HFD:s europarättsliga avgöranden: 2015

30.12.2015/3899 HFD:2015:189
Förhandstillstånd - Sjukvård utanför boendestatens område - Fri rörlighet för patienter - Medlemsstat - Utlåtande av oberoende sakkunnig - Förutsättningarna för förhandstillstånd
30.12.2015/3898 HFD:2015:188
Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Skattepliktig rörelse - Från skatt befriad verksamhet - Moderbolag i koncern - Avdragsrätt - Allmänna omkostnader - Beviljande av räntebelagd kredit åt dotterbolag
23.12.2015/3835 HFD:2015:186
Fordonsskatt - Tilläggsskatt till fordonsskatt - Europeiska människorättskonventionen - Principen om ne bis in idem - Dubbel bestraffning - Samma gärning
22.12.2015/3797 HFD:2015:184
Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Skattepliktig rörelse - Moderbolag i koncern - Holdingbolag - Avdragsrätt - Fördelning av avdragsrätt - Allmänna omkostnader - Skydd för berättigade förväntningar
22.12.2015/3796 HFD:2015:183
Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Skattepliktig rörelse - Moderbolag i koncern - Holdingbolag - Avdragsrätt - Fördelning av avdragsrätt - Fördelningsgrund - Allmänna omkostnader - Skydd för berättigade förväntningar
18.12.2015/3756 HFD:2015:181
Försvarsupphandling - Livscykel för försvarsmateriel - Avbrytande av upphandlingsförfarande utan att genomföra upphandling - Den upphandlande enheten eget förfarande - Misstag som förorsakat uppfattningen att ett anbud anlänt för sent
17.12.2015/3738 HFD:2015:180
Kommunalärende - Kommunens verksamhetsområde - Statligt stöd - Kommunägt fastighetsbolag - Främjande av timmerbyggande - Främjande av sysselsättningen - Kapitalplacering - Aktieteckning - Förutsättningar för statligt stöd - Ekonomisk fördel - Privat investerare i marknadsekonomi som kriterium - Riktat ekonomiskt stöd - Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna - Snedvridning av konkurrens
9.12.2015/3577 HFD:2015:172
Förnamn - Inhemskt namnskick - Giltigt skäl att avvika från namnskick
16.9.2015/2425 HFD:2015:137
Utlänningslagen - Uppehållstillstånd - Familjeband - Äktenskap - Äktenskapsskillnad - Nytt äktenskap - Ansökan om uppehållstillstånd - Utvisning - Kringgående av bestämmelser om inresa - Helhetsbedömning
16.9.2015/2424 HFD:2015:136
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeband - Uteslutningsklausul - Alternativt skydd - Grovt brott - Grov misshandel - Villkorligt fängelsestraff - Minderårigt barn - Afghanistan
15.9.2015/2412 HFD:2015:135
Mervärdesskatt - Mervärdesskattens tillämpningsområde - Skatteplikt - Moderbolaget i en koncern - Holdingbolag - Avdragsrätt - Kostnader i anslutning till anskaffningen av aktier i dotterbolag
15.9.2015/2411 HFD:2015:134
Mervärdesskatt - Mervärdesskattens tillämpningsområde - Skattepliktig rörelse - Moderbolaget i en koncern - Holdingbolag - Avdragsrätt - Kostnader i anslutning till anskaffningen av aktier i dotterbolag - Försäljning av tjänster till dotterbolag
8.9.2015/2365 HFD:2015:130
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Ansvarsbestämningsförordningen - Tillämpningsområde - Stat där sökanden är medborgare - Grund för beviljande av asyl - Skyldighet att pröva ansökan
1.9.2015/2290 HFD:2015:126
Statligt stöd - Jäv - Jäv enligt generalklausulen - Aktieförsäljning - Konvertering av delägarlån till placering - Inlösningsklausul - Medlemskap i bolags styrelse - Annat särskilt skäl - Värderingsutlåtande
27.8.2015/2253 HFD:2015:124
Miljötillstånd - Art som kräver särskilt skydd - Fredad art - Kungsörn - Torvproduktion - Avsiktligt störande - Speciella naturförhållanden
30.7.2015/2094 HFD:2015:114
Mervärdesskatt - Försäljningslandet för en tjänst - Tjänst som avser en fastighet - Legal due diligence -tjänst som hänför sig till köpobjektet - Ryskt fastighetsbolag
10.7.2015/1975 HFD:2015:113
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd för arbetstagare - Associationsavtalet mellan Republiken Turkiet och Europeiska ekonomiska gemenskapen - Associationsrådets beslut 1/80 - artikel 13 - Standstill-klausul - Reguljär vistelse och anställning
10.7.2015/1970 HFD:2015:112
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Postverksamhet - Brevförsändelser - Utdelning av avtalskunders postförsändelser - Koncession för postverksamhet - Koncessionsvillkor - Väsentliga krav - Samhällsomfattande tjänster - Posttjänster som ligger utanför de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd - Leveransvillkor - Försändelsers utdelningsintervall - Tjänster vid adressförändring och önskat avbrott i utdelningen - Märkning av försändelser - Insamlingsställen för försändelser
6.7.2015/1922 HFD:2015:111
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Beslut om utlämning - Ställande till svars för brott - Förenta staterna - Oskäligt straff - Förbud mot tillbakasändning - Europeiska människorättskonventionen
1.7.2015/1873 HFD:2015:107
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Återförening av familj - Resedokument som förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd - I Finland godkänt resedokument - Somalisk medborgare
29.6.2015/1816 HFD:2015:105
Elmarknadslagen - Elmarknadsdirektivet - Elnätsverksamhet - Nätinnehavare - Energimyndigheten - Energimyndighetens beslut om fastställande - Nätverksamhetens avkastning samt avgifter som ska tas ut för överföringstjänster - Metoder som ska användas vid prissättning - Incitament som främjar integrationen av marknaden - Unionsrättens tolkningsverkan - Myndighets prövningsrätt - Monopol - Stamnät - Distributionsnät
26.6.2015/1809 HFD:2015:104
Naturvårdslagen - Vitkindad gås - Skytte - Allvarlig skada på gröda - Undantag - Fågeldirektivet - Annan lämplig lösning
22.6.2015/1743 HFD:2015:100
Utlänningsärende - Ansvarsbestämningsförordningen (den s.k. Dublin II-förordningen) - Tillbakasändning till Italien - Mottagningsförhållanden - Principen om non-refoulement (förbud mot tillbakasändning) - Nigerisk medborgare - Individuella förhållanden - Barnets bästa
11.6.2015/1625 HFD:2015:91
Utlänningsärende - Nekad inresa - Avvisning vid gränsen - Makulerat resedokument - Giltigt visum - Två resedokument
22.5.2015/1344 HFD:2015:76
Statligt stöd - Kommunens verksamhetsområde (kompetens) - Proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) - Motsäkerhet - Företagsinteckning - Litet eller medelstort företag (SMF-företag) - Närstående företag (anknutna företag) - Ägarintresseföretag (partnerföretag) - Kommissionens tillkännagivande om garantier - Kommissionens rekommendation
15.5.2015/1263 HFD:2015:73
Varumärke - Särskiljningsförmåga - Självständig särskiljningsförmåga - Deskriptivitet - Varuförteckning - Frihållningsbehov - Särskiljningsförmåga på grund av användning - Bevis på användning - Marknadsföring - Varumärkesmässig användning - Användning i kombination med företagsemblem - Marknadsundersökning - Kändhet - Begränsning av varuförteckningen
13.5.2015/1234 HFD:2015:72
Statligt stöd - Fastighetsförsäljning - Förutsättningar för att statligt stöd ska föreligga - Åtgärd som vidtagits med hjälp av statliga medel - Betalning som grundar sig på avtal mellan enskilda företag - Betalningens inverkan på ett offentligt samfunds köpeskillingsfordran - Helhetsbedömning - Kommunalärende
11.5.2015/1204 HFD:2015:70
Mervärdesskatt - Finansiell tjänst - Diskretionär kapitalförvaltning - Arvode som uppbärs hos placeraren för utförande av uppdrag - Återbäring av arvode
10.4.2015/936 HFD:2015:57
Lantbruksstöd - Återkrav - Djurskyddsförseelse - Ne bis in idem
10.4.2015/918 HFD:2015:56
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Detaljplanebestämmelser - Byggmaterial - Trä som byggmaterial - Importbegränsning - Kvantitativa importbegränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan - Behov att begära förhandsavgörande av unionens domstol
9.4.2015/916 HFD:2015:54
Markanvändnings- och bygglagen - Åtgärdstillstånd - Brygga - CCA-impregnerat trävirke - REACH-förordningen
8.4.2015/907 HFD:2015:50
Mervärdesskatt - Eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav - Rengöring av sedvanliga inventarier i samband med städning - Huvudsaklighetsprincipen
8.4.2015/905 HFD:2015:53
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Efterbeskattning - Skatteförhöjning - Ne bis in idem - Kommanditbolag - Ansvarig bolagsman
27.3.2015/863 HFD:2015:44
Befolkningsdatasystemet - Utlämning av uppgifter - Personuppgift - Redaktionellt syfte - Publicering - Skydd för privatliv - Avliden person
19.3.2015/776 HFD:2015:38
Barnskydd - Skydd för familjelivet - Skydd för privatlivet - Skydd för förtroliga meddelanden - Krav att om begränsningar ska bestämmas i lag - Begränsning av kontakterna - Sätt att begränsa kontakterna - Telefonsamtal - Avlyssning av samtal genom högtalare
6.3.2015/632 HFD:2015:30
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Inkomstbeskattning - Förskottsuppbörd - Tilläggsskatt för pensionsinkomst - Tillämpningsområdet för unionsrätten - Förbud mot åldersdiskriminering - Arbetslivsdirektivet - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
3.3.2015/590 HFD:2015:28
Utlänningsärende - Unionsmedborgare - Registrering av uppehållsrätt - Vägran att registrera - Utkomst - Tillräckliga tillgångar - Vilken utredning som ska lämnas
19.2.2015/431 HFD:2015:25
Kommunalärende - Ingående av jordlegoavtal (arrendeavtal) - Myndighetsverksamhet där myndigheten har prövningsrätt - Principen om jämlikt bemötande - Ställning som krigsinvalid - Diskriminering till följd av annan ställning - Godtagbart skäl
11.2.2015/333 HFD:2015:21
Befolkningsdataärende - Hindersprövning för äktenskap - Muntlig förhandling som inte hållits - Behov av muntlig förhandling
6.2.2015/291 HFD:2015:19
Utlänningsärende - Asyl - Uppehållstillstånd - Avvisande - Inreseförbud - Inreseförbuds längd - Uppenbart ogrundad ansökan - Albanien
6.2.2015/290 HFD:2015:18
Utlänningsärende - Upphörande av flyktingstatus - Fortsatt uppehållstillstånd - Utvisning - Inreseförbud - Afghanistan - Brott

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.