Vaasan HO 22.03.2019 112438

Ampuma-aserikos
Starttipistooli

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Ratkaisun keskeinen sisältö

Kysymys siitä, oliko ampuma-aserikoksena rangaistavaa sellaisen starttipistoolin hallussapito, joka voidaan muuntaa kaasuaseeksi, mutta ei luotiaseeksi.

Ampuma-aselaki 2 § 1 mom.
Ampuma-aselaki 6 § 2 mom. 9 kohta

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Satakunnan käräjäoikeuden tuomio 31.08.2017 nro 133520

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. Ampuma-aserikos
- - -
12.07.2016 Eura

A on pitänyt ampuma-aselain vastaisesti hallussaan ilman lupaa Walther P99S- merkkistä ampuma-asetta muistuttavaa niin sanottua starttipistoolia, joka on ollut rakenteensa ja valmistusmateriaalin puolesta helposti ilman erityistietoja ja -taitoja muunnettavissa esimerkiksi luvanvaraisia kaasupatruunoita ampuvaksi ampuma-aseeksi poraamalla piippu koko matkaltaan auki tai katkaisemalla piippu piippua tukkivan osuuden takaa.

Kyseisen aseen piippua on jo porattu auki siten, että poraamatonta osuutta on jäänyt jäljelle noin 20 millimetriä.

Ase on löytynyt A:n asunnosta 12.7.2016.

- - -

Vastaus

A on kiistänyt --- syyllistyneensä asiassa rikokseen.

A on kiistänyt toimineensa tahallisesti. Hän ei ole porannut asetta syytekohdassa 1 eikä ole ollut tietoinen aseiden mahdollisesta luvanvaraisuudesta. Starttipistoolia ei ole mahdollista muuntaa ampuvaksi ampuma-aseeksi.

- - -

Syyksilukeminen ---

Syytekohta 1

A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

- - -

Perustelut

Syytekohta 1

A on kiistänyt syytteen.

Ampuma-aselain 2 §:n 1 momentin mukaan ampuma-aseella tarkoitetaan välinettä, jolla ruutikaasunpaineen, nallimassan räjähdyspaineen tai muun räjähdyspaineen avulla voidaan ampua luoteja, hauleja tai muita ammuksia taikka lamaannuttavia aineita siten, että siitä voi aiheutua vaaraa ihmiselle. Ampuma-aseeksi katsotaan myös sellainen esine, joka muistuttaa ampuma-asetta ja joka rakenteensa tai valmistusmateriaalinsa puolesta on ilman erityistietoja ja -taitoja muunnettavissa toimivaksi ampuma-aseeksi. Lain 6 §:n 2 momentin 9 kohdan mukaan laissa tarkoitetaan kaasuaseella ampuma-asetta, jossa käytetään kaasupatruunaa ja jolla ei voida ampua muita patruunoita.

Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion 13.2.2017 päivätyn lausunnon mukaan A:n hallusta takavarikoitu starttipistooli on ampuma-aselain 2 §:n 1 momentin tarkoittama luvanvarainen ampuma-ase, joka muistuttaa tyypiltään ampuma-aselain 6 §:n 2 momentin 9 kohdassa tarkoitettua kaasuasetta. Lausunnossa myös todetaan, että ase on muunnettavissa ilman erityistietoja ja -taitoja toimivaksi ampuma-aseeksi. Lisäksi lausunnossa on todettu, että asetta on lähdetty muuntamaan toimintakuntoiseksi ampuma-aseeksi.

Edellä esitetyn lausunnon perusteella käräjäoikeus katsoo, että kysymys on ampuma-aselain 18 §:n 1 momentin mukaisesta luvanvaraisesta ampuma-aseesta (ks. Vaasan hovioikeuden 15.8.2017 antama tuomio 17/130358). A on siten pitämällä luvattomasti hallussaan starttipistoolia syyllistynyt ampuma-aserikokseen.

- - -

Tuomiolauselma

Tuomiolauselma

Vastaaja

A

- - -

Syyksi luettu rikos

1. Ampuma-aserikos
12.07.2016
Rikoslaki 41 luku 1 § 1
Ampuma-aselaki 2 § 1, 6 § 1 ja 2/9 sekä 18 § 1

- - -

Asian on käräjäoikeudessa ratkaissut käräjätuomari Sanna Anttila.

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Asia

Ampuma-aserikos

Valittaja

A

Vastapuoli

Virallinen syyttäjä

Valitus

A on vaatinut, että syyte kohdassa 1 ampuma-aserikoksesta hylätään ---.

A ei ole pitämällä hallussaan starttipistoolia kohdassa 1 kuvatulla tavalla syyllistynyt rikokseen.

Sellaisen starttipistoolin hallussapito, joka voidaan muuntaa kaasupatruunoita ampuvaksi ampuma-aseeksi, ei ole luvanvaraista. Kysymyksessä oleva starttipistooli ei täytä myöskään ampuma-aselain määritelmää kaasuaseesta, koska sillä voidaan ampua myös paukkupatruunoita.

A:n starttipistooli ei ole ollut muunnettavissa ampumaan luotipatruunaa tai hauleja eikä ase olisi valmistusmateriaalinsa vuoksi kestänyt sellaisella patruunalla ampumista, mikä on ampuma-aselain 2 §:n 1 momentin edellytys, kun on kysymys muunnettavasta esineestä. Nyt kysymyksessä olevaan aseeseen ei edes valmisteta oikeita patruunoita.

Nyt kysymyksessä olevaa starttipistoolia myydään myös muualla Euroopan unionin alueella lupavapaana.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että A:n valitus hylätään.

Käräjäoikeus on arvioinut asiassa esitetyn näytön oikein ja tehnyt siitä oikeat johtopäätökset. Syyttäjä on viitannut käräjäoikeuden perusteluihin ja todennut lisäksi, että kaasuase määritellään ampuma-aselain mukaan ampuma-aseeksi. Siten myös ase, joka voidaan ilman erityistaitoja ja -tietoja muuntaa kaasupatruunoita ampuvaksi kaasuaseeksi on sanotun lain 2 §:n 1 momentin ja 6 §:n mukainen ampuma-ase ja näin ollen ampuma-aselain 18 §:n mukaan luvanvarainen.

Asiassa esitetty näyttö on riittävä osoittamaan aseen laadun ja helpon muunnettavuuden. Syyttäjä on vielä todennut, että hän ei vaadi rangaistusta siitä, että A:n ase olisi ollut muunnettavissa ampuma-aseeksi, jolla voidaan ampua luotipatruunoita.

Rangaistavuuteen ei vaikuta se, jos A ei mahdollisesti olisi tiennyt aseen luvanvaraisuudesta.

- - -

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Rikoslain 41 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan, joka ampuma-aselain vastaisesti pitää hallussaan ampuma-asetta, on tuomittava ampuma-aserikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Käräjäoikeuden tuomion sivulla 3 on selostettu asiassa sovellettavat ampuma-aselain säännökset.

Asiassa on hovioikeudessa ensinnäkin kysymys siitä, onko ampuma-aselain mukaan syytekohdassa 1 tarkoitetun starttipistoolin hallussapito luvanvaraista, jos pistooli voidaan muuntaa kaasupatruunoita ampuvaksi aseeksi.

Sovellettavan ampuma-aselain 2 §:n 1 momentin (124/2011) esitöiden mukaan (HE 106/2009 vp s. 37) ampuma-aseen määritelmä on muutettu vastaamaan YK:n ampuma-asepöytäkirjaa ja asedirektiivin muuttamisesta annettua direktiiviä. Direktiivi edellyttää, että tietyt helposti ampuma-aseeksi muunnettavissa olevat esineet määritellään ampuma-aseeksi. Tarkoituksena on ollut sisällyttää ampuma-aseen määritelmän piiriin sellaiset startti- ja kaasupistoolit, jotka ovat muunnettavissa toimiviksi ampuma-aseiksi. Säännöksen soveltaminen riippuu esineen tosiasiallisesta muuntamismahdollisuudesta. Esineen tulee olla sellainen, että se kestää lain 5 §:n mukaisen patruunan ampumisen. Kaasupatruuna on lainpaikan mukainen patruuna.

Hovioikeuskäytännössä on varsin vakiintuneesti katsottu, että ampuma-asetta muistuttava starttipistooli tai starttirevolveri täyttää ampuma-aselain ampuma-aseen määritelmän, jos sen voidaan osoittaa olevan helposti muunnettavissa esimerkiksi kaasupanoksia ampuvaksi aseeksi (esimerkiksi Helsingin hovioikeuden 9.11.2015 antama tuomio nro 147583).

Kuitenkin Itä-Suomen hovioikeuden 25.11.2014 antamassa ratkaisussa nro 150398 on katsottu, että ampuma-aselain säännökset eivät täyttäneet laillisuusperiaatteen rikoslainsäädännölle asettamia täsmällisyysvaatimuksia. Mainitussa tapauksessa vastaajaa ei tuomittu ampuma-aserikoksesta, kun hän oli pitänyt hallussaan muun muassa väitetysti kaasuaseiksi helposti muunnettavissa olevia starttipistooleita. Toisaalta ratkaisussa katsottiin myös, ettei asiassa ollut esitetty riittävää näyttöä siitä, että vastaajan hallussa olleet esineet olisivat olleet ampuma-aselain määritelmän mukaisia ampuma-aseita.

Tässä tapauksessa kirjallisena todisteena esitetystä 13.2.2017 päivätystä keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunnosta ilmenee, että syytteessä tarkoitettua starttipistoolia, jonka kaliiperi on yhdeksän millimetriä, on pyritty muuntamaan toimintakuntoiseksi ampuma-aseeksi poraamalla piippua auki suuaukon kohdalta, mutta sitä ei ole porattu koko matkalta auki. Lausunnon mukaan kysymyksessä oleva näyte on helppo muuntaa esimerkiksi kaasupatruunoita ampuvaksi ampuma-aseeksi poraamalla piippu koko matkaltaan auki tai katkaisemalla piippu piippua tukkivan osuuden takaa. Starttipistooli oli toiminut testiammunnassa moitteettomasti. Edelleen lausunnossa on todettu, että esine on ampuma-aselain 2 §:ssä tarkoitettu ampuma-asetta muistuttava esine.

Kuten ampuma-aselakia koskevista esitöistä (HE 106/2009 vp s. 37) ilmenee, kaasuaseet ovat kuuluneet ampuma-aseen käsitteen piiriin jo ennen vuonna 2011 voimaan tullutta lakimuutosta ampuma-aselain 6 §:n 2 momentin 9 kohdan (1/1998) tyyppimääritelmän mukaisesti. Näin ollen hovioikeus katsoo, että A:n hallussaan pitämä starttipistooli, joka on syytteessä mainituin tavoin ollut muunnettavissa kaasupatruunoita ampuvaksi ampuma-aseeksi täyttää ampuma-aselain 2 §:n ampuma-aseen määritelmän.

A on vielä katsonut, että starttipistooli ei senkään vuoksi täytä kaasuaseen tyyppimääritelmää, että sillä voidaan kaasupatruunoiden lisäksi ampua paukkupatruunoita.

Ampuma-aselain 5 §:n mukaan patruunalla tarkoitetaan ampuma-aseessa käytettäväksi soveltuvaa käyttövalmista hylsyn, nallin, ruudin ja ammuksen sekä nallin, ruudin ja ammuksen yhdistelmää sekä vastaavaa tarviketta. Lainkohtaa koskevien esitöiden mukaan (HE 183/1997 vp s. 61) pelkästään laukaistaessa kovan äänen aikaansaava paukkupatruuna ei ole lain soveltamisalaan kuuluva patruuna. Näin ollen sillä seikalla, että starttipistoolilla voidaan ampua sanottuja patruunoita kaasupatruunoiden lisäksi, ei ole merkitystä asiaa arvioitaessa, koska paukkupatruuna ei ole lain määritelmän mukaan patruuna.

Hovioikeus katsoo näillä perusteilla, että A:n hallussaan pitämä starttipistooli on ampuma-aselain mukaan luvanvarainen ase, jonka luvaton hallussapito on rangaistavaa. Menettelyn lainvastaisuus ilmenee riittävän täsmällisesti laista.

Hovioikeus toteaa vielä, että sillä seikalla, että A on ilmoittanut saaneensa kysymyksessä olevan starttipistoolin haltuunsa ennen edellä mainittua vuoden 2011 lakimuutosta, ei ole vaikutusta asian arviointiin tai rangaistuksen mittaamiseen.

Näillä perusteilla hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen.

Tuomiolauselma

Valitus hylätään. Käräjäoikeuden ratkaisua ei muuteta.

Asian ovat hovioikeudessa ratkaisseet hovioikeuden presidentti Tapani Vasama ja hovioikeudenneuvokset Petteri Korhonen ja Yvonne Strömsholm. Valmistelijana on ollut hovioikeuden esittelijä Laura Kyyrönen.

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.