Turun HO 16.10.2020 672

Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely - Videoyhteys

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomari oli esteellisyyden vuoksi määrätty käsittelemään Pirkanmaan käräjäoikeudessa vireille saatettu kotietsinnän laillisuutta koskeva pakkokeinolain 8 luvun 18 §:n tarkoittama asia. Käräjäoikeus oli voinut asiaa käsitellessään soveltaa tuomioistuinlain 2 luvun 4 §:n 2 momenttia ja toimittaa istuntokäsittelyn videoyhteyden välityksellä siten, että käräjätuomari oli ollut eri paikkakunnalla kuin muut osallistujat.

PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 16.4.2020 JA 29.4.2020

Selostus asian käsittelystä käräjäoikeudessa ja käräjäoikeuden ratkaisusta

A on saattanut Pirkanmaan käräjäoikeudessa 17.3.2020 vireille kotietsinnän laillisuutta koskevan asian. Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarien esteellisyyden vuoksi Turun hovioikeuden presidentti on määrännyt Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin ratkaisemaan mainitun asian.

A on vaatinut, että käräjäoikeus tutkii, onko Sisä-Suomen poliisilaitoksen 16.2.2020 suorittamalle kotietsinnälle ollut pakkokeinolain 8 luvun 3 §:n mukainen edellytys. Lisäksi A on vaatinut, että käräjäoikeus velvoittaa valtion korvaamaan hänelle kärsimyksestä 1.500 euroa viivästyskorkoineen.

Valtiokonttori on kiistänyt Suomen valtioon kohdistetut vaatimukset. Sisä-Suomen poliisilaitos on lausunut kotietsinnän tapahtuneen asianmukaisesti A:n kiinni ottamiseksi ja tuomiseksi oikeuden istuntoon.

Käräjäoikeuden pöytäkirjaan 16.4.2020 tehdyn käsittelymerkinnän mukaan istunto on toimitettu vallitsevan koronavirusepidemian vuoksi tuomioistuinlain 2 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla siten, että Turun hovioikeuden asian ratkaisemaan määräämä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomari on osallistunut istuntoon Turun oikeustalolta ja vaatimuksen tekijä A ja kuultava vanhempi konstaapeli Pirkanmaan käräjäoikeudesta. Istunto on toimitettu videoyhteyden välityksellä.

Käräjäoikeus on ratkaissut asian päätöksellään 29.4.2020, jossa kotietsinnälle on todettu olleen pakkokeinolain 8 luvun 3 §:n 1 momentin mukainen edellytys ja A:n korvausvaatimus on hylätty.

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Hanne-Maria Kari

TURUN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 16.10.2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valittaja

A

Vastapuoli

Suomen valtio / Valtiokonttori

Kuultava

Sisä-Suomen poliisilaitos

Vaatimukset hovioikeudessa

- - -

A on vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Toissijaisesti A on vaatinut, että laillisten edellytysten kotietsinnälle 16.2.2020 todetaan puuttuneen ja että valtio velvoitetaan korvaamaan hänelle kärsimyksestä 1.500 euroa viivästyskorkoineen. - - -

A on palauttamisvaatimuksensa perusteena lausunut, ettei pääkäsittely 16.4.2020 käräjäoikeudessa ollut ollut laillinen, koska käräjätuomari ei ollut osallistunut pääkäsittelyyn Pirkanmaan käräjäoikeudessa vaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Hovioikeuden ratkaisu

Jatkokäsittelylupa

Hovioikeus myöntää A:lle jatkokäsittelyluvan siltä osin kuin valitus koskee käräjäoikeuden ratkaisua pääkäsittelyn toimittamisesta videoyhteyden välityksellä ja siihen perustuvaa vaatimusta asian palauttamisesta käräjäoikeuteen.

Siltä osin kuin jatkokäsittelylupa on myönnetty, vastauksen pyytäminen on ilmeisen tarpeetonta.

Perustelut palauttamisvaatimuksen osalta

A:n Pirkanmaan käräjäoikeudessa 17.3.2020 vireille saattama kotietsinnän laillisuutta koskeva asia on ollut laadultaan kiireellinen. Esteellisyyden vuoksi Turun hovioikeuden presidentti on määrännyt Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin ratkaisemaan mainitun asian.

Hovioikeus on tutkinut käräjäoikeuden 16.4.2020 pöytäkirjaaman istunnon järjestämistä koskevan ratkaisun oikeellisuuden. Asian käsittelemiseen sovelletaan pakkokeinolain 8 luvun 18 §:n 2 momentin mukaisesti saman lain 3 luvun 1 §:n 2 momenttia, jonka mukaan istunto voidaan pitää myös muuna aikana ja muussa paikassa kuin yleisen alioikeuden istunnosta säädetään. Käräjäoikeus ei ole menetellyt virheellisesti soveltaessaan tuomioistuinlain 2 luvun 4 §:n 2 momenttia ja toimittaessaan pääkäsittelyn videoyhteyden välityksellä siten, että käräjätuomari on osallistunut Turun oikeustalolta ja muut osallistujat Pirkanmaan käräjäoikeudesta. Asian palauttamiselle käräjäoikeuteen ei ole perustetta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Päätöslauselma

Vaatimus asian palauttamisesta käräjäoikeuteen hylätään.

Muilta osin jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeudenneuvos Rita Melartin, joka esitteli asian
Hovioikeudenneuvos Vilja Hahto
Asessori Miia Ylikulju

Asia on ratkaistu esittelystä.

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Vailla lainvoimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.