Vaasan HO 11.06.2020 120585

Oikeudenkäyntimenettely
Rikosasia
Kirjallinen menettely

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Kysymys siitä, voitiinko rikosasia ratkaista kirjallisessa menettelyssä.

SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 9.1.2020 NRO 100793

Selostus asian käsittelystä käräjäoikeudessa

Syyttäjä on vaatinut A:lle rangaistusta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytteen teonkuvauksen mukaan A on kuljettaessaan henkilöautoa tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta ylittänyt huomattavasti sallitun enimmäisnopeuden ajaessaan nopeudella 125 km/h sallitun enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h ja ohittanut muita ajoneuvoja ohituksen ollessa kielletty ajamalla keltaisen sulkuviivan vasemmalla puolella. A:n menettely on ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle ja terveydelle. Ajo on tapahtunut noin klo 12.20 ja tapahtuma-aikaan on satanut vettä.

Käräjäoikeus on tuominnut A:n kirjallisessa menettelyssä syytteen teonkuvauksen mukaisesta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkorangaistukseen.

Asian on käräjäoikeudessa ratkaissut käräjänotaari Sini Setälä

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Valittaja A

Vastapuoli Aluesyyttäjä S

Asia Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen

Valitus

A on vaatinut, että hänen katsotaan törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen asemasta syyllistyneen enintään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja syyte enemmälti hylätään. Lisäksi A on vaatinut, että hänelle tuomittua sakkorangaistusta joka tapauksessa alennetaan sekä päiväsakon luku- että rahamäärän osalta.

A:n Lounais-Suomen poliisilaitokselle lähettämästä lausumasta ilmeneviä seikkoja ei ole asian käsittelyssä huomioitu.

A:lle tuomittu rangaistus on kohtuuttoman ankara. Myös päiväsakon rahamäärä on liian suuri hänen tuloihinsa nähden.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään.

A:n ajonopeus ja ohitustilanne huomioon ottaen menettely täyttää törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistön. A:n menettely on ollut törkeän huolimatonta.

A on käräjäoikeudelle antamallaan kirjallisella ilmoituksella luopunut oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja suostunut asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä, joten ei ole ollut estettä käsitellä asiaa kirjallisessa menettelyssä.

Syyttäjä on jättänyt vaatimuksen päiväsakon rahamäärän alentamisesta hovioikeuden harkintaan.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Syyttäjä on vaatinut rangaistusta A:lle törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. A on esitutkinnassa tunnustanut sinänsä menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla ja ilmoittanut suostuvansa asian käsittelyyn kirjallisessa menettelyssä, mutta hän on tuonut esiin seikkoja, jotka hänen mielestään vähentävät teon moitittavuutta. Käräjäoikeuden antaman haasteen tiedoksiannon yhteydessä A oli tunnustanut käräjäoikeudelle menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla, luopunut oikeudestaan suullisen käsittelyyn ja suostunut kirjalliseen menettelyyn.

A on tapahtuman jälkeen toimittanut Lounais-Suomen poliisilaitokselle lausuman. Epäselväksi on jäänyt, miksi lausumaa ei ole liitetty asiassa toimitettuun esitutkinta-aineistoon. A on lausumassaan katsonut, että hän ei ole menetellyllään syyllistynyt ainakaan liikenneturvallisuuden vaarantamisen törkeään tekomuotoon. Syytteen teonkuvauksen mukainen ylinopeus ja keltaisen sulkuviivan ylittäminen oli ollut seurausta hänen omasta virhearvioinnistaan ohitustilanteessa. Hän oli vasta ennen keltaisen sulkuviivan alkamista alkaneen ohituksen aikana havainnut, että hänen ennen ohitusta havaitsemansa kahden kulkuneuvon välissä oli kulkenut kolmaskin kulkuneuvo. Ohituksen keskeytys ei onnistunut enää siinä vaiheessa. Tapahtumapaikalla oikealle taittuva kaarre oli loiva eikä hän ollut lähtenyt ohittamaan ennen kuin hän oli ollut täysin varma, että vastaantulevaa liikennettä ei ollut.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan asian ratkaiseminen kirjallisessa menettelyssä pääkäsittelyä toimittamatta edellyttää sitä, että pääkäsittelyn toimittamisen on oltava asian selvitettyyn tilaan nähden kokonaisuutena arvioiden tarpeetonta. Muiden pykälässä säädettyjen edellytysten täyttymisestä ei ole tässä asiassa kysymys.

Hallituksen esityksen (HE 271/2004 vp. s. 43) perusteella vastaajan esitutkinnassa esittämä tutkittavana olevan rikoksen kiistäminen ei sellaisenaan veisi asiaa menettelyn soveltamisalan ulkopuolelle. Hallituksen esityksessä todetaan kuitenkin myös, että näytöltään epäselviä juttuja ei voida käsitellä yksinomaan kirjallisesti. Lakivaliokunta on mietinnössään (1/2006 vp s. 6) 5 kohtaa koskien todennut, että kirjallisen menettelyn käyttäminen ei ole mahdollista esimerkiksi silloin, kun vastaajan syyllisyydestä on hänen antamastaan tunnustuksesta huolimatta epäilyksiä.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 2019:71 kohdan 11 mukaan 5 kohdan mukaisia edellytyksiä ei ole yleensä annetusta suostumuksesta huolimatta silloin kun, vastaaja on esitutkinnassa kiistänyt syyllisyytensä tavalla, joka asiassa kertyneen aineiston valossa herättää epäilyksen rikosvastuun edellytysten täyttymisestä.

Hovioikeus katsoo, että kirjallisen menettelyn edellytyksiä arvioitaessa on pidettävä lähtökohtana sitä, että se soveltuu vain näytöltään selvään asiaan, jossa kaikki rikosvastuun perustavat seikat on selvitetty. Siten myös huolimattomuuden asteen asianmukainen arviointi edellyttää epäselvissä tilanteissa lähtökohtaisesti suullista pääkäsittelyä.

A:n esitutkintalausumat liittyvät sen arviointiin, onko A:n menettely ollut törkeän huolimatonta. Asia on siten ollut käräjäoikeudessa näytöltään epäselvä. Tuottamuksen astetta ei ole tässä tilanteessa mahdollista arvioida pääkäsittelyä toimittamatta, joten asian käsittelemiseen ja ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä ei ole ollut edellytyksiä.

Näillä perusteilla asia on palautettava käräjäoikeuteen.

Päätöslauselma

Käräjäoikeuden tuomio kumotaan.

Asia palautetaan Satakunnan käräjäoikeuteen, jonka tulee tämän päätöksen saatua lainvoiman ottaa asia omasta aloitteestaan uudelleen käsiteltäväkseen ja huomioon ottaen palauttamisen syy siinä laillisesti menetellä.

Asian ovat hovioikeudessa ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Antti Vaittinen, Pasi Vihla ja Johanna Borgmästars. Esittelijänä on toiminut hovioikeuden esittelijä Pauli Kataja.

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimainen.

+

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.