HFD:s europarättsliga avgöranden: 2014

23.12.2014/4063 HFD:2014:194
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Finansiell tjänst - Begreppet särskild investeringsfond - Förvaltning av fond - Försäkringsportföljer med placeringsbundna försäkringar
23.12.2014/4060 HFD:2014:188
Utlänningsärende - Återförening av familj - Anknytningsperson - Besvärsrätt
23.12.2014/4059 HFD:2014:193
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Finansiell tjänst - Begreppet särskild investeringsfond - Förvaltning av fond
23.12.2014/4058 HFD:2014:192
Mervärdeskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Vederlag - Rättelseposter till försäljning - Skadestånd - Dröjsmålsersättning
23.12.2014/4057 HFD:2014:191
Mervärdesskatt - Mervärdesskattelagens tillämpningsområde - Undantag från skatteplikt på försäljning - Finansiell tjänst - Indrivning av fordran
23.12.2014/4054 HFD:2014:190
Mervärdesskatt - Rättelse av avdrag - Förskottsbetalning - Köp som inte fullföljs
19.12.2014/4021 HFD:2014:183
Bilskatt - Extraordinära rättsmedel - Ansökan om återbrytande - Skatteprocent - Ändring av grunden för hur en skatt bestäms - Unionsrättens inverkan - Förutsättningar för återbrytande - Effektivitetsprincipen - Likvärdighetsprincipen - Rättssäkerhet - Rättskraft - Laga kraft
19.12.2014/4020 HFD:2014:182
Bilskatt - Skatteprocent - Ändring av grunden för hur en skatt bestäms så att skatten blir utsläppsbaserad - Import av begagnad bil - Unionsrättens inverkan - Diskrimineringsbedömning - På bilskatt uppburen medvärdesskatt
7.11.2014/3438 HFD:2014:163
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Lagen om utsläppshandel - Utsläppshandelsdirektivet - Kommissionens beslut 2013/448/EU och 2011/278/EU - Beslutens ogiltighet - Gratis tilldelning av utsläppsrätter - Sektorövergripande korrigeringsfaktor - Utsläppstak - Restgaser - Anläggningsbegreppet - Koldioxidläckagesektor - CITL-systemet - Riktmärke för råjärn
27.10.2014/3277 HFD:2014:157
Kommunikationsmarknadslagen - Marknaden för bredbandstillträde i grossistledet - Kommunikationsverkets i kommunikationsmarknadslagen föreskrivna samarbete med Europeiska kommissionen och Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation - Kommissionens rekommendation - Definition av relevant marknad - Företag med betydande marknadsinflytande - Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande
27.10.2014/3273 HFD:2014:156
Kommunikationsmarknadslagen - Grossistmarknad för tillträde till fast nätverk - Företag med betydande marknadsinflytande - Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande - Abonnentförbindelse - Prissättning - Högsta pris - Fråga om Kommunikationsverkets beslut var överklagbart - Kommissionens rekommendation om ett högsta pris - Rekommendationens betydelse - Kommunikationsverkets behörighet - Rättegångskostnader - Myndighets skyldighet att ersätta en enskild parts rättegångskostnader
22.10.2014/3213 HFD:2014:153
Postverksamhet - Brevförsändelser - Koncession för postverksamhet - Koncessionsvillkor - Skyldighet med samma innehåll som postlagen - Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster - Koncessionsvillkor som innebär en skyldighet på motsvarande nivå som skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och som överlappar denna skyldighet - Leveransvillkor - Skyldighet att motta och förmedla brevförsändelser - Tjänster vid adressförändring och önskat avbrott i utdelningen - Antalet utdelningar per vecka - Verksamhetsställen i kommuner - Besluts lagstridighet
2.10.2014/2930 HFD:2014:145
Beskattning av personlig inkomst - Efterbeskattning - Skatteförhöjning - Två straff - Ne bis in idem -principen
25.9.2014/2848 HFD:2014:140
Postverksamhet - Samhällsomfattande tjänster - Vissa pakettjänster - Åläggande av skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster - Konkurrent - Besvärsrätt - Postdirektivet - Direktivets tolkningsverkan
22.9.2014/2808 HFD:2014:138
Indirekt beskattning - Placeringsfond - SICAV-fondföretag - Fusion - EU-rätt
22.9.2014/2804 HFD:2014:137
Mervärdesskatt - Mervärdesskattens tillämpningsområde - Skattepliktig försäljning - Överlåtelse av rörelse helt eller delvis - Primärproduktion - Gårdsbruksenhet - Gårdsstödsrättighet
19.8.2014/2390 HFD:2014:125
Jaktlagen - Habitatdirektivet - Art som kräver strikt skydd - Undantag från fredning - Undantagstillstånd - Jakt för vård av artbeståndet - Annan tillfredsställande lösning - Artens gynnsamma skyddsnivå - Utredning av saken - Lodjur
9.7.2014/2192 HFD:2014:123
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvård - Företagshälsovårdstjänster
4.7.2014/2145 HFD:2014:122
Mervärdesskatt - Finansiell tjänst - Diskretionär kapitalförvaltning - Kapitalförvaltares arvode för genomförande av värdepappersaffärer
4.7.2014/2143 HFD:2014:121
Mervärdesskatt - Finansiell tjänst - Diskretionär kapitalförvaltning - Genomförande av värdepappershandel - Registrering och inlösen av fondandelar - Arvoden till olika bolag - Skattskyldighetsgrupp
30.6.2014/2061 HFD:2014:117
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Uppehållstillstånd - Individuell mänsklig orsak - Avvisning - Polisario - Västra Sahara - Marocko - Algeriet - Medborgarskap - Mänskliga rättigheter
26.6.2014/2041 HFD:2014:114
Utlänningsärende - Återkallande av status som alternativt skyddsbehövande - Återkallande av uppehållstillstånd - Utvisning - Somalia - Somaliland - Språkanalys - Internationellt skydd - Muntlig förhandling - EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna - Europeiska människorättskonventionen
26.6.2014/2012 HFD:2014:112
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Människohandel (Trafficking) - Förföljelse - Behandling som är omänsklig och kränker människovärdet - Samhällsgrupp - Utsatt ställning - Statligt skydd - Nigeria
6.6.2014/1791 HFD:2014:96
Körrätt - Körförbud - Rattfylleri - Taxichaufför - Yrkeskörtillstånd - Förbud mot dubbel bestraffning - Ne bis in idem
6.6.2014/1790 HFD:2014:95
Körrätt - Körförbud för viss tid - Ne bis in idem - Fråga om dubbel bestraffning - Människorättskonventionen - Trafikförseelse - Överhastighet - Ordningsbot - Bötesstraff
27.5.2014/1678 HFD:2014:87
Televisionsverksamhet - Televisionsprogram - Sponsring - Inkvartering och bespisning av filmteam - Ekonomiskt understöd - Anmälan om sponsring - Anmärkning om lagstridigt förfarande
26.5.2014/1658 HFD:2014:86
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Avtalsarrangemang mellan Folkpensionsanstalten och taxibranschen - Resekostnader som Folkpensionsanstalten ska ersätta - Beställningscentralsverksamhet - Direktersättning till taxiföretagare som utfört transporter - Tolkning av avtalsarrangemang - Koncessionsavtal - Offentlig upphandling
20.5.2014/1612 HFD:2014:81
Elmarknadslagen - Energimarknadsverkets beslut om fastställande - Avkastning av nätverksamhet och avgifter för överföringstjänster - Ändring av beslut om fastställelse - Avslutad tillsynsperiod - Ett ämbetsverks utövning av prövningsrätt - Marknadsdomstolens behörighet
9.5.2014/1515 HFD:2014:72
Terrängtrafik - Motordrivet fordon - Egendomsskydd - Europeiska människorättskonventionen - Grundlag - Markägare - Sökande - Forststyrelsen - Vägfåra för fyrhjuling
9.5.2014/1512 HFD:2014:71
Mervärdesskatt - Fastighetsbegreppet - Bestående/tillfällig konstruktion - Flyttbar PVC-hall - Byggtjänst - Arbetsprestation som hänför sig till markyta - Huvudsaklighetsprincipen - Omvänd skattskyldighet i byggbranschen
5.5.2014/1458 HFD:2014:67
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Överlåtelse av rörelse eller del av rörelse - Bolagisering av kommunförbunds affärsverk - Skattefria undersöknings- och laboratorietjänster i anslutning till hälso- och sjukvården - Återbäring till kommunen - Överlåtelse av goodwill - Tillämpning av direktiv
30.4.2014/1439 HFD:2014:65
Plan för snöskoterled - Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheternas planer och program - SOVA - Plan och program som förutsätter en miljöbedömning
8.4.2014/1152 HFD:2014:57
Lagen om fiske - Grundläggande rättigheter - Vattenområde - Delägarlag - Äganderätt - Fiskerätt - Statsrådets förordning - Skydd för äganderätt - Rättsskydd - Utfärdande av förordning - Part - Hörande - Rättvis rättegång - Rättsmedel - Fångstbegränsning - Saimenvikaren - Kut - Nätfiske - Tillstånd att avvika från förbud
19.3.2014/804 HFD:2014:51
Utlänningsärende - Återförening av familj - Försörjningsförutsättning - Avvikelse från försörjningsförutsättningen - Anknytningsperson som fått alternativt skydd - Familj som bildats efter inresan till landet - Exceptionellt vägande skäl - Barns bästa
19.3.2014/803 HFD:2014:50
Utlänningsärende - Återförening av familj - Försörjningsförutsättning - Avvikelse från försörjningsförutsättningen - Anknytningsperson som fått alternativt skydd - Familj som bildats efter inresan till landet - Exceptionellt vägande skäl - Barns bästa
13.3.2014/733 HFD:2014:48
Mervärdesskatt - Försäljning av tjänst - Skattefrihet vid internationell handel - Uthyrning underhåll och service av spelautomater - Penninghantering - Fartyg - Unionsrätt - Direktivs tolkningsverkan
7.3.2014/680 HFD:2014:44
Naturvårdslagen - Jakt - Fridlysningstid - Undantag - Storskarv - Fridlyst djurart - Fågeldirektivet - Allvarlig skada på fiske - Utredningsplikt
3.3.2014/613 HFD:2014:39
Mervärdesskatt - Rörelse - Förening - Att driva allmänna intressen - Intressebevakning - Utförande av tjänster åt enskilda medlemmar - Vederlag - Medlemsavgift
3.3.2014/612 HFD:2014:38
Mervärdesskatt - Rörelse - Förening - Att driva allmänna intressen - Intressebevakning - Granskningsverksamhet - Vederlag - Medlemsavgift - Granskningsavgift
18.2.2014/497 HFD:2014:35
Utlänningsärende - Alternativt skydd - Uteslutningsklausul - Brottsmisstanke - Presumtion om oskuld - Grovt brott - Asyl - Somalia - Al-Shabaab
17.2.2014/474 HFD:2014:32
Medicinteknisk produkt - Produkter och utrustning för hälso- och sjukvård - CE-märkning - Läkemedel - Klassificeringsförfarande - Handläggningsordning - Skyddsklausulsförfarande - Behörighet - Läkemedelsverket - Övervakning av marknadsföring - Försäljningstillstånd - Mjölksyrebakteriepreparat - Metabolisk verkan - Jämlikhet - Förhandsavgörande av unionens domstol
17.2.2014/473 HFD:2014:31
Mervärdesskatt - Skattskyldighet - Skattskyldighetsgrupp - Social- och hälsovårdsföretag - Begränsning av systemet med skattskyldighetsgrupper till företag i finansierings- och försäkringsbranschen - Unionsrätten
13.2.2014/414 HFD:2014:29
Överlåtelseskatt - Skattelättnad som gäller verksamhetsöverlåtelse - Kommun - Verkställighet av direktiv vid omstrukturering av företag i Finland
6.2.2014/289 HFD:2014:22
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Återförening av familj - Resedokument som förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd - Resedokument som godkänns av Finland - Somalia
3.1.2014/1 HFD:2014:1
Förening - Föreningsregister - Registreringsbeslut - Förenings syfte - Syfte som strider mot god sed - Stadgar - Rusmedelspolitik - Dekriminalisering av cannabis - Hälsovådlig ovana - Grundrättighet - Mänsklig rättighet - Föreningsfrihet - Yttrandefrihet - Inskränkningsgrund - Noggrann avgränsning - Vägande samhälleligt intresse - Fungerande demokrati - Grundrättighetsbejakande lagtolkning - Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.