Turun HO 30.6.2020 123695

Oikeusapu - Avustajan palkkio

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Asiassa on kysymys siitä, onko tyytymättömyyden ilmoittaminen käräjäoikeuden ratkaisuun oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:ssä tarkoitettu jälkitoimi, josta käräjäoikeus on jo määrännyt maksettavaksi palkkiota vai onko A:n puolustajaksi määrätyllä asianajaja B:llä oikeus vaatimaansa palkkioon tyytymättömyyden ilmoituksesta.

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 21.12.2018

Selostus asian käsittelystä käräjäoikeudessa

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 14.8.2018 antamallaan päätöksellä määrännyt asianajaja B:n A:n puolustajaksi ja 21.12.2018 antamallaan tuomiolla määrännyt asianajaja B:lle maksettavaksi palkkiota A:n avustamisesta käräjäoikeudessa muun ohella jälkitoimista yhdeltä tunnilta.

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Jenna Mansikkamäki

TURUN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 30.6.2020

Asian käsittely hovioikeudessa

Presidentti on 20.5.2020 siirtänyt vahvennetun istunnon käsiteltäväksi kysymyksen avustajan palkkiosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Avustajan palkkio

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sovellettavat säännökset

Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämättömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin toimenpiteistä, joista palkkiota maksetaan. Saman lain 18 §:n 2 momentin mukaan avustajalle tulevan palkkion ja korvauksen tuomioistuin määrää avustajan tehtävän päättyessä tuomioistuimessa. Saman pykälän 3 momentissa mainituin poikkeuksin, joista nyt ei ole kysymys, palkkion ja korvauksen määrää asiaa viimeksi käsitellyt tuomioistuin, vaikka pääasia ei ole enää käräjäoikeudessa vireillä.

Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n mukaan maksetaan palkkio muun muassa puolustajalle, joka on määrätty oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 §:n nojalla. Saman asetuksen 2 §:n mukaan palkkio avustajalle maksetaan tehtävään käytetyn ajan perusteella, jollei jäljempänä toisin säädetä. Asetuksen 3 §:n mukaan palkkio maksetaan asiaan valmistautumisesta, asian käsittelystä esitutkintaviranomaisessa ja suullisesta käsittelystä tuomioistuimessa. Lisäksi palkkiota maksetaan tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantamisesta päämiehelle ja päätöksen läpikäynnistä päämiehen kanssa. Edelleen asetuksen 4 a §:n mukaan tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantamisesta päämiehelle ja päätöksen läpikäynnistä päämiehen kanssa palkkio maksetaan yhteensä yhdeltä tunnilta, ellei ole erityisiä syitä maksaa palkkiota pidemmältä ajalta.

Hovioikeuden arviointi ja johtopäätös

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2020:31 (kohta 20) lausunut, että käräjäoikeuden ratkaisun lainvoimaisuuden selvittäminen ja siitä tiedottaminen ovat osaltaan tuomioistuimen ratkaisun antamisen jälkeisiä toimenpiteitä, eikä niistä suoriteta erillistä palkkiota.

Edellä mainitusta ratkaisusta ilmenevin tavoin palkkioasetuksen 4 a §:ssä tarkoitettuja jälkitoimia voivat siten olla muutkin toimet kuin nimenomaan mainitussa pykälässä mainitut toimet. Tyytymättömyyden ilmoitus tehdään käräjäoikeudelle ja ilmoituksen hyväksymisestä päättää käräjäoikeuden puheenjohtaja. Tilanteessa, jossa avustaja tai puolustaja ilmoittaa päämiehensä puolesta tyytymättömyyttä käräjäoikeuden ratkaisuun, mutta ratkaisuun ei haeta valittamalla muutosta hovioikeudelta, avustajan tai puolustajan olisi saadakseen palkkiota tyytymättömyyden ilmoittamisesta haettava sitä erikseen ja tuomioistuimen olisi annettava vaatimuksesta erillinen ratkaisunsa, mikäli tyytymättömyyden ilmoittamisen ei katsota kuuluvan palkkioasetuksen 4 a §:ssä tarkoitettuihin jälkitoimiin. Tätä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena sanotun toimen vähäisyyteen nähden.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen hovioikeus arvioi, että tyytymättömyyden ilmoittaminen käräjäoikeuden ratkaisuun on osaltaan käräjäoikeuden ratkaisun antamisen jälkeisiä toimenpiteitä eikä siitä suoriteta enää palkkioasetuksen 4 a §:ssä tarkoitetun jälkitoimipalkkion lisäksi erillistä korvausta. Tätä tulkintaa tukee myös menettelyn yksinkertaisuus palkkiota määrättäessä. Asianajaja B:lle on käräjäoikeudessa määrätty maksettavaksi palkkio jälkitoimista yhdeltä tunnilta. Asianajaja B:llä ei siten ole oikeutta saada tyytymättömyyden ilmoittamisesta palkkiota enää hovioikeudessa. Muilta osin palkkio maksetaan vaatimuksen mukaisesti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeuden presidentti Kenneth Nygård (eri mieltä)
Hovioikeudenneuvos Arja Maunula
Hovioikeudenneuvos Rita Melartin
Hovioikeudenneuvos Erkki Reijonen
Hovioikeudenneuvos Sanna Niinistö
Hovioikeudenneuvos Nora Viikari (eri mieltä)
Hovioikeudenneuvos Kirsti Avola

Hovioikeuden esittelijä Jatta Kaskinen

Äänestys

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN LAUSUNTO ASIASSA R 19/331

Hovioikeudenneuvos Nora Viikari:

Olen samaa mieltä enemmistön kanssa perustelujen kysymyksenasettelua hovioikeudessa ja sovellettavia säännöksiä koskevissa kappaleissa lausutun osalta. Sen jälkeen lausun sovellettavien säännösten osalta lisäksi seuraavan.

Oikeusapulain 17 §:ssä säädetään edelleen, että palkkion määräämistä varten avustajan on esitettävä yksityiskohtainen selvitys asiassa suorittamistaan toimenpiteistä ja kuluistaan, jollei sellaisen selvityksen esittäminen ole tarpeetonta. Saman lain 18 §:n mukaan avustajalle tulevan palkkion ja korvauksen tuomioistuin määrää avustajan tehtävän päättyessä tuomioistuimessa.

Oikeusapulain 5 §:n 1 momentin mukaan oikeusapuun kuuluvat ne oikeusavustajan toimenpiteet, jotka asiassa ovat tarpeen huomioon ottaen asian laatu ja merkitys, riidan kohteen arvo ja olosuhteet kokonaisuudessaan. Oikeusapulakia koskevan hallituksen esityksen (HE 82/2001 vp s. 81) mukaan avustajan toimenpiteet olisi yksittäisessä asiassa rajoitettava vain asian hoitamisen kannalta tarpeellisiin toimiin. Yleisesti ottaen tarpeellisina voitaisiin pitää sellaisia toimenpiteitä, joihin oikeusapunsa itse maksamaan kykenevä henkilö vastaavantyyppisessä asiassa normaalisti ryhtyisi. Se, mitkä toimenpiteet ovat kussakin oikeusasiassa tarpeellisia, määräytyisi asian erityispiirteiden mukaan. Tämän vuoksi toimenpiteitä ja niiden tarpeellisuutta arvioitaessa huomioon olisi otettava muun muassa asian laatu ja merkitys sekä olosuhteet kokonaisuudessaan.

Muutoksenhausta käräjäoikeudesta hovioikeuteen on säädetty oikeudenkäymiskaaren 25 luvussa. Luvun 5 §:ssä säädetään tyytymättömyyden ilmoittamisesta. Pykälän mukaan asianosaisen, joka tahtoo hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun, on ilmoitettava siihen tyytymättömyyttä puhevallan menettämisen uhalla.

Arviointi ja johtopäätös

Oikeusapulaissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa ei ole säädetty siitä sisältyykö tyytymättömyyden ilmoittaminen käräjäoikeuden ratkaisun antamisen jälkeisiin toimenpiteisiin, joita on tarkoitettu oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:ssä. Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2020:31 ei ole ollut kysymys asianosaisen tekemästä tyytymättömyyden ilmoittamisesta käräjäoikeuden ratkaisuun. Oikeuskirjallisuudesta tai -käytännöstä ei ole löydettävissä kannanottoa asian oikeudelliseen arviointiin.

Oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 4 §:n mukaan asiamies saa valtuutuksen nojalla edustaa päämiestä vain siinä oikeudessa, jossa suullinen valtuutus on annettu tai valtakirja on esitetty. Asiamiehellä samoin kuin oikeudenkäyntiavustajalla on kuitenkin aina valta ilmoittaa tyytymättömyyttä sen oikeuden päätökseen, jossa hän on esiintynyt asiamiehenä tai oikeudenkäyntiavustajana. Tästä säännöksestä ei voida tehdä päätelmää siitä, onko tyytymättömyyden ilmoittaminen oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:ssä tarkoitettu jälkitoimi.

Tyytymättömyyden ilmoittamisella tarkoitetaan asianosaisen ilmoitusta siitä, että hän aikoo valittaa ratkaisusta hovioikeuteen tai että hän ainakin varaa siihen mahdollisuuden. Tyytymättömyyden ilmoitus on puhevallan käyttämisen edellytys muutoksenhaussa ja siten välttämätön toimenpide tilanteessa, jossa on tarkoitus toimittaa valituskirjelmä hovioikeudelle.

Tyytymättömyyden ilmoittamisesta säädetään oikeudenkäymiskaaren 25 luvussa, joka koskee muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen. Tyytymättömyyden ilmoitus on välttämätön toimenpide, jotta asian voisi saattaa hovioikeuden tutkittavaksi. Muutoksenhakuasiassa tyytymättömyyden ilmoittaminen on siten oikeusapulain 5 §:ssä ja 17 §:ssä tarkoitettu tarpeellinen toimenpide. Tässä tapauksessa tyytymättömyyden ilmoitus on tehty oikeudenkäyntiasiamiehen käräjäoikeuden ratkaisun antamisen jälkeen saaman uuden toimeksiannon perusteella eikä se ole osaa asiamiehen käräjäoikeudessa hoitamasta toimeksiannosta. Asiamiehellä on sen vuoksi hovioikeudessa oikeus palkkioon siitä uuteen toimeksiantoon sisältyvästä työstä, jonka tyytymättömyyden ilmoittaminen on aiheuttanut.

Velvollisena lausumaan maksettavasta palkkion määrästä, totean olevani siitä samaa mieltä kuin enemmistö.

Hovioikeuden presidentti Nygård:

Olen samaa mieltä kuin hovioikeudenneuvos Viikari

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimmassa oikeudessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.