HFD:s europarättsliga avgöranden: 2009

7.12.2009/2806 HFD:2009:99
Återbrytande av beslut - Farledsavgift - Konflikt med gemenskapsrätten - Farledsavgift i utrikes fart
2.12.2009/2799 HFD:2009:98
Inkomstbeskattning - Förhandsavgörande - Fission - Total fission - Fastighetsbolag
27.11.2009/2798 HFD:2009:97
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Finansiella tjänster - Kreditförmedling
6.11.2009/2754 HFD:2009:89
Kommunalärende - Försäljning av outbrutna områden - Jäv - Aktieägare - Försäljningspris - Statligt stöd - Anmälningsförfarande
9.10.2009/2457 HFD:2009:86
Utlänning - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Barn - Barn som kommit ensamt - Kringgående av bestämmelserna om inresa - Barnets bästa - Skydd för familjeliv
9.10.2009/2454 HFD:2009:85
Utlänning - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Kringgående av bestämmelser om inresa - Felaktiga uppgifter som lämnats när någon uppgivits vara minderårig - Hemlighållande av familjeförhållanden - Utkomstmöjligheter - Undantag - Barnets bästa - Skydd för familjeliv
30.9.2009/2390 HFD:2009:84
Mervärdesskatt - Tillämpningsområde - Skattskyldighet - Vederlag - Eget bruk av tjänst som avser fastighetsinnehav - Utbildningsverksamhet - Verkan av direktiv
19.9.2009/2389 HFD:2009:83
Konkurrensbegränsning - Kartell - Påföljdsavgift - Bevisvärdering - Frist för framställning om påföljdsavgift - Besvärsgrunder som gäller lagstridigheten av Konkurrensverkets förfarande - Besvärsgrunder som gäller bevismetoder - Näringsidkares ansvar för konkurrensbegränsningar i bolag som näringsidkaren förvärvat - Tillämpning av gemenskapsrätten
23.9.2009/2303 HFD:2009:82
Datasekretess - Datasekretessdirektivet - Personuppgiftslagens tillämpningsområde - Direktivs tolkningsverkan - Personuppgift - Behandling av personuppgifter - Journalistiskt ändamål - Redaktionellt ändamål - Skydd för personuppgifter - Skydd för privatliv - Yttrandefrihet - Beskattningsuppgifter - Tryckt publikation - SMS-tjänst (textmeddelanden)- EG-domstolens avgörande
3.9.2009/2121 HFD:2009:78
Utsläppshandel med växthusgaser - Avgift för överskriden utsläppsrätt - Fatalj - Jämkning av avgift - Proportionalitetsprincipen
27.8.2009/2037 HFD:2009:77
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Tillräcklig utredning - Naturvärden - Fågelfauna - Fågeldirektivet
13.8.2009/1915 HFD:2009:74
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skattepliktig försäljning - Upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet - Parkeringsverksamhet - Vinterförvaring av båtar/dockningsverksamhet - Allmän avdragsrätt
22.6.2009/1596 HFD:2009:61
Miljötillstånd - Behörighet - Kommunens miljöskyddsmyndighet - Regional miljöcentral - Avfallsbegreppet - Häststallsverksamhet - Avfallsförbränning - Energiproduktionsanläggning som drivs med avfallsbränsle - Hästgödsel - Kutterspån - Torrströ - Briketter - Bearbetning - Biprodukt - Vegetabiliskt avfall från jord- och skogsbruk
15.6.2009/1528 HFD:2009:56
Avfallsbegreppet - Behandling av avfall - Värmebehandling - Reaktiveringsanläggning - Aktivkolfilter - Vattenrening - Omläggning av verksamhet - Miljötillstånd - Behov av tillstånd - Behandlingsavgift
8.6.2009/1433 HFD:2009:51
Ny begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Direktiv 2000/76/EG - Miljötillstånd - Kraftverk - Förgasningsanläggning- Avfallsförbränningsanläggning - Samförbränningsanläggning - Värmebehandling - Orenad gas - Avfall - Produkt - Ändring av plan
4.6.2009/1386 HFD:2009:49
Miljötillstånd - Tillståndsvillkor - Luftutsläpp - LCP-förordningen - Existerande anläggning - Bestämmande av utsläppsgränsvärde - Kalkyleringsformel - Svaveldioxid
30.4.2009/1044 HFD:2009:45
Företagsstöd enligt regionalt landsbygdsprogram - Felaktig stödnivå - Återkrav - Myndighets misstag - Tillitsskydd
23.4.2009/966 HFD:2009:42
Mervärdesskatt - Rörelse - Skattskyldighet - Myndighetsverksamhet - Offentligrättsligt samfund - Samarbete mellan kommuner
1.4.2009/805 HFD:2009:35
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeband - Afganistan - Kvotflykting - Annan anhörig - Fortsättning av fast familjegemenskap - Fullt beroende - Stat där någon vistas - Iran
27.3.2009/748 HFD:2009:31
Utlänning - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Barn - Minderårig - Syskon - Individuell mänsklig orsak
26.2.2009/441 HFD:2009:23
Mervärdesskatt - Skattskyldighet - Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet - Ansökan om att bli skattskyldig - Konferens-, utställnings- och idrottslokaliteter
26.2.2009/440 HFD:2009:22
Utlänningslagen - Asylsökande - Återsändning till Grekland - Kränkning av mänskliga rättigheter - Europeiska människorättskonventionens artikel 3 - Återsändningförbud - Ansvarsbestämningsförordningen
17.2.2009/359 HFD:2009:19
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikten - Försäkringstjänst - Behandling av försäkringsansökningar
3.2.2009/219 HFD:2009:15
Befolkningsdataärende - Ändring av personbeteckning - Fastställande av transsexuella personers könstillhörighet - Makes samtycke - Grundläggande rättigheter - Mänskliga rättigheter - Finlands grundlag - Europeiska människorättskonventionen - Skydd för privat- och familjeliv - Rätt till äktenskap - Registrerat partnerskap
30.1.2009/217 HFD:2009:14
Kontroll av export av produkter med dubbel användning - Exportrestriktioner - Unionens rättsregler - Gemensam handelspolitik - Gemensamt exportförfarande - Motivering av beslut

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.