HFD:s europarättsliga avgöranden: 2012

31.12.2012/3786 HFD:2012:135
Landsvägstrafik - Körkort - Körförbud - Hälsokrav - Epilepsi
31.12.2012/3744 HFD:2012:133
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Vederlag - Inkludering av bilskatten i skattegrunden
28.12.2012/3726 HFD:2012:132
Beskattning av personlig inkomst - Hushållsavdrag - Förskottsuppbördsregistrering - Unionsrätten - Frihet att tillhandahålla tjänster - I Finland utfört arbete
27.12.2012/3641 HFD:2012:123
Påförande av tobaksaccis - Snus - Kommersiell införsel från annan medlemsstat - Skattskyldighet - Efterbeskattning
18.12.2012/3533 HFD:2012:117
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Resebyrå - Kredit- och betaltidskort - Tilläggsavgift för använt betalningssätt
13.12.2012/3465 HFD:2012:113
Mervärdesskatt - Gemenskapsinternt varuförvärv - Flygplan - Förhandsavgörande av unionens domstol
10.12.2012/3387 HFD:2012:110
Omhändertagande - Familj med okänd vistelseort - Förvaltningsdomstolens behörighet
30.11.2012/3326 HFD:2012:105
Kommunalbesvär - Fastighetsförsäljning - Industrifastighet - Kommunstyrelsens behörighet - Underpris - Kommissionens meddelande - Anmälningsförfarande - Statligt stöd - Förutsättningar för statligt stöd - Inverkan på konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna - Ekonomisk verksamhet - Medlemsstaternas inre marknad
28.11.2012/3320 HFD:2012:104
Ersättande av skada som vållats av brott mot unionsrätten - Medlemsstats ersättningsansvar - Förvaltningstvistemål - Skadestånd - I lagen om olycksfallsförsäkring avsedd menpenning som engångsbelopp
31.10.2012/3015 HFD:2012:93
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Företagsarrangemang - Aktiebyte - Bolag med säte i en EES-stat - Europeiska unionens domstols dom
13.9.2012/2399 HFD:2012:75
Mentalvårdsärende - Psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja - Fortsatt vårdförordnande - Tillräckliga rättsskyddsgarantier - Utlåtande av en annan läkare än sjukhusets - Artikel 5 i människorättskonventionen - Laglighetsprincipen (rule of law)
13.8.2012/2131 HFD:2012:64
Varumärke - Smiley - Registrerbarhet - Särskiljningsförmåga - Behov av att förfoga fritt över smiley-tecken
27.7.2012/2074 HFD:2012:58
Kommunikationsmarknadslag - Företag med betydande marknadsinflytande - Teleföretag - Kostnadsorienterad prissättning - Bundet kapital - Skälig avkastning - Fast nät för abonnentförbindelser - Produkt i abonnentförbindelse - Månadshyra - Månadsavgift
6.7.2012/1896 HFD:2012:55
Handlingsoffentlighet - Personuppgift - Behandling av personuppgifter - Skydd av personuppgifter -Professorers löneuppgifter - Redaktionellt syfte
20.6.2012/1719 HFD:2012:51
Schengens informationssystem - SIRENE-ärendehanteringssystemets arkivdatabas - Polisen - Personregister - Dataombudsmannens behörighet - Informationsutbyte mellan myndigheter - Yrkande om utplåning av felaktiga anteckningar
20.6.2012/1710 HFD:2012:47
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Minderårig familjemedlem - Unionsmedborgarskap - Allmän ordning och säkerhet - Behov av förhandsavgörande
12.6.2012/1530 HFD:2012:43
Beskattningsförfarande - Skatteförhöjning - Rättegång inom skälig tid - Dröjsmål med handläggning - Kompensation av dröjsmål
31.5.2012/1412 HFD:2012:38
Kontrollsystemet för ekologisk produktion - Produktionskontroll av animalieproduktion - Ändringssökande - Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd - Förfarandet vid ändringssökande - Tillämpning av stöduppgiftslagen - Besvär - Besvärstillstånd - Förvaltningsbeslut - Överklagbarhet - Anmärkning - Tillsyn över fodertillsatser
25.5.2012/1360 HFD:2012:34
Besvärsrätt - Koncession - Förändring av koncession - Teknisk neutralitet - Teknologisk neutralitet - Mobilnät - Kommunikationsmarknadslagen - Ramdirektiv 2002/21/EG - Unionrätten
25.5.2012/1359 HFD:2012:33
Besvärsrätt - Koncession - Förändrat bestämmande inflytande - Kommunikationsmarknadslagen - Ramdirektiv 2002/21/EG - Unionrätten
15.5.2012/1244 HFD:2012:31
Kommunalärende - Markanvändning och byggande - Markanvändningsavtal - Avtal om inledande av planläggning - Område som avtalsobjekt - Avtalsparter - Annan än ägaren till området - Avtalsbindning - Statligt stöd - Fastighetsöverlåtelse
27.3.2012/689 HFD:2012:24
Inkomstbeskattning - Verksamhetsöverlåtelse - Bolag som beskattas enligt inkomstskattelagen - Verkan av direktiv
7.3.2012/484 HFD:2012:18
Utlänningsärende - Asyl - Uppehållstillstånd - Litauen - Ryska federationen - Säkert asylland - Säkerhetsbedömning - Avvisning
1.3.2012/407 HFD:2012:15
Mervärdesskatt - Överlåtelse av rättighet som gäller en fastighet - Överlåtelse av nyttjanderätt som gäller en fastighet - Parkeringsverksamhet - Upplåtelse av parkeringsplats - Med äganderätt till aktier förknippad parkeringsrättighet
27.2.2012/367 HFD:2012:12
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol - Läkemedel - Produkter och utrustning för hälso- och sjukvård - CE-märkning - Klassificering av preparat - Mjölksyrebakteriepreparat - Klassificering på myndighets initiativ - Skyddsklausulförfarande - Försäljningstillstånd - Kvantitativa importrestriktioner
9.2.2012/192 HFD:2012:9
Kommunalbesvär - Proprieborgen - Beslut under handläggningen - Verkställighetsförbud - Besvär som blir meningslösa - Kommunens kompetens - Statligt stöd
24.1.2012/63 HFD:2012:4
Statstjänsteman - Ersättning som motsvarar lön - Tjänstemannanämndens behörighet - Tingsrätt - Grundläggande rättighet - Rättsskydd - Effektivt rättsskyddsmedel - Universitet - Ändring av anställningsform - Tjänsteförhållande - Arbetsförhållande
13.1.2012/23 HFD:2012:1
Utlänningsärende - Asyl - Internationellt skydd - Risk för förföljelse - Tillhörighet till viss samhällsgrupp - Sexuell inriktning - Homosexuell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.