamhet - Förvaringsarvode
16.2.2018/673 HFD:2018:29
Statligt stöd - Uppfyllande av villkor för statligt stöd - Egen verksamhet - Ekonomisk fördel - Utredning över ersättningens marknadsmässighet - Selektiv ekonomisk fördel - Inverkan på handeln mellan medlemsländerna - Snedvriden konkurrens - Ekonomisk verksamhet - Patientförflyttning - Icke-brådskande patientförflyttningar
16.2.2018/672 HFD:2018:28
Statligt stöd - SGEI-tjänst - Förutsättningar för beviljande av statligt stöd - Ekonomisk fördel - Den ekonomiska fördelens selektiva karaktär - Prehospital akutsjukvård
15.2.2018/650 HFD:2018:27
Offentlig upphandling - Besvär i vilka anbudsförfrågan påstås ha varit diskriminerande - Separata besvär över upphandlingsbeslut - Anbudsgivare som inte deltagit i upphandlingsförfarandet - Företag i branschen - Betydelsen av att inte ha lämnat anbud - Grunderna för partsställning
14.2.2018/615 HFD:2018:26
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Rättelsepost till försäljningsintäkter - Obefogad fakturering - Prisnedsättning - Skadestånd - Hänförande av rättelse till rätt tidsperiod
5.2.2018/477 HFD:2018:21
Bilskatt - Tillfällig skattefri användning i Finland av bil i anställningsförhållande - Aktieägare - Verkställande direktör
5.2.2018/461 HFD:2018:20
Elsäkerhet - Marknadstillsyn - Förbud mot försäljning och annan överlåtelse - Produktsäkerhet - Säkerhetsbrist - Testning av en enda produkt
31.1.2018/348 HFD:2018:16
Skatt på försäkringspremie - Begäran till unionens domstol om förhandsavgörande - Skatteplikt på försäkringspremie - Försäkring som hänför sig till företagsarrangemang - Stat där risken är belägen
31.1.2018/309 HFD:2018:17
Förvaltningsärende - Ombud - Specificerat ärende - Förbud att uppträda - Proportionalitetsprincipen - Yttrandefrihet
16.1.2018/113 HFD:2018:8
Specialomsorger om utvecklingsstörda - Verksamhetsmodell vid besök - Begränsning av kontakterna - Prövning av ärendet i domstol - Annan än i lag reglerad begränsningsåtgärd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.