HFD:s europarättsliga avgöranden: 2006

29.12.2006/3616 HFD:2006:102
Lantbruksstöd - Stödberättigande - Skriftlig anmälan - Frist - Grundvattenområde - Förbud mot förorening - Vattentäkt - Miljöpåverkan - Kommunala miljöskyddsföreskrifter - Övermäktigt hinder - Exceptionella förhållanden - Oförutsägbarhet - Förbud mot spridning av slamgödsel - Arbetskrafts- och näringscentral - Besvärsrätt
27.12.2006/3576 HFD:2006:101
Miljötillstånd - Miljöskyddslagen - Naturvårdslagen - Bedömningsskyldighet - Objekt inom Natura 2000 - Försiktighetsprincipen - Kraftverk - Förordningen om stora förbränninganläggningar (LCP-förordningen) - Befintlig anläggning - 15 000 -timmarsregeln
27.12.2006/3498 HFD:2006:99
Beskattning av personlig inkomst - Sjukförsäkringspremie - EG-rätt - Inkluderande av inkomst från annan medlemsstat i premieunderlaget
12.12.2006/3419 HFD:2006:95
Bilskatt - Förbud mot diskriminering - Allmänt värde i detaljhandeln - Bestämmande av beskattningsvärde - Redovisande av kriterier - Skyldighet att lägga fram bevis - Tullens tillvägagångssätt - Mervärdesskatt på bilskatt
16.11.2006/3044 HFD:2006:87
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Exportbidrag - Exportdeklaration - Sätt på vilket deklarationen tillställts myndigheten - Telefaxkopia - Kommissionens förordning (EG) Nr 800/1999 - Kommissionens förordning (EG) Nr 1342/2003 - Principen om god förvaltning - Proportionalitetsprincipen - Råd som en myndighet givit - Missförstånd
9.11.2006/2959 HFD:2006:83
Utlänningsärende - Utvisning - Inreseförbud - Unionsmedborgare - Brott - Fängelsestraff - Band till Finland - Direktivenlig tolkning
9.11.2006/2958 HFD:2006:82
Utlänningsärende - Utvisning - Inreseförbud - Unionsmedborgare - Brott - Fängelsestraff - Band till Finland - Direktivenlig tolkning
13.10.2006/2692 HFD:2006:76
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Tillämpningsområde i tid och sak för Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 (Bryssel II a-förordningen) - Offentligrättsligt barnskydd - Verkställighet av beslut att omhänderta barn - Behörig myndighet
27.9.2006/2472 HFD:2006:68
Återbrytande - Uppenbart oriktig tillämpning av lag - Statsunderstödslagen - Investeringsunderstöd - Sysselsättning - Företagsstöd - Näringsverksamhet - Statligt stöd - Verkställighetsförbud - Omedelbar verkan - Spaverksamhet
26.9.2006/2461 HFD:2006:65
Mervärdesskatt - Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet - Ansökan om att bli mervärdesskattskyldig - Retroaktivt avdrag - Rättelse av avdrag till den skattskyldiges förmån - Tolkning av direktiv
25.8.2006/2097 HFD:2006:58
Miljöskyddslagen - Kommunala miljöskyddsföreskrifter - Kommunens kompetens - Kommunens behörighet att utfärda föreskrifter - Förhållande till grundlagen, lag, förordning och EU-direktiv - Produktionsdjur - Upplagring och spridning av gödsel - Regional miljöcentral - Besvärsrätt
9.6.2006/1503 HFD:2006:36
Förmögenhetsbeskattning - I Finland allmänt skattskyldig person - Värdering av tillgångar - En akties beskattningsvärde och matematiska värde - Aktier i ett svensk aktiebolag - Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
7.6.2006/1472 HFD:2006:35
Vattenhushållningsärende - Anläggning av överföringsavlopp - Nedsänkning av avloppsrör - Tjockskalig målarmussla - Flyttning av musslor - Skydd av djurart - Djurart som avses i bilaga IV (a) till naturdirektivet - Fridlyst djurart - Undantagstillstånd - Beslut om undantag
26.5.2006/1381 HFD:2006:32
Begäran om förhandsavgörande till Europeiska gemenskapernas domstol - Fri rörlighet för kapital - Direktivet 69/335/EEG - Överlåtelseskatt - Höjning av aktiekapital - Apport - Nyteckning
30.3.2006/762 HFD:2006:16
Specialiserad sjukvård - Ersättande av privat vård - Utomlands bosatt person - Rådets förordning 1408/71 - Förvaltningstvistemål
31.1.2006/146 HFD:2006:5
Överklagbarhet - Anmärkning - Jordbruk - Miljöstöd - Övervakning av gårdar - Skyddsremsor - Miljövårdsprogram - Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
27.1.2006/124 HFD:2006:3
Vattenhushållningsärende - Muddring av farled - Förlängning av utsatt tid - Särskild orsak - Meddelande av tillståndsbestämmelser - Pemarviken - Uppläggning av muddringsmassor - Nätverket Natura 2000 - Fågeldirektivet - Skyldighet att bedöma verkningar - Betydlig försämring av naturvärden - Begränsningar som gäller farkoster - Sjötrafiklagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.