HFD:s europarättsliga avgöranden: 2005

23.12.2005/3502 HFD:2005:90
Miljötillstånd - Avfall - Avfallshantering - Stålverk - Ferrokromfabrik - Ferrokromslagg - Stålskrot - Återvinning och återanvändning - Allmän omsorgsplikt enligt avfallslagen - Hållbar utveckling - Råvara - Biprodukt
5.12.2005/3219 HFD:2005:87
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Barnäktenskap - Barnets bästa
23.11.2005/3049 HFD:2005:78
Offentlig upphandling - Anbudsgivares behörighet - Uteslutande av anbudsgivare från anbudsförfarande - Krav på minimiomsättning
15.11.2005/2962 HFD:2005:73
Utlänningsärende - Asylsökande - Avvisning - Beslut om avlägsnande som får verkställas - Äktenskap med finsk medborgare - Ny ansökan om uppehållstillstånd - Rätt att vistas i landet
14.11.2005/2942 HFD:2005:71
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Europabolag - Fusion - Fast driftsställe
9.11.2005/2897 HFD:2005:69
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Naturabedömning - Saimenvikaren - Regionplan - Reservering för naturskyddsområde
28.10.2005/2738 HFD:2005:67
Kommunikationsmarknadslag - Teleföretag - Marknadsanalys - Betydande marknadsinflytande - gemenskapsrätten
10.10.2005/2546 HFD:2005:65
Rättshjälp - Ärende som behandlas utomlands - Europeiska människorättsdomstolen - Allmän juridisk rådgivning
6.10.2005/2529 HFD:2005:63
Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Upphandlingsenhet - Juridisk person som hör till den offentliga förvaltningen - Förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol
2.9.2005/2170 HFD:2005:57
Vattenhushållningsärende - Samhälle - Vattenförsörjning - Grundvatten - Alternativ - Tillstånd att ta vatten - Verkningar - Oklarhet - Utredningsskyldighet - Förutsättningar för tillstånd - Jämförelse av nytta och olägenhet - Verkningar för vattendrag - Särskilda naturvärden - Sjö - Vattenstånd - Källa - Tjärn - Naturtyp (livsmiljö) - Undantag - Tillstånd beviljat för viss tid - Skador på fiskbeståndet - Skadeståndsskyldighet - Naturskyddsområde - Översyn av tillstånd - Natura 2000 - Utvärderings- och utlåtandeförfarande - Laga kraft - Inledande av verksamhet - Förutsättningar för att avgöra ett rättskipningsärende
1.7.2005/1657 HFD:2005:47
Fördelning av utsläppsrätter på anläggningar - Fjärrvärmenät - Tillämpning av 26 § i lagen om utsläppsrätter
1.7.2005/1656 HFD:2005:46
Fördelning av utsläppsrätter på anläggningar - Värmekraftverk - Begäran om förhandsbesked - Grandfatheringmetoden - Jämkning
17.6.2005/1468 HFD:2005:39
Accisbeskattning - Accis på alkohol och alkoholdrycker - Produkter skaffade från en annan EU-stat - Privatperson - Eget bruk - Kommersiellt syfte
10.6.2005/1401 HFD:2005:37
Penningspelstillstånd - Sammanslutning med ensamrätt - Monopol - Motivering av beslut - Återförvisande av beslut
8.6.2005/1375 HFD:2005:35
Utlänningsärende - Asyl - Behov av skydd - Somalien - Klanbakgrund - Brott mot mänskliga rättigheter - Yrke
23.5.2005/1215 HFD:2005:29
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Koncernbidrag - Etableringsfrihet - Fria kapitalrörelser - Begäran om förhandsavgörande till Europeiska gemenskapernas domstol
8.4.2005/762 HFD:2005:23
Miljötillstånd - Bästa tillgängliga teknik - BAT - Avstjälpningsplats - Tillståndsvillkor - Tillståndsvillkor om hindrande av förorening - Förutsättningar för beviljande av tillstånd
4.2.2005/221 HFD:2005:10
Begärande av förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Beskattning av personlig inkomst - Sjukförsäkringspremie
18.01.2005/56 HFD:2005:2
Utlänning - Återkallande av tidsbegränsat uppehållstillstånd - Vägande skäl - Äktenskap
7.1.2005/12 HFD:2005:1
Jaktlagen - Undantag från fredningstiden - Förhindrande av skador - Habitatdirektivet - Lodjur

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.