Vaasan HO 5.7.2017 254

Ulosottokaari
Ulosottovalitus
Verkkoviestin hävittämismääräys
Täytäntöönpanotoimista vastaava viranomainen

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Asiassa on kyse siitä, voiko ulosottovirasto siirtää verkkoviestin hävittämismääräyksen täytäntöönpanon sitä hakeneen Oikeusrekisterikeskuksen tehtäväksi.

L sakon täytäntöönpanosta 3 § 1 momentti (672/2002) ja 45 b § (348/2013)

ASIAN KÄSITTELYN AIKAISEMMAT VAIHEET

Satakunnan ulosottoviraston päätös 4.8.2016 nro 8130/6580/16P ja Satakunnan käräjäoikeuden päätös 14.12.2016 nro 16092 kuvataan tarpeellisilta osin jäljempänä hovioikeuden ratkaisussa.

Asian on käräjäoikeudessa ratkaissut käräjätuomari Mikael Illman.

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Valitus

Oikeusrekisterikeskus on vaatinut, että käräjäoikeuden päätös 14.12.2016 sekä Satakunnan ulosottoviraston päätös 4.8.2016 kumotaan ja että asia palautetaan Satakunnan ulosottovirastoon täytäntöönpanon jatkamiseksi.

Ulosottomies on valituksenalaisessa ratkaisussaan siirtänyt sananvapauden käyttämisestä joukkoviestissä annetun lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitetun verkkoviestin hävittämismääräyksen virheellisesti sen täytäntöönpanoa hakeneelle Oikeusrekisterikeskukselle. Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 45 b §:n nojalla verkkoviestin hävittämismääräyksen täytäntöönpano kuuluu ulosottomiehelle.

Verkkoviestin hävittämismääräyksen täytäntöönpanossa hakijana toimivalla Oikeusrekisterikeskuksella ei ole mahdollisuutta eikä keinoja itse poistaa tai poistattaa vastaajan kustannuksellakaan kyseessä olevia verkkoviestejä. Sen sijaan ulosottomiehellä on ulosottokaaren 7 luvun 12-15 §:ien perusteella riittävä keinovalikoima verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräyksen panemiseksi täytäntöön. Ulosottomiehen harkinnassa on, millä tavoin täytäntöönpano suoritetaan loppuun. Mikäli täytäntöönpanossa ilmenee, että A ei itse pysty poistamaan tai hävittämään kyseessä olevia verkkoviestejä, tulisi ulosottomiehen saattaa verkkoviestien hävittämismääräys tiedoksi tietoyhteiskuntakaaressa tarkoitetulle palvelun tarjoajalle sekä kehottaa tätä viipymättä estämään tallentamansa tiedon saannin.

Koska toimivalta verkkoviestin hävittämismääräyksen täytäntöönpanemiseksi kuuluu ulosottomiehelle, ei ulosottomiehen Oikeusrekisterikeskukselle tekemällä tiedustelulla uhkasakon asettamisen tarpeellisuudesta ole asian kannalta ratkaisevaa merkitystä, toisin kuin käräjäoikeus on virheellisesti katsonut.

Vastaus

A:lta ei ole pyydetty vastausta asiassa ratkaistavana olevaan kysymykseen nähden selvästi tarpeettomana.

Lausuma

Kihlakunnanvouti B on katsonut, että käräjäoikeuden ja Satakunnan ulosottoviraston päätösten kumoamiselle ei ole perusteita.

Satakunnan ulosottovirasto on suorittanut Oikeusrekisterikeskuksen hakeman verkkoviestin hävittämismääräyksen täytäntöönpanon hakijan kanssa sovitulla, lain-, asian-, ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Verkkoviestin hävittämismääräyksen tehostamiseen ulosottokaaren 7 luvun 14 §:n mukaisesti uhkasakon asettamalla ei ole ollut erityistä syytä eikä se muutoinkaan ole ollut tässä tapauksessa tehokas ja tarkoituksenmukainen keino täytäntöönpanon suorittamiseksi, koska tieto A:n olinpaikasta ja osoitteesta on puuttunut. Siten verkkoviestin hävittämismääräyksen täytäntöönpano on ollut perusteltua panna täytäntöön ulosottokaaren 7 luvun 12 §:n osoittaman pääsäännön mukaisella tavalla antamalla Oikeusrekisterikeskukselle lupa poistaa tai poistattaa verkkoviestit A:n kustannuksella.

Ulosottomiehellä ei ole toimivaltaa ulottaa toimiaan muihin tahoihin tai ryhtyä itse toimiin työn tekemiseksi, eikä se siten voi antaa määräystä verkkoviestin poistamisesta tietoyhteiskuntakaaressa tarkoitetulle palvelun tarjoajalle.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Tausta, käräjäoikeuden ratkaisu ja kysymyksenasettelu

Satakunnan käräjäoikeus on 20.10.2015 antamallaan tuomiolla nro 144376 määrännyt A:n internetissä julkaisemat, tuomion perusteluissa tarkemmin yksilöidyt kirjoitukset poistettavaksi yleisön saatavilta ja hävitettäväksi. Vaasan hovioikeus ei ole lainvoimaisella ratkaisullaan 12.1.2016 nro 100309 myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa ja käräjäoikeuden ratkaisu on jäänyt pysyväksi.

Oikeusrekisterikeskus on pyytänyt verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräyksen täytäntöönpanoa ulosottoon 11.2.2016 vireille tulleella hakemuksella. Ulosottoviranomainen on päätöksellään 7878/6580/16P 10.3.2016 kehottanut A:ta itse poistamaan täytäntöönpanoperusteessa poistettavaksi määrätyt, Facebook-palvelussa julkaistut ja tuomion perusteluissa tarkemmin yksilöidyt kirjoitukset viimeistään kahden viikon kuluttua päätöksen tiedoksiannosta. Päätös on annettu tiedoksi A:lle lähettämällä jäljennös päätöksestä hänen postiosoitteeseensa 13.6.2016. A:n on katsottu saaneen päätöksen tiedoksi 20.6.2016 ja määräaika tekstien poistamiselle on päättynyt 4.7.2016. A:ta on kehotettu poistamaan tekstit sillä uhalla, että ellei hän poista kirjoituksia annetussa määräajassa itse, täytäntöönpanon hakijalle annetaan lupa poistaa tai poistattaa täytäntöönpanoperusteessa poistettavaksi määrätyt tekstit vastaajan kustannuksella. A ei ole poistanut kirjoituksia annetussa määräajassa.

Satakunnan ulosottovirasto on päätöksellään 4.8.2016 antanut Oikeusrekisterikeskukselle luvan poistaa tai poistattaa kirjoitukset A:n kustannuksella. Oikeusrekisterikeskus on valittanut Satakunnan ulosottoviraston päätöksestä käräjäoikeuteen ja vaatinut, että asia palautetaan ulosottovirastoon täytäntöönpanon jatkamiseksi.

Satakunnan käräjäoikeus on nyt valituksen kohteena olevalla päätöksellään 14.12.2016 hylännyt Oikeusrekisterikeskuksen valituksen. Käräjäoikeus on katsonut ulosottoviraston menetelleen oikein, kun se on ulosottokaaren 7 luvun 12 §:n 1 momentin nojalla antanut täytäntöönpanosta lain mukaan huolehtivalle Oikeusrekisterikeskukselle luvan työn tekemiseen tai teettämiseen A:n kustannuksella. Käräjäoikeus on lisäksi katsonut, että ulosottoviraston päätös ei ole virheellinen myöskään sen vuoksi, että se ei ole asettanut A:lle ulosottokaaren 7 luvun 14 §:n nojalla sakon uhkaa verkkoviestien poistamista koskevan tekemisvelvoitteen täyttämiseksi. Tätä arviota tehdessään käräjäoikeus oli ottanut huomioon myös sen, että Oikeusrekisterikeskus oli kihlakunnanvouti B:n antaman ilmoituksen mukaan vastannut hänen uhkasakon asettamista koskevaan tiedusteluun siten, että Oikeusrekisterikeskus ei vaadi uhkasakkoa asetettavaksi vaan että asiassa voidaan edetä teettämisuhan asettamisella A:lle.

Asiassa on kyse siitä, onko Satakunnan ulosottoviraston ratkaisu verkkoviestin hävittämismääräyksen täytäntöönpanon toimeenpanon siirtämisestä takaisin sitä hakeneelle Oikeusrekisterikeskukselle oikea, kuten käräjäoikeus on asiaa arvioidessaan katsonut.

Verkkoviestin hävittämismääräyksen täytäntöönpano

Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n 1 momentin (L 672/2002) mukaan Oikeusrekisterikeskuksen tehtävänä on huolehtia mainitussa laissa tarkoitetusta täytäntöönpanosta ja käyttää muutenkin valtion puhevaltaa Oikeusrekisterikeskuksen täytäntöön pantavina oleviin seuraamuksiin liittyvissä asioissa.

Sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin on 1.6.2013 voimaan tulleella muutoksella lisätty 45 b § (L 348/2013), jonka mukaan sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitetun verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräyksen panee täytäntöön ulosottomies ulosottokaaressa säädetyssä järjestyksessä. Mainittu lisäys lakiin on sen esitöiden mukaan katsottu tarpeelliseksi sen vuoksi, että käytännössä on ilmennyt epäselvyyttä siitä, mikä viranomainen on vastuussa verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräyksen täytäntöönpanosta (HE 2/2013 vp, s. 5). Esitöissä on edelleen todettu, että koska ulosottokaaressa on kattavat säännökset tekemisvelvoitteen täytäntöönpanosta (ulosottokaaren 7 luvun 12-15 §:t), on tarkoituksenmukaista, että täytäntöönpano kuuluu ulosottoviranomaiselle ja että täytäntöönpanoa hakisi ja siitä huolehtisi lain 3 §:n yleissäännöksen nojalla Oikeusrekisterikeskus (HE 2/2013 vp. s. 5 ja 9). Lakivaliokunta on katsonut hallituksen esityksen mukaisen lainmuutoksen selkeyttävän verkkoviestin poistamisesta ja hävittämisestä annetun määräyksen täytäntöönpanoa niin, että laista käy muutoksen myötä selkeästi ilmi paitsi se viranomainen, jolle täytäntöönpano kuuluu, myös se viranomainen, jolle täytäntöönpanon hakeminen kuuluu LaVM 4/2013, s. 3).

Satakunnan ulosottoviraston nyt kyseessä olevassa asiassa soveltaman ulosottokaaren 7 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan ulosottoperuste, jossa vastaajaa velvoitetaan tekemään jotakin uhalla, että hakija voi sen vastaajan kustannuksella tehdä tai teettää (teettämisuhka), pannaan täytäntöön siten, että ulosottomies antaa hakijalle luvan työn tekemiseen tai teettämiseen. Sen mukaan ulosottomiehen on tarvittaessa annettava hakijalle virka-apua. Ulosottomiehen on annettava hakijalle virka-apua, jos vastaaja pyrkii estämään tai vaikeuttamaan työn tekemistä tai se on muusta syystä tarpeen (Koulu, Risto - Lindfors, Heidi: Ulosotto-oikeus, Helsinki 2009, s. 388).

Hovioikeus toteaa, että sakon täytäntöönpanosta annetun lain 45 b §:n sanamuodon ja sitä koskevien esityölausumien valossa tarkoitus on ollut, että verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräyksen panee täytäntöön ulosottomies Oikeusrekisterikeskuksen hakemuksesta. Vaikka mainitussa lainkohdassa on täytäntöönpanotoimien osalta viitattu ulosottokaaressa säädettyyn järjestykseen, hovioikeus katsoo, ettei ulosottomies voi ulosottokaaren ulosottomenettelyä koskevien säännösten nojalla siirtää nyt erityissääntelyn kohteena olevan verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräyksen täytäntöönpanotoimia vastoin lain tarkoitusta takaisin niiden täytäntöönpanon hakemisesta huolehtivan Oikeusrekisterikeskuksen tehtäväksi.

Lisäksi hovioikeus toteaa, että myös Satakunnan ulosottoviraston tässä asiassa tarkoituksenmukaiseksi harkitsema, ulosottokaaren 7 luvun 12 §:n 1 momentin mukaisen täytäntöönpanotoimen käyttäminen mahdollistaa siinä mainitun virka-avun antamisvelvoitteen johdosta sen, että verkkoviestin poistamista ja hävittämistä koskevan työn tekemisestä tai teettämisestä huolehtii ulosottomies.

Edellä mainitun perusteella käräjäoikeuden päätös ja ulosottoviraston päätös 4.8.2016 on kumottava ja Oikeusrekisterikeskuksen hakeman verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräyksen täytäntöönpano on saatettava Satakunnan ulosottovirastossa loppuun.

Päätöslauselma

Käräjäoikeuden päätös ja ulosottoviraston päätös 4.8.2016 nro 8130/6580/16P kumotaan. Satakunnan ulosottoviraston on saatettava Oikeusrekisterikeskuksen hakema verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräyksen täytäntöönpano loppuun.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Tapani Vasama sekä hovioikeudenneuvokset Pasi Vihla ja Kirsi Häkkinen.

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimainen.

+

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.