HFD:s europarättsliga avgöranden: 2007

31.12.2007/3388 HFD:2007:94
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket - Exportbidrag - Exportdeklaration - M-blankett - Telefax - Villkor för utbetalning
31.12.2007/3378 HFD:2007:92
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Koncernbidrag - Krav på hemvist - Tolkning av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
20.12.2007/3305 HFD:2007:89
Miljötillstånd - Verksamhet som medför risk för förorening av miljön - Avstjälpningsplats - IPPC-direktivet - Tolkningsverkan - Avfallshantering - Hantering av förorenad jord - Fält för stabilisering av avfall - Verksamhet som helhet
19.11.2007/2999 HFD:2007:80
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Offentligrättsligt barnskydd - Verkställighet av beslut att omhänderta barn - Hemvist - Brådskande säkerhetsåtgärd - Behörig myndighet
23.10.2007/2698 HFD:2007:74
Jakt - Jaktlagen - Besvärsrätt - Förenings besvärsrätt - Regional naturvårdsförening - Fridlyst djur - Varg - Undantag från fredningstiden för varg - Förutsättningar för beviljande av undantag - Habitatdirektivet - Besluts verkställighet
18.10.2007/2643 HFD:2007:72
Handlingsoffentlighet - Beskattningsuppgifter - Myndighets besvärsrätt - Skattestyrelsen - Elektronisk utlämning av uppgifter - Prövningsrätt - Personregister
5.10.2007/2526 HFD:2007:68
Ärende som gäller beskattning - Skatteförhöjning - Europeiska människorättskonventionens 6 artikel - Rättvis rättegång - Muntlig förhandling
5.10.2007/2525 HFD:2007:67
Ärende som gäller beskattning - Skatteförhöjning - Europeiska människorättskonventionens 6 artikel - Rättvis rättegång - Muntlig förhandling
12.7.2007/1831 HFD:2007:49
Medborgarskapsärende - Skyddspolisens utlåtande - Fråga om partsoffentlighet - Invägning av orsaker som gäller allmän ordning och säkerhet - Förvaltningsdomstolens skyldighet att pröva ett ärende
12.7.2007/1830 HFD:2007:48
Utlänning - Uppehållstillstånd - Återförening av familj - Skyddspolisens utlåtande - Fråga om partsoffentlighet - Invägning av orsaker som gäller allmän ordning och säkerhet - Förvaltningsdomstolens skyldighet att pröva ett ärende
12.7.2007/1829 HFD:2007:47
Utlänning - Uppehållstillstånd - Återförening av familj - Skyddspolisens utlåtande - Fråga om partsoffentlighet - Invägning av orsaker som gäller allmän ordning och säkerhet
6.7.2007/1812 HFD:2007:45
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Direktiv 2000/76/EG - Miljötillstånd - Kraftverk - Gasanläggning - Avfallsförbränningsanläggning - Samförbränningsanläggning - Värmebehandling - Gas - Renad produktgas - Avfall - Produkt
27.6.2007/1740 HFD:2007:42
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Källskatt - SICAV-bolag som dividendtagare - Tolkningen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
25.5.2007/1380 HFD:2007:34
Beskattning av personlig inkomst - Begränsat skattskyldig - Källskatt - Källskattens belopp - Pensionstagare - Pensionsinkomst - EG-rätt
8.5.2007/1160 HFD:2007:28
Penningspelstillstånd - Sammanslutning med ensamrätt - Monopol - Lotterilagens förenlighet med Europeiska unionens regelverk
8.5.2007/1157 HFD:2007:27
Strukturfond - Europeiska regionala utvecklingsfonden - Gemenskapsinitiativprogrammet Interreg - Förbund på landskapsnivå - Statsbidragsmyndighet - Utbetalningsbeslut - Rättelseyrkande - Förvaltningsbesvär - Kommunalbesvär - Förvaltningstvistemål - Stödberättigande
8.5.2007/1156 HFD:2007:26
Strukturfond - Europeiska regionala utvecklingsfonden - Gemenskapsinitiativprogrammet Interreg - Nationell finansiering - Länsstyrelse - Statsbidragsmyndighet - Utbetalningsbeslut - Rättelseyrkande - Förvaltningsbesvär - Förvaltningstvistemål - Stödberättigande
17.4.2007/1000 HFD:2007:24
Beskattning av personlig inkomst - Personalfond - Inkomst från personalfond - Vinstandelsstiftelse i Sverige - Inkomst från vinstandelsstiftelse - Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen - Krav på icke-diskriminering
8.3.2007/533 HFD:2007:18
Miljötillstånd - Stenbrott och stenkross - Natura 2000-område - Habitatdirektivet - Fågeldirektivet - Bedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen - Ingen bedömning - Att ställa tillståndsvillkor - Begränsad verksamhetstid - Växtart som nämns i bilaga IV (b) till habitatdirektivet - Fridlyst växtart - Hotad växtart - Sötgräs
8.2.2007/272 HFD:2007:9
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Direktiv 95/46/EG - Skydd för personuppgifter - Journalistiskt ändamål - En medlemsstats prövningsmarginal - Skydd för privatliv - Beskattningsuppgifter - Yttrandefrihet - Offentlighetsprincipen - Tryckt publikation - SMS-tjänst (textmeddelanden)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.