HFD:s europarättsliga avgöranden: 2013

27.12.2013/4057 HFD:2013:199
Bilskatt - Mervärdesskatt på bilskatt - Elv - Extraordinära rättsmedel - Ansökan om återbrytande - Konflikt med EU-rätten - Statens skadeståndsskyldighet - Effektivitetsprincipen - Likvärdighetsprincipen - Rättsäkerhet - Rättskraft - Laga kraft
12.12.2013/3878 HFD:2013:195
Beskattning av personlig inkomst - Allmänt skattskyldig i Finland - Förlust från överlåtelse av fastighet i EU-stat - Skatteavtal - Undantagandemetoden
29.11.2013/3747 HFD:2013:185
Jakt - Fågelvilt - Fredningstid - Dispens - Alfågel - Vårjakt - Fågeldirektivet - Annan tillfredsställande lösning - Gynnsam skyddsnivå - Utredningsplikt - Försiktighetsprincipen
12.11.2013/3538 HFD:2013:177
Patent - Tilläggsskydd - Läkemedelspreparat - Vaccin - Verksamt ämne - Försäljningstillstånd
7.11.2013/3507 HFD:2013:173
Vattenlagen - Naturvårdslagen - Vattenhushållningsärende - Tillstånd till undantag eller avvikelse enligt naturvårdslagen - Förhållande som förutsätter föregående avgörande - Intressejämförelse - Förekomstplats för art som kräver särskilt skydd - Tillståndsvillkor
31.10.2013/3424 HFD:2013:172
Skjutvapen - Ne bis in idem - Fängelsestraff - Människorättskonventionen - Brottmål - Allmän säkerhet - Lämplighet - Innehavstillstånd - Återkallande av tillstånd - Grovt rattfylleri
16.10.2013/3259 HFD:2013:163
Förvaltningstvångsärende - Miljövårdslagen - Beskjutning med tungt artilleri - Försvarsmaktens verksamhet - Tillståndskrav - Oskäligt besvär - Eventuellt sedvanlig olägenhet - Lokala förhållanden - Besvärsrätt - Kommunal miljövårdsmyndighet
9.10.2013/3179 HFD:2013:160
Offentlig upphandling - Förbindelsefartygstrafik - Sekundär upphandling - Jämförelse av anbud - Totalekonomisk fördelaktighet - Jämförelsegrunder - Minimikrav i fråga om kvalitet - Upphandlingsförfarande med flera skeden
4.10.2013/3150 HFD:2013:155
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Ombildning av bolag - Fusion - Dotterbolag med säte i utlandet - Avdrag för förlust - Unionens domstols dom
25.9.2013/2997 HFD:2013:148
Allmännyttigt samfund - Svensk stiftelse - EU-rätt - Dividendinkomster - Återbäring av källskatt - Ränta som ska betalas på återbäringen - Tidsfrist för att ansöka om återbetalning
9.9.2013/2761 HFD:2013:142
Begränsning av kontakterna - Mötespromemoria - Överklagbarhet - Effektivt rättsmedel - Specialomsorger om utvecklingsstörda
26.8.2013/2623 HFD:2013:136
Barnpornografi - Åtgärder som hindrar spridning - Förteckning över webbplatser med barnpornografi - Webbplatser på internet - Barnets rättigheter - Yttrandefrihet - Hinder i förväg - Grundlagen - Uppenbar konflikt - Centralkriminalpolisen
28.6.2013/2209 HFD:2013:118
Paketresa - Paketreserörelse - Resor för utbytesstuderande - Näringsidkare - Ideell förening - Register över paketreserörelser - Skyldighet att låta registrera sig - Konsumentskydd
27.6.2013/2164 HFD:2013:115
Mervärdesskatt - Omvänd skattskyldighet i byggbranschen - Annan än tillfällig försäljning av byggtjänster - Värmecentral
24.6.2013/2068 HFD:2013:113
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Sekundärt skydd - Mandatflykting - Betydelse av flyktingstatus - Förbud mot tillbakasändning
14.6.2013/1970 HFD:2013:107
Mervärdesskatt - Skatt som får avdras - Allokering av kostnader - Direkt och omedelbar koppling - Allmänna kostnader - Koncerns moderbolag - Koncerns dotterbolag - Tjänster för utvärdering av förvärvsobjekt genom due diligence
7.6.2013/1892 HFD:2013:105
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Likabehandling av kvinnor och män - Ersättning vid olycksfall i arbetet - Försäkringsmatematiska faktorer - Förväntad livslängd - Skadestånd för brott mot unionsrätten - Medlemsstats ersättningsansvar
4.6.2013/1872 HFD:2013:102
Förvaltningstvång - Spångar - Med CCA-lösning inpregnerade telefonstolpar som underlag och rullar för spångar - Miljöskyddslagen - Avfallslagen - REACH-förordningen - Problemavfall - Avfall - Behov av miljötillstånd - Förorening av mark - Natura 2000-objekt - Bedömningsplikt - Begränsningar som gäller utsläppande på marknaden och användning - Fri rörlighet - Bilaga XVII till REACH-förordningen - Begränsande villkor - Tillåtet användningsändamål - Brokonstruktion - Nationell miljöskyddslagstiftning - Förbud mot förorening av mark
22.5.2013/1747 HFD:2013:97
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Äktenskap - Minderårigt barn - Betydelsen av medborgarskap i unionsstat - Försörjningsförutsättningen - Avvikelse från försörjningsförutsättningen - Exceptionellt vägande skäl - Barns bästa
10.5.2013/1643 HFD:2013:89
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Eget bruk av tjänster - Vederlagsfri överlåtelse - Försäljning av bredbandsanslutningar - Överlåtelse av vara till kund som ingått anslutningsavtal - Kampanjprodukt - Gåva på köpet
10.5.2013/1634 HFD:2013:88
Utlänningslagen - Registrering av unionsmedborgares rätt att uppehålla sig i landet - Vägrad registrering - Äventyrande av allmän ordning och säkerhet - Skyldig till brott - Estland
25.4.2013/1351 HFD:2013:78
Utlänningsärende - Tillfälligt uppehållstillstånd - Hinder för avlägsnande ur landet - Frivillig återresa - Återvändandedirektivet - Direktivs tolkningsverkan - Avvisning - Somalia - Somaliland
22.4.2013/1350 HFD:2013:77
Mervärdesskatt - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Skattepliktig försäljning - Reducerad skattesats - Ljudbok och e-bok
17.4.2013/1291 HFD:2013:72
Internationell beskattning - Unionsrätten - Fri rörlighet för kapital - Dividend från EES-stat - Gottgörelse som motsvarar gottgörelse för bolagsskatt - Utredningsskyldighet
16.4.2013/1279 HFD:2013:67
Mervärdeskatt - Skattepliktig försäljning - Intressebevakningstjänst - Arvode som huvudmannen ska betala - Verksamhet som anförtrotts enskild serviceproducent - Myndighetsverksamhet - Socialvård - Onerös prestation - Skattegrund
11.4.2013/1228 HFD:2013:64
Mervärdesskatt - Skatt som får dras av - Allmän avdragsrätt - Begränsningar av avdragsrätten - Representationsutgifter - Läkemedelsdemonstrations- och utbildningstillfällen - Sedvanlig servering - Begränsad målgrupp - Marknadsföring till särskild målgrupp
11.4.2013/1227 HFD:2013:63
Mervärdesskatt - Skatt som får dras av - Allmän avdragsrätt - Begränsningar av avdragsrätten - Representationsutgifter - Marknadsföringsutgifter - Servering i samband med produktdemonstration och utbildning - Sedvanlig servering - Begränsad målgrupp
9.4.2013/1196 HFD:2013:61
Mervärdesskatt - Överlåtelse av rättighet som gäller en fastighet - Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet - Parkeringsverksamhet - Parkeringsbolag - Upplåtelse av parkeringsplats - Aktiebolag - Delägare i aktiebolag - Aktieägare
28.3.2013/1074 HFD:2013:53
Offentlig upphandling - Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse - Offentlig serviceförpliktelse - SGEI - Konkurrensutsättning - Boendetjänster för långvarigt bostadslösa - Sekundär tjänsteupphandling - Marknadsdomstolens behörighet - Begäran om förhandsavgörande
21.3.2013/993 HFD:2013:47
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Vederlag - Kalkylering av skatt - Efterbeskattning
7.3.2013/820 HFD:2013:40
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvård - Psykologtjänster utförda av aktiebolag - Tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster - Anmälan om självständig yrkesutövning
7.3.2013/819 HFD:2013:39
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvård - Köptjänst - Utläggning av hälsovårdscentrals läkartjänster
21.2.2013/605 HFD:2013:31
Helsingfors universitets apotek - Flyttning av filialapotek - Tillstånd att inrätta filialapotek - Förutsättningar för att bevilja tillstånd - Motivering av beslut - Gemensam behandling av ansökningar - Unionens domstols dom
4.2.2013/414 HFD:2013:23
Utlänningsärende - Asyl - Uppehållstillstånd - Avvisning - Somalia - Somaliland - Språktest (Språkanalys) - Barns bästa
30.1.2013/344 HFD:2013:20
Konkurrensbegränsning - Missbruk av dominerande marknadsställning - Partihandelsmarknad för abonnentuppgifter - Telefonkatalog - Elektronisk form - Avgiftsfrihet - Personuppgift - Rättegång inom skälig tid - Dröjsmål vid behandlingen av ärende - Konkurrensbrottsavgift - På tjänstens vägnar beviljad gottgörelse för dröjsmål
25.1.2013/299 HFD:2013:15
I naturvårdslagen avsett förbud att förstöra och försämra föröknings- och rastplatser - Unionsrättsliga förpliktelser - I naturvårdslagen avsett tillstånd att avvika från förbud - Nordisk fladdermus - Rivning av byggnad
22.1.2013/240 HFD:2013:8
Konkurrensbegränsning - Kartell - Konkurrensbrottsavgift - Branschförbund - Branschförbunds styrelse - Branschförbunds medlemsföretag - Medlemsföretags ansvar för konkurrensbegränsning - Frist för framställning om påföljdsavgift - Dröjsmål vid behandlingen av ärende - På tjänstens vägnar beviljad gottgörelse för dröjsmål
14.1.2013/123 HFD:2013:2
Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Marknadsdomstolens behörighet - Försvarsupphandling - Militärt bruk - Statens säkerhetsintressen - Svängbord - Unionens domstols dom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.