Rovaniemen HO 23.10.2014 145150

Lääkerikos - lääkerikkomus - muuntohuume - design-huume

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta 3.6.2012 tehdystä lääkerikoksesta. Syytteen mukaan A oli tuonut maahan AM-2201 nimistä lääkeainetta. A oli tehnyt tilauksen internetissä ja aine oli lähetetty A:lle postitse. A:llä ei ollut ollut oikeutta lääkkeen hankkimiseen.

A myönsi syytteen teonkuvauksen oikeaksi, mutta kiisti toimineensa tahallisesti. Hän oli luullut tilaamansa tuotetta luontaistuotteeksi.

Käräjäoikeus katsoi, että A:n ei voitu edellyttää tienneen hänen tilaamansa luontaistuotteen sisältäneen AM-2201 nimistä lääkeainetta. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen, koska A:n ei ollut näytetty menetelleen tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Syyttäjä valitti käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen ja vaati, että A tuomitaan rangaistukseen lääkerikoksesta tai toissijaisesti lääkerikkomuksesta. A vaati, että valitus hylätään.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Kysymyksenasettelu

Hovioikeudessa oli ensisijaisesti kysymys siitä, voitiinko ainoastaan humalatilan aikaansaamiseksi käytetty aine luokitella lääkevalmisteeksi. Toissijaisesti hovioikeudessa oli kysymys A:n menettelyn tahallisuuden arvioinnista.

Ratkaisu

Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY 1 artiklan 2 kohdan mukaan lääkkeellä tarkoitetaan ainetta tai aineiden yhdistelmiä, jotka on tarkoitettu ihmisen sairauden hoitoon tai ehkäisyyn; tai aineita tai aineiden yhdistelmiä, joita voidaan käyttää ihmisiin tai antaa ihmisille joko elintoimintojen palauttamiseksi, korjaamiseksi tai muuttamiseksi farmakologisen, immunologisen tai metabolisen vaikutuksen avulla taikka sairauden syyn selvittämiseksi.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean 29.11.2011 tekemän luokittelupäätöksen mukaan AM-2201 on terveydelle haitallinen synteettinen kannabinoidi, jota käytetään päihteenä ja jota pidetään reseptilääkkeisiin rinnastettavana lääkelain mukaisena lääkkeenä. Aine on luokiteltu kansallisella lainsäädännöllä huumausaineeksi vasta syytteessä mainitun tekoajankohdan 3.6.2012 jälkeen.

Euroopan unionin tuomioistuin on 10.7.2014 antamassaan tuomiossaan (yhdistetyt asiat C-358/13 ja C-181/14) käsitellyt ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lääkkeen käsitteen tulkintaa.

Euroopan unionin tuomioistuin on tulkinnut direktiivin tarkoittamaa lääkkeen käsitettä siten, että sellaiset aineet, joista aiheutuvat vaikutukset rajoittuvat pelkästään elintoimintojen muuttamiseen ilman, että niistä voisi aiheutua välittömiä tai välillisiä hyödyllisiä vaikutuksia ihmisten terveydelle, ja joita käytetään ainoastaan humalatilan aikaansaamiseksi ja jotka näin ollen ovat terveydelle haitallisia, eivät kuulu pääasiassa direktiivin piiriin eikä tällaisia aineita voida luokitella lääkkeeksi.

Hovioikeus katsoi, että käsiteltävänä olevaa ainetta AM-2201, joka on terveydelle haitallinen päihteenä käytettävä synteettinen kannabinoidi, ei voitu pitää lääkelain mukaisena lääkkeenä.

Koska puheena olevaa ainetta ei ollut pidettävä lääkkeenä, A ei ollut menettelyllään voinut syyllistyä lääkerikokseen tai lääkerikkomukseen. Näin ollen käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen muuttamiseen ei ollut aihetta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet

hovioikeudenneuvos Tapio Kamppinen
hovioikeudenneuvos Esko Arponen
asian valmistelija, viskaali Riku Tuikkala

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.