Turun HO 7.9.2017 134346

Rangaistuksen määrääminen - Sotilasarvo

Ratkaisun keskeinen sisältö

Vastaajalla, joka ei hänen 69 vuoden ikänsä huomioon ottaen voinut kuulua reserviin tai varareserviin, ei katsottu voivan olla sotilasarvoa, jota olisi voitu rikoslain 2 luvun 14 a §:n nojalla määrätä menetettäväksi.

Oikeudenkäynti käräjäoikeudessa

Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta B:hen kohdistuneesta törkeästä kavalluksesta ja vaihtoehtoisesti törkeästä veropetoksesta.

B:n kuolinpesän osakkaat C ja D yhtyivät syyttäjän rangaistusvaatimukseen törkeästä kavalluksesta. Kuolinpesä esitti korvausvaatimuksia.

Verohallinto yhtyi syyttäjän vaihtoehtoiseen rangaistusvaatimukseen törkeästä veropetoksesta ja esitti korvausvaatimuksia.

Käräjäoikeus luki A:n syyksi törkeän veropetoksen ja tuomitsi hänet siitä 2 vuoden 10 kuukauden vankeusrangaistukseen sekä suorittamaan korvauksia valtiolle ja Verohallinnolle. Törkeään kavallukseen perustuvat vaatimukset hylättiin.

Oikeudenkäynti hovioikeudessa

A, B:n kuolinpesä, C ja D hakivat muutosta käräjäoikeuden tuomioon pääasiaratkaisun osalta. B:n kuolinpesä, C ja D toistivat käräjäoikeudessa esittämänsä törkeään kavallukseen perustuvat rangaistus- ja korvausvaatimukset. A vaati, että syyte törkeästä veropetoksesta hylätään ja hänet vapautetaan kaikesta korvausvelvollisuudesta.

Hovioikeus katsoi teon kohteena olleen omaisuusmäärän pienemmäksi kuin käräjäoikeus oli tehnyt. Hovioikeus luki osan A:n menettelystä syyksi törkeänä kavalluksena ja osan törkeänä veropetoksena ja tuomitsi hänet niistä yhteiseen 2 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Osa B:n kuolinpesän korvausvaatimuksista hyväksyttiin ja A:n korvausvelvollisuutta Verohallinnolle alennettiin.

Sotilasarvon osalta hovioikeus lausui seuraavan.

Rikoslain 2 luvun 14 a §:stä ilmenee, että vastaaja, joka tuomitaan vankeuteen vähintään kahdeksi vuodeksi, on tuomittava menettämään sotilasarvonsa, jollei sotilasarvon menettämistä huomioon ottaen rikoksen laatu, rikokseen johtaneet ja siitä ilmenevät seikat sekä sotilasarvon menettämisestä tekijälle aiheutuvat muut seuraukset ole pidettävä kohtuuttomana. Alinta sotilasarvoa ei kuitenkaan tuomita menetettäväksi.

Käräjäoikeus ei tuomitessaan A:n yli kahden vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen ole ottanut kantaa sotilasarvon menettämiseen. Edellä mainitun säännöksen soveltaminen ei edellytä syyttäjän vaatimusta. Tämä ilmenee muun muassa ratkaisusta KKO 1996:76.

Sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan sotilaallista esimiesasemaa sekä sotilaan koulutusta, virka-asemaa ja tehtävää osoitetaan sotilasarvolla tai palvelusarvolla. Asetuksen 2 luvussa käsitellään puolustusvoimien virassa palvelevien sotilas- ja palvelusarvoja ja 3 luvussa muita sotilas- ja palvelusarvoja. Niitä ovat asetuksen 10 - 12 §:n mukaan reserviin tai varareserviin kuluvan sotilasarvo, varusmiespalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan sotilasarvo ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijan palvelusarvo.

Asevelvollisuuslain 2 §:n mukaan jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta, jollei jäljempänä kyseisessä laissa toisin säädetä. Asevelvollinen on palveluksessa taikka kuuluu reserviin tai varareserviin.

A:lla, joka ei ole puolustusvoimien virassa eikä 69 vuoden ikänsä huomioon ottaen voi enää kuulua reserviin tai varareserviin, ei voi olla edellä mainitun asetuksen mukaista sotilasarvoa. Tätä päätelmää tukee myös se, että asevelvollisuuslain 98 §:n 1 momentin mukaan henkilöä koskeva tieto, jollainen myös tieto sotilasarvosta on, poistetaan asevelvollisrekisteristä viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun henkilö ei enää kuulu reserviin eikä varareserviin. Edellä lausutun perusteella rikoslain 2 luvun 14 a § ei voi tulla asiassa sovellettavaksi.

- - -

Asian ovat hovioikeudessa ratkaisseet:

hovioikeudenneuvos Jouko Valtonen

hovioikeudenneuvos Juha Karvinen

hovioikeudenneuvos Virpi Vuorinen

valmistelija: hovioikeuden esittelijä Johannes Koskenniemi

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.