HFD:s europarättsliga avgöranden: 2010

30.12.2010/3963 HFD:2010:84
Utlänning - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Humanitärt skydd - Grad av urskillningslöst våld - Väpnad konflikt - Exakt och aktuell landsinformation
28.12.2010/3907 HFD:2010:80
Miljötillstånd - Tillståndsvillkor - Säkerhet - Säkerhetsslag - Bankgaranti - Bankgaranti som proprieborgen - First demand -garanti - Borgensförsäkring - Fri rörlighet för tjänster - Finansiella tjänster - Ändring av tillståndsvillkor - Väsentligt förändrade förhållanden - Avfallshantering - Gruvdrift
13.12.2010/3712 HFD:2010:78
Offentlig upphandling - Förhandsavgörande - Försvarsupphandling - Upphandlingsföremålets användningsändamål - Svängbord - Militärt bruk
8.10.2010/2613 HFD:2010:63
Naturskydd - Inrättande av naturskyddsområde - Privat område - Beslut om inrättande - Frivilligt skydd - Tillräckliga fridlysningsbestämmelser - Riksomfattande skyddsprogram - Fågeldirektivet - Habitatdirektivet - Nationellt genomförande - Natura 2000 - Naturtyp - En arts livsmiljö - Jakt
4.10.2010/2557 HFD:2010:58
Miljötillstånd - Kraftverk - Förgasningsanläggning - Avfallsförbränning - Samförbränningsanläggning - Värmebehandling - Gas - Orenad gas - Avfall - Produktgas - REF - Ändring av plan - Nytt förhandsavgörande - Unionens domstol
9.9.2010/2119 HFD:2010:55
Kommunikationsmarknadslagen - Tillträdesdirektivet 2002/19/EG - Ramdirektivet 2002/21/EG - Förhandlingsskyldighet - Sammankoppling - Kommunikationsnät - Operatör av allmänna kommunikationsnät - Europeiska gemenskapernas domstols förhandsavgörande
1.9.2010/2002 HFD:2010:52
Arvsskatt - Försäkringsersättning - EG-tjänsteman - Europeiska kommissionens tjänsteföreskrifter
1.9.2010/2001 HFD:2010:51
Tull - Återbetalning av tull som uppburits till överhögt belopp - Förtullningsvärde - På varandra följande försäljningar
6.7.2010/1670 HFD:2010:47
Offentlig upphandling - Tillämpning av lagen om offentlig upphandling - Varor som lämpar sig huvudsakligen för militärt bruk - Varor med dubbelt användningsändamål
30.6.2010/1561 HFD:2010:44
Bilskatt - Mervärdesskatt på bilskatt - Ansökan om återbrytande - Effektivitetsprincipen - Likvärdighetsprincipen - Rättssäkerhetsprincipen - Medlemsstats skyldighet att återbära skatter som tagits ut i strid med EU-rätten - Retroaktiva effekter av en medlemsstats försummelse att iaktta EU-rätten - Förutsättningar för återbrytande - Allmänt eller enskilt intresse
27.5.2010/1295 HFD:2010:37
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol - Inkomstbeskattning - Allmän skattskyldighet - Begränsad skattskyldighet - Treårsregeln - Europeiska unionens personal - Make
11.5.2010/1112 HFD:2010:30
Statligt stöd - Kommunalbesvär - Förordnande om verkställighet - Interimistiskt skydd - Spärrat konto - Återkrav - Nationella regler om förfarande - Aktieteckning
11.5.2010/1111 HFD:2010:29
Statligt stöd - Förvaltningsbesvär - Förordnande om verkställighet - Interimistiskt skydd - Spärrat konto - Återkrav - Nationella regler om förfarande - Aktieteckning
3.5.2010/993 HFD:2010:27
Ministeriets förordning - Rättsmedel - Förvaltningsbeslut - Överklagbarhet - Europeiska människorättskonventionen - Rätten till rättvis rättegång - Gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige - Torneå fiskeområde - Laxfiske
30.4.2010/981 HFD:2010:26
Kommunalbesvär - Samkommun - Statligt stöd - Mankalaprincipen - Godkännande av budget - Felaktig ordning
19.3.2010/564 HFD:2010:16
Vattenärende - Fatalj - Utförande av byggarbeten - Inledande av byggarbeten - Förlängning av fatalj - Tid, som förflutit - Förändrade förhållanden - Miljökonsekvensbedömning
12.3.2010/469 HFD:2010:15
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Begränsat skattskyldig - Källskatt - Unionsrätt - SICAV-bolag - Dividend

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.