Turun HO 28.3.2019 257

Asiakirjan julkisuus - Tiedon antaminen salassa pidettävästä asiakirjasta

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Lapin yliopiston koordinoima tutkimusryhmä on pyytänyt saada käyttöönsä kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat kymmenessä vainoamista koskevassa hovioikeuden ratkaisemassa asiassa. Asiakirjat sisältävät henkilötietoja ja erityisiä henkilötietoryhmiä. Kysymys siitä, voidaanko henkilötietoja ja erityisiä henkilötietoryhmiä sisältävät asiakirjat antaa tutkimusryhmälle.

TURUN HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖS 28.3.2019

Hakemus

L on pyytänyt lupaa saada johtamansa tutkimusryhmän käyttöön maksutta kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat, myös salassa pidettävät, hakemuksessa mainitussa kymmenessä vainoamista koskevassa asiassa.

Perusteinaan L on lausunut, että asiakirjat tarvitaan Suomen Akatemian rahoittamaan Lapin yliopiston koordinoimaan tutkimusprojektiin, jota varten hänen tutkimusryhmänsä kerää oikeudellista aineistoa vainoon liittyvistä oikeudellisista projekteista. Tutkimuksessa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita. Aineistoa säilytetään asianmukaisesti. Aineiston säilytysaika on 10 vuotta, minkä päätyttyä se hävitetään.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Julkisuuslain säännökset

Tuomioistuimessa sovelletaan oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 2 §:n 3 momentin nojalla viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (julkisuuslaki), ellei ensin mainitussa laissa toisin säädetä. Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettu laki ei sisällä määräyksiä asiakirjojen antamisesta yksityistä käyttöä varten, joten asiassa tulevat sovellettavaksi julkisuuslain määräykset.

Julkisuuslain 17 §:n 1 momentin mukaan viranomainen on mainitun lain mukaisia päätöksiä tehdessään velvollinen huolehtimaan siitä, että tietojen saamista viranomaisen toiminnasta ei rajoiteta ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeellista ja että tiedon pyytäjiä kohdellaan tasapuolisesti. Saman pykälän 3 momentin mukaan harkittaessa yleisöltä salassa pidettävän tiedon antamista ennalta määritellylle tiedonsaajalle julkisuus- tai salassapito-olettaman sisältävän säännöksen osoittamissa rajoissa on pidettävä huolta siitä, että tiedonsaajalla on mainitun lain mukainen vaitiolovelvollisuus ja että tietoja annetaan muille kuin viranomaisille ja niissä toimiville vain, jos tiedon antamiselle on painava yleinen syy.

Julkisuuslain 28 §:n 1 momentin mukaan viranomainen voi, jollei lailla toisin säädetä, antaa yksittäistapauksessa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjastaan muun ohella tieteellistä tutkimusta varten, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lupaa harkittaessa on huolehdittava siitä, että tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan. Pykälän 2 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitettu lupa voidaan antaa määräajaksi, ja siihen on liitettävä yleisen ja yksityisen edun suojaamiseksi tarpeelliset määräykset. Lupa voidaan peruuttaa, milloin siihen harkitaan olevan syytä.

Julkisuuslain esitöiden (HE 30/1998 vp s. 105) mukaan viranomaisen on tietojen luovutusta harkitessaan otettava huomioon myös muu lainsäädäntö. Viranomaisen on siten erityisesti varmistettava, ettei tietojen antaminen johda henkilörekisterilain vastaiseen rekisterinpitoon tai tietojen käyttöön.

Esitöissä mainittu henkilörekisterilaki on kumottu henkilötietolailla, joka on edelleen kumottu 1.1.2019 voimaan tulleella tietosuojalailla.

EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain määräykset

Pyynnön kohteena olevat tuomiot ja asiakirjat sisältävät henkilötietoja, joiden käsittelystä on annettu määräyksiä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EPNAs (EU) 2017/79) ja sitä täydentävässä tietosuojalaissa. Tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa on julkisuuslain tavoin pyritty turvaamaan tieteellisen tutkimuksen vapaus.

Henkilötietojen käsittely on lainmukaista ainoastaan jos ja vain siltä osin kuin tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa mainitut edellytykset täyttyvät. Asiassa tulee sovellettavaksi 1 kohdan alakohta e, jonka mukaan käsittely on lainmukaista, jos se on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. Mainitun artiklan 3 kohdan mukaan asetuksen 1 kohdan alakohta e:ssä tarkoitetusta käsittelyn perustasta on säädettävä joko unionin oikeudessa tai rekisterinpitäjään sovellettavassa jäsenvaltion lainsäädännössä.

Tietosuojalain 4 §:n 3 kohdan mukaan henkilötietoja saa käsitellä tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, jos käsittely on tarpeen muun ohella tieteellistä tutkimusta varten ja se on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden.

Tietosuoja-asetuksen 10 artiklan mukaan rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittely 6 artiklan 1 kohdan perusteella suoritetaan vain viranomaisen valvonnassa tai silloin, kun se sallitaan unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa säädetään asianmukaisista suojatoimista rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi.

Tietosuojalain 7 §:n 1 §:n momentin 2 kohdan mukaan tietosuoja-asetuksen 10 artiklassa tarkoitettuja muun ohella rikostuomioihin liittyviä henkilötietoja saa muun muassa käsitellä, jos tietoja käsitellään tieteellistä tutkimusta varten. Tällöin sovelletaan pykälän 2 momentin mukaan tietosuojalain 6 §:n 2 momenttia, jonka mukaan rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on toteutettava asianmukaiset ja erityiset lainkohdassa luetellut toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi.

Erityiset henkilötietoryhmät

Hakijoiden pyytämät oikeudenkäyntiasiakirjat sisältävät tietosuoja-asetuksen 9 artiklan tarkoittamia erityisiä henkilötietoryhmiä, joiden käsittely on artiklan 1 kohdan nojalla kiellettyä. Mainitun artiklan 2 kohdan j alakohdan mukaan käsittelykieltoa ei sovelleta, jos käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, edellyttäen että se on oikeasuhteinen tavoitteeseen nähden, siinä noudatetaan keskeisiltä osin oikeutta henkilötietojen suojaan ja siinä säädetään asianmukaisista ja erityisistä toimenpiteistä rekisteröidyn perusoikeuksien ja etujen suojaamiseksi.

Tietosuojalain 6 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta tieteellistä tutkimusta varten tehtävään tietojen käsittelyyn. Pykälän edellä mainitun 2 momentin mukaan tällöin rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on toteutettava asianmukaiset ja erityiset lainkohdassa luetellut toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi.

Johtopäätökset

Kysymyksessä on Suomen Akatemian rahoittama, yliopiston koordinoima tutkimushanke, joka siten täyttää mainittujen säännösten tarkoittaman tieteellisen tutkimuksen tunnusmerkit.

Tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain tavoitteena ei ole ollut rajoittaa tieteellisen tutkimuksen vapautta. Asiakirjojen ja tuomioiden luovuttamiselle on edellä todetuin tavoin säännöksissä mainittu peruste. Mainitut säännökset asettavat kuitenkin erityisiä edellytyksiä tietojen luovuttamiselle, koska asiakirjat sisältävät henkilötietoja, rikostuomioihin liittyviä henkilötietoja ja erityisiä henkilötietoryhmiä. Hovioikeus lausuu seuraavaksi niistä suojatoimenpiteistä, joita tutkimusryhmässä on toteutettu.

Suojatoimenpiteet

Hakemuksen mukaan kaikki tutkimusryhmän jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Hankkeelle on nimetty vastuullinen johtaja. Aineistoa säilytetään sähköisessä muodossa salasanoilla suojatuissa laitteissa. Kun aineistoa tulostetaan, sitä säilytetään lukitussa arkistokaapissa. Tekstien välityksessä tutkimusryhmän välillä käytetään suojattua verkkoyhteyttä. Aineistoa säilytetään kymmenen vuotta, jonka jälkeen se hävitetään.

Hakemuksen perusteella luovutettavia henkilötietoja ja erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään asianmukaisesti ja tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain edellyttämällä tavalla, eikä asiakirjojen luovuttamiselle ole tästä aiheutuvaa estettä.

Pyynnön kohteena olevat tuomiot

Kaikki tuomiot, joita L on pyytänyt, ovat julkisia, eikä niiden saamiseen tarvita erillistä lupaa.

Pyynnön kohteena olevat oikeudenkäyntiasiakirjat

Hakemuksessa asiat on yksilöity käräjäoikeuksien diaarinumeroiden mukaan. Hovioikeudella on oma diaarinsa. Tässä päätöksessä käräjäoikeuden diaarinumerot on selvyyden vuoksi merkitty sulkuihin.

Asian A (Pirkanmaan käräjäoikeus A1) oikeudenkäyntiasiakirjoihin sisältyy sellaisen asianosaisen osoite, jolle on talletettu väestötietojärjestelmään turvakielto. Tältä osin asiakirjoja ei anneta hakijoille.

Asian B (Kanta-Hämeen käräjäoikeus B1) oikeudenkäyntiasiakirjoihin sisältyy sellaisia salassa pidettäviä lääkärinlausuntoja, jotka eivät koske vainoamistekoja vaan samassa yhteydessä käsiteltyjä toiseen asianosaiseen kohdistettuja pahoinpitelyitä, minkä vuoksi perustetta näiden lääkärinlausuntojen antamiseen ei ole. Tältä osin asiakirjoja ei anneta hakijoille.

Asian C (Kanta-Hämeen käräjäoikeus C1) oikeudenkäyntiasiakirjoihin sisältyy samassa yhteydessä käsitellyn petosasian salassa pidettäviä asiakirjoja. Perustetta antaa näitä asiakirjoja hakijoille ei ole. Tältä osin asiakirjoja ei anneta hakijoille.

Hovioikeudessa ei ole oikeudenkäyntiasiakirjoja asiassa D (Kanta-Hämeen käräjäoikeuden asia D1), koska korkein oikeus on myöntänyt asiassa valitusluvan. Asiakirjat ovat korkeimmassa oikeudessa, jolle kuuluu julkisuuslain 14 §:n 1 momentin nojalla toimivalta päättää niiden antamisesta. Näin ollen hovioikeudella ei ole toimivaltaa asiassa, ja pyyntö on jätettävä tältä osin tutkimatta.

Asioiden E (Kanta-Hämeen käräjäoikeus E1), F (Kanta-Hämeen käräjäoikeus F1), G (Kanta-Hämeen käräjäoikeus G1), H (Kanta-Hämeen käräjäoikeus H1), I (Kanta-Hämeen käräjäoikeus I1) ja J (Varsinais-Suomen käräjäoikeus J1) asiakirjat voidaan luovuttaa kokonaisuudessaan.

Koska asiassa ei ole ilmennyt, että asianosaisten yksiselitteinen yksilöiminen olisi tietosuojalain 29 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla tärkeää tieteellistä tutkimusta varten, asianosaisten henkilötunnuksia koskevia tietoja ei luovuteta.

Aineisto toimitetaan oikeusministeriön tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2019 - 2021 antaman asetuksen (1385/2018) 6 §:n 3 momentin nojalla maksutta.

Ilmoittaminen asianosaisille

Tietojen luovuttamisesta tutkimuskäyttöön ei ole yleisen tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5 b kohdan nojalla tarpeen ilmoittaa asianosaisille ottaen huomioon tutkimusryhmän tietojen suojaamiseksi käyttämät suojatoimet.

Aineiston saajan velvollisuudet

Tutkimusryhmän jäsenet eivät julkisuuslain 23 §:n 2 momentin ja tietosuojalain 35 §:n nojalla saa oikeudettomasti ilmaista sivulliselle näin saamiaan tietoja eikä käyttää niitä omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta on säädetty rangaistus rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §:ssä.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä on velvollinen toteuttamaan tietosuojalain 6 §:n 2 momentissa mainitut asianmukaiset ja erityiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi. Tietosuojaa koskevien määräysten rikkomisesta on säädetty rangaistus rikoslain 38 luvun 9 §:ssä.

Päätöslauselma

L:n johtamalle tutkimusryhmälle annetaan lupa saada jäljennös asian A oikeudenkäyntiasiakirjoista lukuun ottamatta asianosaisen osoitetta koskevia tietoja, asian B oikeudenkäyntiasiakirjoista lukuun ottamatta samassa yhteydessä käsiteltyyn toiseen asiaan liittyviä lääkärinlausuntoja ja asian C oikeudenkäyntiasiakirjoista lukuun ottamatta samassa yhteydessä käsiteltyyn toiseen asiaan liittyviä asiakirjoja.

L:n johtamalle tutkimusryhmälle annetaan lupa saada jäljennös asioiden E, F, G, H, I ja J asiakirjoista.

Asian D osalta pyyntö jätetään tutkimatta.

Lupa on voimassa siihen saakka, kunnes hakemuksessa tarkoitettu tutkimus valmistuu, kuitenkin enintään 10 vuotta tämän ratkaisun antamisesta lukien. Tiedot on säilytettävä sähköisesti asianmukaisesti suojatuissa laitteissa. Siltä osin kuin tietoja säilytetään tulostettuina, ne on säilytettävä lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tiedot on hävitettävä sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita tutkimuskäytössä, kuitenkin 10 vuoden kuluttua tämän ratkaisun antamisesta lukien.

Tutkimusryhmän jäsenillä on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 23 §:n 2 momentin ja tietosuojalain 35 §:n nojalla vaitiolovelvollisuus salassa pidettävästä tiedoista eivätkä he saa käyttää tietoonsa saamiaan tietoja mainitussa lainkohdassa säädetyn tarkoituksen vastaisesti. Tietoja on käytettävä siten, etteivät asianosaiset ja heitä koskevat arkaluonteiset tiedot ole tutkimuksesta tunnistettavissa.

Tutkimusryhmän vastuullinen johtaja vastaa siitä, että tietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaisesti.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi
Hovioikeudenneuvos Leena Mikkonen
Hovioikeudenneuvos Rita Melartin

Esittelijä: Kansliapäällikkö Johannes Koskenniemi

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.