HFD:s europarättsliga avgöranden: 2017

19.12.2017/6538 HFD:2017:193
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvårdstjänster - Sjuktransport - Vidareförsäljning av sjuktransporttjänster såsom del av sammanhängande tjänster
19.12.2017/6536 HFD:2017:192
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvårdstjänster - Av optiker utförd synundersökning - Vidareförsäljning av tjänst
28.11.2017/6177 HFD:2017:182
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol - Jaktlagen - Habitatdirektivet - Dispens Undantagslov - Dispens Undantag från fredning av varg - Jakt i stamvårdande syfte
10.11.2017/5804 HFD:2017:173
Utlänningsärende - Till Finland ensamkommen minderårig asylsökande - Avvisning - Återvändandedirektivet -- Säkerställande av trygg återvändo och sakliga mottagningsförhållanden
10.11.2017/5799 HFD:2017:172
Utlänningsärende - Till Finland ensamkommen minderårig asylsökande - Avvisning - Återvändandedirektivet - Säkerställande av trygg återvändo och sakliga mottagningsförhållanden - Omhändertagande
20.10.2017/5253 HFD:2017:164
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Eget bruk av vara - Vederlagsfri överlåtelse - Rabatt - Säljfrämjande - Stamkundspoäng för inköp - Överlåtelse av varupriser mot stamkundspoäng - Användning av poäng som delbetalning för saluförda produkter
19.10.2017/5228 HFD:2017:163
Tjänsteman - Polisman - Uppsägning - Polismans beteende - Brottmålsdom - Synnerligen vägande skäl - Skälig tid - Muntlig förhandling
17.10.2017/5125 HFD:2017:161
Naturvårdslagen - Åkergroda - Tillstånd att avvika från skydd - Föröknings- och rastplats - Område för fritidsbostäder - Anläggning av kolonialträdgårdsområde - Habitatdirektivet - Tvingade orsak
16.10.2017/5087 HFD:2017:159
Varumärke som består av siffror - Särskiljningsförmåga - Varumärke som beskriver varans särdrag - Samband mellan varumärke och vara - Antal - Pris - Unionens domstols rättspraxis
11.10.2017/5001 HFD:2017:155
Varumärke - Ond tro - Absolut registreringshinder - Talerätt - Behov av rättsskydd
4.10.2017/4891 HFD:2017:152
Offentlig upphandling - Anbudsförfrågan - Uppställande av jämförelsekriterier - Icke-diskriminerande bemötande
3.10.2017/4863 HFD:2017:151
Lagen om sammankomster - Förbud mot offentlig tillställning - Uppenbar lagstridighet - Offentligt kränkning av sedligheten - Strafflagen - Konstuppvisning - Grundlagen - Mänskliga rättigheter - Grundrättighetsbejakande och grundlagsenlig tolkning - Yttrandefrihet - Konstens frihet
28.9.2017/4779 HFD:2017:150
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Varumärke - Särskiljningsförmåga - Färgvarumärke - Figurvarumärke - Figur - Färgbeskrivning - Färgkombination - Grafisk framställning - Behov av bevis på användning - EU-domstolens rättspraxis - EUIPO:s praxis
4.9.2017/4211 HFD:2017:144
Mervärdesskatt - Eget bruk av byggtjänst - Grynder - Skattegrund - Tak för skattegrundens belopp - Mervärdesskattedirektivets tolkningsverkan
4.9.2017/4199 HFD:2017:141
Kollektivtrafik - Trafik på marknadsvillkor - Linjebaserad trafik - Trafik enligt trafikavtalsförordningen - Definiering av servicenivån - Allmän regel - Statlig stöd - Begränsning av konkurrensen
1.9.2017/4178 HFD:2017:140
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Uppenbart oriktig tillämpning av lag - Offentlig upphandling - Tillsynsdirektivet 89/665/EEG - Skadestånd - Gottgörelsepåföljd - Nationellt rättsmedel
31.8.2017/4139 HFD:2017:139
Offentlig upphandling - Ändring av föremålet för upphandlingen och kriterierna för valet av anbud under upphandlingsförfarandet - Principen om likvärdigt bemötande - Principen om öppenhet - Väsentlig ändring av upphandlingsvillkoren - Ändring i upphandlingsdokumenten - Upphandlingsannons - Anbudsförfrågan - Föremålet för upphandlingen - Kriterierna för valet av anbud - Selektivt förfarande - Förutsättningarna för skyldighet att betala gottgörelse - Felets art
14.8.2017/3846 HFD:2017:129
Mervärdesskattelag - Rätt till avdrag - Kostnader som hänför sig till försäljning av aktier i dotterbolag - Avslutande av rörelse
2.8.2017/3748 HFD:2017:125
Offentlig upphandling - Krav gällande föremål för upphandling - Diskriminering i anbudsförfrågan - CE-märkning - Certifikatkrav
14.7.2017/3539 HFD:2017:121
Utlänningsärende - Utvisning - Helhetsbedömning av förutsättningarna för utvisning - Person som gjort sig skyldig till misshandel - Kulturella orsaker
6.7.2017/3377 HFD:2017:119
Utlänningsärende - Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) - För handläggningen ansvarig medlemsstat - Familjemedlem - Bevisbördan för den som ansökt om internationellt skydd - Rättsmedel
30.6.2017/3129 HFD:2017:112
Mervärdesskatt - Skattefrihet i internationell handel - Försäljning av tjänster som täcker direkta behov för last i fartyg som går i yrkesmässig internationell trafik - Lastningstjänster - Förhandsavgörande av unionens domstol
30.6.2017/3074 HFD:2017:111
Mervärdesskatt - Begäran till unionens domstol on förhandsavgörande - Begreppen försäljning av vara och tjänst - Försäljning av rivningsarbete som tjänst - Återvinning av rivningsavfall - Köp av rivningsobjekt - Försäljning av rivningstjänst
28.6.2017/3064 HFD:2017:109
Varumärke - Förväxlingsrisk - Tidigare rättsgrund - Firma - Fredlig samexistens eller parallell användning - Samtycke till registrering - Prövning ex officio - Unionens domstols rättspraxis
14.6.2017/2870 HFD:2017:100
Markanvändning och byggande - Naturvårdslagen - I direktiv avsedd art - Föröknings- och rastplats - Förbud mot att förstöra och försämra - Nordfladdermus - Vattenfladdermus - Trollfladdermus - Viteslagen - Byggnadstillsynsärende - Utdömande av vite - Rivningsåläggande - Giltig orsak
14.6.2017/2866 HFD:2017:99
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Förbud mot tillbakasändning - Erfarenhet av förföljelse - Berättelsens trovärdighet - Uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker
8.6.2017/2748 HFD:2017:97
Patent - Framställning enligt 71 a § i patentlagen - EP-patent - EPO:s praxis - Nationellt ikraftträdande - Frist - Översättning - Försutten fatalietid - Omsorgsfullhet - Förtroende för samarbetspartner - Övervakningssystem
1.6.2017/2582 HFD:2017:93
Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Försäljning av tjänst - Vederlag - Kompensation för kopiering för enskilt bruk - Organisation som företräder innehavare av upphovsrätt
1.6.2017/2570 HFD:2017:92
Varumärke - Förväxlingsbarhet - Skydd för väl känt märke - Varuslagslikhet - Märkeslikhet - Samband mellan varumärken - Utnyttjande av renommé och särskiljningsförmåga - Förfång för särskiljningsförmåga och renommé - Direktivenlig tolkning
19.5.2017/2396 HFD:2017:86
Mervärdesskatt - Tillämpningsområde - Skattskyldighet - Rörelse - Universitet - Idrottstjänster - Direktivs omedelbara rättsverkan
22.5.2017/2367 HFD:2017:87
Vattenhushållningsärende - Kraftverk - Tillståndsprövning - Intressejämförelse - Inverkan på vattendrag - Ramdirektivet för vatten - Weser-domen - Förvaltningsplan - Vattenförekomst - Älv - Miljömål - Kraftigt modifierad vattenförekomst - God ekonomisk potential - Kvalitetsfaktor för ekologisk status - Fiskerihushållning - Vandringshinder
18.5.2017/2353 HFD:2017:84
Apotekstillstånd - Återkallande av apotekstillstånd - Apoteksavgift - Apoteksavgiftsförseelse - Underlåtelse att göra anmälan för fastställande av apoteksavgift - Grovt bokföringsbrott - Villkorligt fängelsestraff - Uppenbar olämplighet - Varning - Näringsfrihet - Frihet att utöva yrke - Ne bis in idem - Läkemedelssäkerhet - Samlad bedömning - Principen om skydd för berättigade förväntningar - Proportionalitetsprincipen
15.5.2017/2303 HFD:2017:83
Utstyrselvarumärke - Avsaknad av särskiljningsförmåga - Särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning - Marknadsundersökning
15.5.2017/2277 HFD:2017:81
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Förälders och barns gemensamma ansökan - Barnets åsikt - Hörande av barn - Barnets bästa - Asylintervju - Fel i förfarandet
11.5.2017/2240 HFD:2017:79
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Utbildningstjänst - Utländskt universitet - MBA-utbildning - Jämställbarhet med finsk högskoleutbildning - Likställdhet - Icke-diskriminering
10.5.2017/2227 HFD:2017:78
Beskattning av personlig inkomst - Aktiebyte - Företagsomstruktureringsdirektivet - Företagsekonomiska grunder - Kringgående av skatt
9.5.2017/2191 HFD:2017:77
Utlänningsärende - Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) - För handläggningen ansvarig stat - Som minderårig inlämnad ansökan - Under handläggningstiden uppnådd myndighetsålder
5.5.2017/2034 HFD:2017:74
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Internt flyktalternativ - Afghanistan - Kabul - Barnfamilj
5.5.2017/2033 HFD:2017:73
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Internt flyktalternativ - Afghanistan - Kabul - Barnfamilj
5.5.2017/2030 HFD:2017:72
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Alternativt skydd - Graden av urskillningslöst våld - Beväpnad konflikt - Tillträde till säkert område - Resväg - Exakt och aktuell landinformation - Afghanistan
5.5.2017/2029 HFD:2017:71
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Graden av urskillningslöst våld - Beväpnad konflikt - Exakt och aktuell landinformation - Afghanistan
2.5.2017/2025 HFD:2017:66
Framställande av begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Utlänningsärende - Uppehållstillstånd beviljat av Schengen-stat - Avvisning - Inreseförbud - Äventyrande av allmän ordning och säkerhet
27.4.2017/1937 HFD:2017:65
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Beskattning av aktieinkomster från så kallat tredjeland - EU-rätt - Fri rörlighet för kapital - Stand-still-klausul
21.4.2017/1815 HFD:2017:63
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Avfall från islam - Omvändelse till kristendomen - Sur place -situation - Utredande av religiös övertygelse
20.4.2017/1784 HFD:2017:61
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Giltigt resedokument som förutsättning för uppehållstillstånd - Skydd för familjeliv - Obetalda underhållsbidrag
18.4.2017/1740 HFD:2017:59
Miljötillstånd - Miljöskyddslagen - Torvproduktion - Avledning av dräneringsvatten - Naturvårdslagen - Objekt inom nätverket Natura 2000 - Habitatdirektivet - Skyldighet att göra bedömning - Prövning av om en bedömning behövs - Krav på behörig bedömning
10.4.2017/1674 HFD:2017:57
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Självständig sammanslutning - Medlemmar i sammanslutning - Koncern - Moderbolag - Dotterbolag
31.3.2017/1512 HFD:2017:52
Offentlig upphandling - Besvärstid - Successivt upphandlingsförfarande - Uteslutning under upphandlingsförfarandet - Besvär över beslut om uteslutning - Ett på väsentliga punkter bristfälligt beslut - Hur den sex månader långa besvärstiden ska räknas
29.3.2017/1459 HFD:2017:46
Offentlig upphandling - Upphandling i specialbransch - Metrovagnar - Förhandlat förfarande - Bestämmande av föremålet för upphandlingen - Likvärdigt och icke-diskriminerande bemötande av anbudsgivare - Avslag på yrkande om gottgörelse - En upphandlande enhets besvärsrätt
20.3.2017/1271 HFD:2017:43
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Människohandel - Beviljande av skydd - Beviljande av uppehållstillstånd för offer av människohandel - Beviljande av uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker - Sårbar ställning - Nigeria

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.