HFD:s europarättsliga avgöranden: 2016

29.12.2016/5646 HFD:2016:221
Konkurrensärende - Missbruk av dominerande marknadsställning - Underprissättning i konkurrenssyfte - Bedömningsgrunder för underprissättning i konkurrenssyfte - Prissättning som underskrider de rörliga kostnaderna - Basmjölk - Betydelsen av annan verksamhet - Lika effektiv konkurrent - Rätten till försvar - Rätten att ta del av handlingar - Fel i förfarandet - Rättande av fel i förfarandet under rättegången - Påföljdsavgift - Betydelsen av tidigare praxis i fråga om påföljdsavgifter - Skadeståndstalans inverkan på åläggande av påföljdsavgift
29.12.2016/5634 HFD:2016:220
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Graden av urskillningslöst våld - Väpnad konflikt - Tillförlitlig och aktuell landinformation - Jemen
29.12.2016/5591 HFD:2016:222
Bilskatt - Stadigvarande boningsort - Tillfällig skattefri användning av fordon - Personliga och yrkesrelaterade band - Estland
23.12.2016/5564 HFD:2016:216
Lagen om likabehandling - Diskriminering - Banktjänster - Nättjänstkoder - Inledande identifiering - Verifiering av identitet - Körkort - Utbytt körkort - Pass - Stark autentisering - Identifieringsverktyg - Identifieringstjänst
23.12.2016/5542 HFD:2016:215
Registrering av varumärke - Registreringshinder - EU-varumärke - EUIPO:s beslut om partiellt upphävande av EU-varumärken
23.12.2016/5491 HFD:2016:214
Framställande av begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Service för funktionshindrade - Kommunens skyldighet att ordna tjänster - Hemkommun i Finland - Vistelse som närmar sig stadigvarande vistelse i en annan medlemsstat i Europeiska unionen - Personlig assistent för studietid i annan medlemsstat - Förmån vid sjukdom - Unionsmedborgares rätt att röra sig fritt
22.12.2016/5446 HFD:2016:209
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Marknadsdomstolens behörighet - Definition av offentliga kontrakt - Val av anbudsgivare - Jordbruksrådgivning
22.12.2016/5445 HFD:2016:208
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Personuppgiftslagen - Dataskyddsdirektivet - Jehovas vittnen - Personuppgifter som samlas i predikoarbete
22.12.2016/5435 HFD:2016:206
Återställande av försutten fatalietid - Asyl - Uppehållstillstånd - Advokat - Ombud - Ombudets handlande - Försenade besvär
22.12.2016/5432 HFD:2016:205
Återställande av försutten fatalietid - Asyl - Uppehållstillstånd - Rättegångsbiträde med tillstånd - Ombud - Ombudets handlande - Försenade besvär
20.12.2016/5419 HFD:2016:204
Utlänningsärende - Familjeåterförening - Anknytningsperson som beviljats asyl - Minderårigt barn - Familjemedlem
15.12.2016/5338 HFD:2016:202
Extraordinära rättsmedel - Återbrytande - Försäkringsdomstolen - Fel i förfarandet - Skyldighet att begära förhandsavgörande av unionens domstol - Studiestöd - Studier utomlands - Finsk medborgare som länge bott utomlands - Integrering i det finska samhället
12.12.2016/5228 HFD:2016:199
Utlänningsärende - Upphörande av flyktingstatus - Ändrade omständigheter - Behov av skydd - Utvisning - Inreseförbud - Helhetsbedömning - Brott - Skydd för familjeliv - Södra Irak - Basra
30.11.2016/5099 HFD:2016:193
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Graden av urskillningslöst våld - Skyddsdirektivet - Förbud mot tillbakasändning - Internt flyktalternativ - Irak - Bagdad - Södra Irak
30.11.2016/5098 HFD:2016:194
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Graden av urskillningslöst våld - Skyddsdirektivet - Förbud mot tillbakasändning - Irak - Bagdad
15.11.2015/4836 HFD:2016:180
Beskattning av personlig inkomst - Tilläggsskatt för pensionsinkomst - Likabehandling - Diskriminering - Ålder - Grundlagen - Ingen uppenbar konflikt - Tillämpningsområdet för unionsrätten - Europeiska människorättskonventionen
14.11.2016/4790 HFD:2016:176
Televisionsverksamhet - Mellanvinjett - Delad skärmbild - Reklam - Reklamtid - Sponsors symbol - Svarta sekunder - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol
14.11.2016/4788 HFD:2016:177
Utlänningsärende - Familjeåterförening - Anknytningsperson - Familjemedlem - Annan anhörig - Makes mamma - Svärmor
9.11.2016/4707 HFD:2016:171
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Annan anhörig till finsk medborgare - Fast familjegemenskap - Fullständigt beroende
7.11.2016/4638 HFD:2016:166
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Äktenskap - Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet - Grundad anledning att misstänka - Faktiskt familjeliv - Senare omständigheter - Flyttning av bevisbördan
7.11.2016/4628 HFD:2016:164
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Kringgående av bestämmelser om inresa - Inresa i strid med inreseförbud - Familjeåterförening
31.10.2016/4553 HFD:2016:162
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Försäljningstillstånd för läkemedelspreparat - Decentraliserat ansökningsförfarande - Deltagande medlemsstat - Parallellpreparat - Dokumentationsskydd - Referenspreparat - Effektivt rättsskydd - Nationell myndighets behörighet - Nationell domstols behörighet - Omfattningen av domstolens behörighet
25.10.2016/4436 HFD:2016:157
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Ansvarsbestämningsförordningen (sk. Dublin III) - Lämna medlemsstaternas territorium - Bevisbörda för den som söker internationellt skydd
24.10.2016/4434 HFD:2016:155
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Försörjningsförutsättning - Förbindelse - Proportionalitetsprincipen
17.10.2016/4317 HFD:2016:150
Mervärdesskatt - Tillämpningsområde - Skatteplikt - Rörelse - Eget bruk av tjänst som avser fastighetsinnehav - Bostadsaktiebolag - Direktivs tolkningsverkan - Underhållsansvar som skiljer sig från vad som föreskrivs i lagen om bostadsaktiebolag
13.10.2016/4283 HFD:2016:148
Jakt - Icke fredad fågel - Fredningstid - Dispens - Förutsättningar för att bevilja dispens - Allvarlig skada - Tillräcklig utredning - Kråka - Skata
27.9.2016/4043 HFD:2016:137
Mervärdesskatt - Undantag för skatt på försäljning - Finansieringstjänst - Värdepappershandel - Förmedling - Tjänster relaterade till köp och försäljning av aktier - Investeringsbanksverksamhet - Framgångsarvode (success fee) - Månadsarvode (retainer fee)
29.8.2016/3566 HFD:2016:126
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvård - Företagshälsovård - Arbetsplatsutredning
19.8.2016/3429 HFD:2016:120
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Tjänst - Fråga om tjänsten skedde mot vederlag - Privat parkeringsövervakning - Övervakningsavgift
29.7.2016/3249 HFD:2016:112
Telemarknaden - Teleföretag - Företag med betydande marknadsinflytande - Skyldighet att iaktta kostnadsorienterad prissättning - Kostnadsorienterat pris - Tillämplig lag - Informationssamhällsbalken - Kommunikationsmarknadslagen - Övergångsbestämmelser - Beslut i enskilda fall om ersättningens maximibelopp - Skyldighet att höra Europeiska kommissionen och Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (BEREC) - Skyldighet att nationellt höra företrädare för teleföretag och användare av kommunikationstjänster
1.7.2016/2932 HFD:2016:107
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) - Tillämpning av MKB-förfarande i ett enskilt fall - Behovsprövat MKB-förfarande - Sammantagen verkan av olika projekt - Uppdelning av projekt - Vattenhushållningsärende - Vattenförsörjning - Grundvatten - Natura 2000
1.7.2016/2931 HFD:2016:106
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) - Obligatoriskt MKB-förfarande - Tillämpning av MKB-förfarande i ett enskilt fall - Behovsprövat MKB-förfarande - Sammantagen verkan av olika projekt - Uppdelning av projekt - Stenbrytning och stenkrossning
1.7.2016/2918 HFD:2016:105
Statstjänsteman - Ersättning som motsvarar lön - Tjänsteförhållande för viss tid - Grund som förutsätter att tjänsteförhållande ingås för viss tid - Fortgående behov - Statligt mentalsjukhus - Sinnessjukvårdare
28.6.2016/2827 HFD:2016:101
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Socialvårdstjänst - Uthyrning av arbetskraft
28.6.2016/2816 HFD:2016:100
Beskattning av personlig inkomst - Utländsk stiftelse - Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel - Beskattning enligt uppskattning - Skatteförhöjning - Självinkriminering - Förbudet mot att utnyttja bevis
22.6.2016/2731 HFD:2016:99
Utlänningsärende - Kringgående av bestämmelserna om inresa i landet - Uppehållstillstånd för arbetstagare - Sökandens kännedom om arbetsförhållandet och villkoren i arbetsavtalet
17.6.2016/2678 HFD:2016:96
Avfallslagen - Förvaltningstvångsärende - Föreläggande av vite - Utdömande av vite - Förbud mot dubbel bestraffning - Ne bis in idem
7.6.2016/2545 HFD:2016:86
Utlänningsärende - Inreseförbud - Återkallande av inreseförbud - Unionsmedborgares familjemedlem - Allmän ordning och säkerhet - Brott - Band till Finland
3.6.2016/2514 HFD:2016:85
Myndighets passivitet - Kommunal tjänsteinnehavare - Yrkande som gäller lön eller annan ekonomisk förmån - Anhängiggörandet av ärende hos kommun - Förvaltningstvist - Kommuns skyldighet att avgöra ett ärende - Underlåtelse hos kommunen att avgöra ett ärende - Överföring av ett ärende till kommunen
30.5.2016/2392 HFD:2016:82
Varumärke - Särskiljningsförmåga - Varumärkesfamilj - Varumärkesserie - Den gemensamma märkesdelens särskiljningsförmåga - Enhetlig praxis - Läget då ansökan om registrering lämnades in - Begränsning av varu- och tjänsteförteckningen
23.5.2016/2251 HFD:2016:77
Källskatt - Livförsäkringsbolag - Fondförsäkring - Premieansvar - Dubbelbeskattning - Utdelning (dividend) - Diskriminerande skattebemötande - Begränsning av kapitalrörelser
20.5.2016/2234 HFD:2016:75
Utlänningsärende - Unionsmedborgare - Utvisning - Belastning för socialvårdssystemet - Samhällsförmåner - Utkomststöd - Helhetsbedömning - Barns bästa
18.5.2016/2153 HFD:2016:69
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt för försäljning - Finansiell tjänst - Begreppet särskild investeringsfond - Förvaltning av investeringsfond (placeringsfond)
19.5.2016/2147 HFD:2016:71
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Rätt att dra av räntor - Koncernbidrag - Interna arrangemang i en koncern - Allokering av inkomst - Filial - Skattefördrag - Kringgående av skatt
19.5.2016/2146 HFD:2016:72
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Interna arrangemang i en internationell koncern - Rätt att dra av räntor - Koncernbidrag - Allokering av inkomst - Filial - Kringgående av skatt - Etableringsfrihet inom Europeiska unionen - Skattefördrag - Diskrimineringsförbud
11.5.2016/1998 HFD:2016:65
Mottagningstjänster - Rätt till mottagningspenning - Asylsökande - Tryggande av försörjning med andra inkomster eller tillgångar - Tryggande av oundgänglig försörjning
29.4.2016/1716 HFD:2016:60
Beskattning av personlig inkomst - Hushållsavdrag - Arbete som utförts utomlands - Tillräcklig utredning - Frihet att tillhandahålla tjänster - Fri rörlighet för personer - Retroaktivitet
25.4.2016/1604 HFD:2016:56
Offentlig upphandling - Uteslutande av anbudsgivare - Anbudsgivarens deltagande i beredningen av en upphandling - Likvärdig behandling av anbudsgivare
20.4.2016/1503 HFD:2016:53
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Ansvarsbestämningsförordningen (s.k. Dublin III) - Tillbakasändning till Ungern - Mottagningsvillkor - Systematiska brister i asylförfarandet - Säkert tredje land - Serbien - Förbud mot tillbakasändning - Aktuell landinformation - Grund- och människorättighetsbejakande tolkning
8.4.2016/1231 HFD:2016:43
Postlagen - Postverksamhet - Samhällsomfattande tjänster - Brevförsändelser - Insamling och utdelning av post - Insamlings- och utdelningsfrekvens - Undantag från insamlings- och utdelningsfrekvens - Svårtillgängligt skärgårdsområde - Rutter som trafikeras med förbindelsebåt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.