HFD:s europarättsliga avgöranden: 2011

30.12.2011/4002 HFD:2011:120
Varumärke (figur) - Tid för vilken förordningen (EG) nr 110/2008 tillämpas - Förhandsavgörande av unionens domstol - Skydd av geografisk beteckning - Vilseledande beteckning - Upphävande av registrering
30.12.2011/4001 HFD:2011:119
Varumärke (figur) - Tid för vilken förordningen (EG) nr 110/2008 tillämpas - Förhandsavgörande av unionens domstol - Skydd av geografisk beteckning - Jämförbar alkoholdryck - Direkt användning för kommersiellt syfte - Anspelning - Upphävande av registrering
30.12.2011/3903 HFD:2011:118
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdrag för förluster - Ägarväxling - Undantagstillstånd - Unionsrätten - Statligt stöd
27.12.2011/3738 HFD:2011:114
Utlänning - Asyl - Internationellt skydd - Sur place -situation - Omvändelse från islam - Jehovas vittne - Prövning av religiös övertygelse - Muntlig förhandling
20.12.2011/3594 HFD:2011:108
Stöd till företag - Villkor för betalning av stöd - Stödberättigande kostnader - Tidpunkten när stödansökan blir anhängig - Avbrytande av betalning av stöd - Inledande av åtgärd - Uppförande av byggnad
19.12.2011/3589 HFD:2011:107
Avgångsålder - Polisbefäl - Kriminalöverkommissarie - Likabehandling - Ålder - Grundlagen - Konflikt
16.12.2011/3584 HFD:2011:106
Mervärdesskattelagen - Skattskyldighet - Rörelse - Anläggning av avloppsnät - Upprätthållande och underhåll av avloppsnät - Avdragsgill skatt - Allmän avdragsrätt - Andelslag
9.12.2011/3498 HFD:2011:100
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Finansiella tjänster - För finansiella institut avsedda elektroniska kommunikationstjänster - Swift-tjänster - Unionens domstols dom
9.12.2011/3496 HFD:2011:99
Barnskydd - Omhändertagande - Barnets bästa - Skydd för familjeliv - Förälder med utvecklingsstörning - Likställdhet
7.12.2011/3490 HFD:2011:98
Utlänningsärende - Verkställighet av beslut om avvisning - Separat beslut av förvaltningsdomstolen - Begränsning av rätten att söka ändring - Lagakraftvunnet beslut - Prövning av ansökan om återbrytande - Huvudsaken anhängig i förvaltningsdomstolen - Effektivt rättsmedel - Europeiska människorättskonventionen - Unionsrätten - Stadgan om de grundläggande rättigheterna - Människorättsdomstolens meddelande
31.10.2011/3121 HFD:2011:88
Inkomstbeskattning - Allmän skattskyldighet - Begränsad skattskyldighet - Treårsregeln - Europeiska unionens personal - Make - Europeiska unionens domstols dom
26.9.2011/2710 HFD:2011:81
Val till sametinget - Sametinget - Vallängd - Urfolk - Samisk identitet - Same - Samiskt språk - Att identifiera sig med det samiska - Självidentifikation - Samisk livsstil - Kulturell autonomi
13.9.2011/2549 HFD:2011:76
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Fastighetsförsäljning - Rätt att dra av kostnader som hänför sig till försäljningen av en skogsfastighet - Direkt och omedelbart samband - Allmänna omkostnader - Bolag inom träförädlingsindustrin
8.9.2011/2508 HFD:2011:75
Mervärdesskatt - Rörelse - Intressebevakning - Vederlag - Medlemsavgift - Ansökan om at bli mervärdesskattskyldig
30.8.2011/2421 HFD:2011:74
Mervärdesbeskattning - Mervärdesskattens tillämpningsområde - Överlåtelse av rörelse eller del av rörelse - Försäljning av fastighet jämte hyreskontrakt - Fortsättning av uthyrningsverksamhet
5.7.2011/1898 HFD:2011:64
Utlänningsärende - Registrering av unionsmedborgares uppehållsrätt - När behövs registrering
5.7.2011/1883 HFD:2011:63
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Unionsmedborgarskapets betydelse - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol
5.7.2011/1882 HFD:2011:62
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Unionsmedborgarskapets betydelse - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol
27.6.2011/1765 HFD:2011:58
Kommunalbesvär - Proprieborgen - Annat beslut än avgörande - Verkställighetsförbud - Motivering av beslut - Unionens rättsregler - Statligt stöd
23.6.2011/1745 HFD:2011:57
Beskattning av personlig inkomst - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Allmänt skattskyldig i Finland - Förlust för överlåtelse av en fastighet som är belägen i en stat som hör till Europeiska unionen
22.6.2011/1743 HFD:2011:56
Kyrkligt ärende - Religionsfrihet - Mänsklig rättighet - Grundläggande rättighet - Proportionalitetsprincipen - Kvinnlig präst - Ungdomsarbetsledare - Jämlikhet - Handlande i strid med tjänsteplikt - Uppsägning
30.5.2011/1423 HFD:2011:52
Mervärdesskatt - Mervärdesskattens tillämpningsområde - Placeringsverksamhet - Aktieförsäljning - Rätt att dra av kostnader som hänför sig till aktieförsäljning - Direkt och omedelbart samband - Allmänna omkostnader - Försäkringsbolag
23.5.2011/1351 HFD:2011:49
Inlösningstillstånd - Naturgasledning - Besvärsrätt - Invånarförening - Miljökonsekvensbedömning - Århuskonventionen - Nationella rättsmedel - Tolkningsverkan
20.4.2011/1119 HFD:2011:41
Punktskatt - Skatteförhöjning - Grovt skattebedrägeri - Ne bis in idem -förbudet - Parallella förfaranden
13.4.2011/1025 HFD:2011:39
Statstjänsteman - Utnämningsbeslut - Besvär - Besvärsförbud - Grundläggande rättighet - Människorättskonventionen - Rättvis rättegång - Rättigheter och skyldigheter - Grundlagen - Konflikt
11.4.2011/1018 HFD:2011:38
Direkt beskattning - Beskattning av bassamfund - Ansökan om återbrytande - Fel i förfarandet - Underlåtelse att begära förhandsavgörande
8.4.2011/998 HFD:2011:36
Utsläppshandel - Överförd koldioxid - Överföringsfaktor - Ändring av utsläppstillstånd - Fyllnadsämne vid tillverkning av papper (PCC) - Användning av koldioxid i växthus och genom nedkylning - Permanent upptagning av koldioxid - Nationell inventering - Förordnings lagstridighet - Statistikcentralens uppgifter - Näringsfrihet - Egendomsskydd
6.4.2011/951 HFD:2011:35
Statligt stöd - Kommunalbesvär - Aktieteckning - Befintligt stöd - Nytt stöd - Stödordning - Kommissionens formella granskningsförfarande
6.4.2011/950 HFD:2011:34
Statligt stöd - Förvaltningsbesvär - Aktieteckning - Befintligt stöd - Nytt stöd - Stödordning - Kommissionens formella granskningsförfarande - Jäv
6.4.2011/949 HFD:2011:33
Statligt stöd - Förvaltningsbesvär - Landskapsgaranti - Befintligt stöd - Nytt stöd - Stödordning - Kommissionens formella granskningsförfarande - Jäv
25.3.2011/776 HFD:2011:28
Utlänningsärende - Främlingspass - Särskilda skäl - Oskälighet - Värnplikt - Turkiet
18.3.2011/684 HFD:2011:25
Utlänning - Uppehållstillstånd - Internationellt skydd - Humanitärt skydd - Väpnad konflikt - Tillträde till ett säkert område - Exakt och aktuell landinformation
9.3.2011/588 HFD:2011:22
Lag om likabehandling - Diskriminering och trakassering - Romer - Televisionsserie - Rundradion - Yttrandefrihet
7.3.2011/547 HFD:2011:21
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Fusion - Förlustutjämning - Dotterbolag med säte i Sverige
3.3.2011/516 HFD:2011:19
Statstjänsteman - Skriftlig varning - Yttrandefrihet - Europeiska människorättskonventionen - Kritisk skrivelse - Saklighetskrav - Brott mot tjänsteplikt
21.2.2011/393 HFD:2011:17
Helsingfors universitets apotek - Flyttning av filialapotek - Tillstånd att inrätta filialapotek - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol
11.2.2011/318 HFD:2011:13
Renhushållningsärende - Renbeteslag - Slaktplan - Turlista för slaktning - Nödslakt - Likabehandling - Same - Utfordringssätt - Skada vållad av rovdjur
9.2.2011/293 HFD:2011:12
Miljötillstånd - Tillståndsvillkor - Effektiv energianvändning - Verksamhet som förorsakar risk för förorening av miljön - Tillståndsvillkor om hindrande av förorening av miljön - Anläggning som avses i IPPC-direktivet - Energieffektivitetsavtal
31.1.2011/192 HFD:2011:10
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Omstrukturering av företag - Byte av aktier - Bolag med säte i en EES-stat
24.1.2011/139 HFD:2011:8
Utlänningsärende - Återkallande av uppehållstillstånd - Indragning av främlingspass - Direktiv 2004/83/EG - Skyddsgrundsdirektivet - Alternativt skydd - Behov av skydd - Individuell utredning - Kongo
19.1.2011/95 HFD:2011:4
Varumärke - Väl känt kännetecken - Figur som kännetecken - Varuslagslikhet - Samband mellan varumärken - Marknadsundersökning - Utnyttjande av goodwill eller särskiljningsförmåga - Förfång för särskiljningsförmåga och goodwill - Att följa i kölvattnet - Direktivtrogen tolkning
18.1.2011/84 HFD:2011:3
Mervärdesskatt - Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol - Gemenskapsinterna varuförvärv - Luftfartyg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.