Vaasan HO 06.09.2018 136559

Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Yhteinen rangaistus - Vieraassa valtiossa tuomitun ehdollisen rangaistuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi

OIKEUDENKÄYNI HOVIOIKEUDESSA

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Kysymys siitä, voitiinko Saksassa tuomittu rangaistus määrätä pantavaksi täytäntöön sekä määrätä siitä ja uudesta rikoksesta yhteinen vankeusrangaistus.

POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 15.09.2017 NRO 135941

Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä A

Vastaaja B

Muut C ja D

Asia Törkeä huumausainerikos

Syyttäjän rangaistusvaatimukset

1. Törkeä huumausainerikos
9010/R/0007826/15
Rikoslaki 50 luku 2 §

01.11.2015-30.12.2015 Vaasa

B on laittomasti myyntitarkoituksessa tuonut maahan 4.551 grammaa marihuanaa.

Huumausaine on lähetetty Etelä-Afrikasta Suomeen D-nimiselle henkilölle osoitteella XXX. Huumausaine on ollut kätkettynä aurinkopaneelin sisään. B on ollut noutamassa huumausainelähetystä Postin toimipisteestä Y, kun poliisit ovat ottaneet hänet kiinni. B:llä on ollut hallussa D- nimisen henkilön tiedoilla varustettu väärennetty Zimbabwen kansallinen passi. Marihuanan katukauppahinta Vaasassa on 20 euroa grammalta, joten huumausaineen arvo on ollut 91.020 euroa.

Rikosta on pidettävä törkeänä huomioon ottaen rikoksen kohteena ollut suuri määrä huumausainetta, teolla tavoiteltu huomattava taloudellinen hyöty ja teon kokonaisarvostelu.

Kokonaisarvostelussa on otettava huomion usean ankaroittamisperusteen olemassaolo, joka ilmentää rikoksen erityistä vaarallisuutta ja vahingollisuutta.

- - -

Muut asiassa esitetyt vaatimukset

Ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpano

B:lle 3.7.2013 tuomittu 1 vuoden 8 kuukauden ehdollinen vankeus, jonka koeaika on päättynyt 2.7.2016, on määrättävä täytäntöönpantavaksi.

Rikoslaki 2 b luku 5 §

- - -

Vastaus

Vastaaja on myöntänyt syytekohdassa 1 pitäneensä hallussaan syytteessä mainitun määrän huumausainetta ja hakeneensa sen postista. Vastaaja kiistää myyntitarkoituksen. Lähetys ei ollut tarkoitettu hänelle. 1500 euron palkkiota vastaan hän haki paketin postista. Hänellä on ollut kuriirin asema. Huumausaine ei ollut tarkoitettu hänelle.

Vastaja on myöntänyt syytekohta 2 syytteen oikeaksi.

Todistelu

- - -

Tuomion perustelut

- - -

Rangaistuksen mittaaminen

Rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttamiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

B:n syyksi on luettu törkeä huumausainerikos ja väärennys. Käräjäoikeus katsoo, että pelkästään näistä teoista oikeudenmukainen rangaistus olisi 11 kuukauden [oikeastaan kuuluisi olla 1 vuoden 11 kuukauden] vankeusrangaistus. B on aikaisemmin, Saksassa 2013, syyllistynyt vastaavaan rikokseen ja on 3.7.2013 tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen, jonka kesto oli 1 vuosi ja 8 kuukautta. Koeaika päättyi 2.7.2016. Nyt käsiteltävä rikos on siten tehty koeajalla. Käräjäoikeus toteaa, että on kyse suuresta ja vaarallisesta huumausaine-erästä ja vastaaja on koeajalla syyllistynyt vastaavaan rikokseen, mistä hänet oli tuomittu 3.7.2013. Edellä mainitut seikat huomioiden käräjäoikeus katsoo, että on olemassa peruste vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoon. Oikeudenmukainen täytäntöönpano on kuusi kuukautta, eli kolmasosa tuomitusta rangaistuksesta. B:lle rangaistusta mitattaessa on koventamisperusteena otettu huomioon hänen aikaisempi rikollisuutensa, koska sen ja uuden rikoksen suhde osoittaa hänessä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä. Koventamisperustetta on sen vuoksi käytettävä. Näin ollen, käräjäoikeus katsoo, että oikeudenmukainen rangaistus on kokonaisuutena arvostellen 2 vuotta ja 11 kuukautta. Vapaudenmenetysaika on otettu huomioon rangaistuksessa.

- - -

Tuomiolauselma

Vastaaja

B

Syyksi luetut rikokset

1. Törkeä huumausainerikos
01.11.2015-30.12.2015

Rikoslaki 50 luku 2 §
Rikoslaki 6 luku 5 §

- - -

Rangaistusseuraamukset

Ehdollista rangaistusta koskevat määräykset
Rangaistuksesta määrätään täytäntöönpantavaksi 6 kuukautta vankeutta.
Ehdolliseksi jää vankeutta
Koeaika päättyy 2.7.2016
Yhteinen rangaistus
Syyksi luetut rikokset 1-2
ja aikaisemmassa tuomiossa tuomittu, nyt täytäntöönpantavaksi määrätty osa rangaistuksesta
2 vuotta 11 kuukautta vankeutta
Vapaudenmenetysaika 30.12.2015 - 26.1.2016

Aikaisempi tuomio, Muu tuomioistuin 3.7.2013
713 Js 8097/13Ls 19/13, Amtsgericht Lübeck, Saksa

- - -

Asian on käräjäoikeudessa ratkaissut käräjätuomari Lilian Grönlund ja kaksi lautamiestä.

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Valittaja B

Vastapuoli Kihlakunnansyyttäjä A

Oikeudenkäynti hovioikeudessa

Pääkäsittely on toimitettu 13.6.2018.

Valitus

B on vaatinut, että syyte kohdassa 1 hylätään siltä osin kuin B:n on katsottu toimineen myyntitarkoituksessa ja että rangaistusta tämän vuoksi alennetaan ja lievennetään ehdolliseksi vankeudeksi. Lisäksi B on vaatinut, että rangaistusta joka tapauksessa alennetaan.

- - -

Rangaistus on joka tapauksessa liian ankara. Saksassa huumausainerikoksesta 3.7.2013 tuomittua ehdollista vankeutta ei tule määrätä täytäntöönpantavaksi. Saksassa tuomitun ehdollisen vankeuden koeaika on ollut kolme vuotta, kun Suomessa tuomitaan tyypillisesti kahden vuoden koeaika. Nyt käsiteltävänä oleva rikos on tehty kolmen vuoden koeajan loppupuolella. B ei ole ollut tietoinen Saksassa annetusta tuomiosta, eikä myöskään koventamisperustetta tule siten soveltaa.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään.

Käräjäoikeuden tuomio on oikea.

- - -

Hovioikeuden ratkaisu

- - -

Rangaistusseuraamus

Ehdollisen vankeusrangaistuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi

Vastauksesta EU-kyselyyn ilmenee, että B on 3.7.2013 tuomittu Saksassa yhden vuoden ja kahdeksan kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeuteen "muuhun kuin ainoastaan omaan käyttöön tarkoitettujen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden ja niiden esiasteiden laittomaan kauppaan liittyvästä rikoksesta". Syyttäjä on vaatinut, että mainittu rangaistus, jonka koeaika on päättynyt 2.7.2016, määrätään täytäntöönpantavaksi rikoslain 2 b luvun 5 §:n nojalla. Asiassa on ensin - ennen kuin arvioidaan viimeksi mainitussa lainkohdassa säädettyjen edellytysten täyttymistä - arvioitava, voidaanko Saksassa tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus määrätä Suomessa täytäntöönpantavaksi.

Vieraassa valtiossa annetun tuomion huomioon ottamisesta säädetään rikoslain 7 luvun 9 §:ssä. Mainitulla lainkohdalla on pantu täytäntöön neuvoston puitepäätös 2008/675/YOS Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa. Puitepäätöksen 3 artiklan 1 kohdan mukaan kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että henkilölle toisissa jäsenvaltioissa eri tosiseikkojen perusteella annetut aiemmat rikostuomiot otetaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti huomioon samassa määrin kuin vastaavat kansalliset tuomiot otetaan huomioon ja että niihin liitetään vastaavat oikeusvaikutukset kuin aiempiin kansallisiin tuomioihin. Merkittävä puitepäätöksen soveltamisalan rajoitus tulee kuitenkin 3 artiklan 3 kohdasta ja sitä täydentävästä 4 kohdasta. Niistä ensiksi mainitun mukaan toisissa jäsenvaltioissa annettujen aiempien tuomioiden huomioon ottamisesta 1 kohdan mukaisesti ei ole seurauksena, että uutta prosessia hoitava jäsenvaltio puuttuisi aiempiin tuomioihin tai niiden täytäntöönpanoon liittyviin päätöksiin taikka kumoaisi tai tarkistaisi niitä. Jälkimmäisen kohdan mukaan edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 3 kohdan mukaisesti siinä tapauksessa, että jos aiempi tuomio olisi ollut uutta prosessia hoitavan jäsenvaltion antama kansallinen tuomio, aiemman tuomion huomioon ottamisen seurauksena olisi ollut kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan puututtava aiempiin tuomioihin tai niiden täytäntöönpanoon liittyviin päätöksiin taikka kumottava ne tai tarkistettava niitä. Lain esitöissä (HE 261/2009 vp s. 3) on todettu, että mainitut kohdat tarkoittavat esimerkiksi sitä, että puitepäätöksen perusteella toisessa jäsenvaltiossa tuomittua ehdollista vankeutta ei tule uudessa toisen jäsenvaltion hoitamassa rikosprosessissa määrätä pantavaksi täytäntöön koeaikana tehdyn uuden rikoksen vuoksi.

Edellä mainitut oikeusohjeet huomioon ottaen hovioikeus katsoo, että B:lle Saksassa 3.7.2013 tuomittua ehdollista vankeusrangaistusta ei tule määrätä Suomessa täytäntöönpantavaksi.

- - -

Tuomiolauselma

Vastaaja

B

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:

Syyksi luetut rikokset

1. Törkeä huumausainerikos 01.11.2015-30.12.2015
Mittaamisperustetta koskeva lainkohta on poistettu.
Rikoslaki 50 luku 2 §

- - -

Rangaistusseuraamukset

Ehdollista rangaistusta koskevat määräykset
Vaatimus ehdollisen vankeuden täytäntöönpanosta hylätään.
Yhteinen rangaistus
Syyksi luetut rikokset 1-2
1 vuosi 11 kuukautta vankeutta
Vapaudenmenetysaika 30.12.2015-26.1.2016
Rangaistusta on alennettu.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

- - -

Asian ovat hovioikeudessa ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Eija-Liisa Helin ja Sirpa Virkkala ja ma. hovioikeudenneuvos Ville Aaltonen. Valmistelijana on ollut hovioikeuden esittelijä Pia-Maria Sillanpää.

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimainen.

+

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.