Itä-Suomen HO 6.11.2014 14/147445

Todistelu - Puhelinkuuleminen - Todistajanpalkkio - Päiväraha

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Todistaja B:tä oli kuultu käräjäoikeudessa rikosasiassa puhelimitse. B:n ei mitä ilmeisimmin ollut tarvinnut matkustaa kuulemistaan varten minnekään. Puhelinkuulemisesta ei lähtökohtaisesti ollut voinut aiheutua B:lle toimeentulokustannuksia, joiden perusteella B olisi ollut oikeutettu saamaan päivärahaa valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 ja 6 §:n nojalla. Tämän vuoksi asiassa ei ollut perusteita velvoittaa kysymyksessä olevassa rikosasiassa rangaistukseen tuomittua A:ta korvaamaan valtiolle sen varoista B:lle maksettavaksi määrättyä päivärahaa.

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 6.11.2014

Vaatimukset hovioikeudessa

A on vaatinut, että hänet vapautetaan korvaamasta valtiolle sen varoista käräjäoikeudessa todistaja B:lle maksettavaksi määrättyä 18 euron suuruista päivärahaa. Perusteinaan A on lausunut, ettei B:lle ollut aiheutunut päivärahaan oikeuttavia toimeentulokustannuksia kuulemisensa johdosta, koska häntä oli kuultu käräjäoikeudessa puhelimitse.

Kihlakunnansyyttäjä C on vastustanut muutosvaatimusta perusteettomana.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 §:n mukaan syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen kutsusta taikka tuomioistuimen muussa kuin riita-asiassa antamasta määräyksestä tuomioistuimeen saapuneella todistajalla on oikeus saada valtion varoista kohtuullinen korvaus tarpeellisista matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä. Todistajalla on oikeus sanotussa laissa säädettyihin korvauksiin myös silloin, kun häntä on kuultu puhelinta tai videoneuvottelua käyttäen. Lain 6 §:n mukaan toimeentulokustannusten korvauksena suoritetaan päivärahaa ja majoittumiskorvausta.

Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n mukaan toimeentulokustannusten korvauksena suoritettava päiväraha maksetaan jokaiselta matkan alkamisesta lasketulta vuorokaudelta, joka kokonaan tai osaksi on käytetty matkaan.

Kysymyksessä olevan lain 1 §:n muuttamiseen johtaneiden lain esitöiden (HE 30/2012 vp, s. 2 ja 3) mukaan puhelimitse tai videoneuvottelussa kuullulle todistajalle maksettaisiin korvausta todellisten kulujen perusteella ja samojen edellytysten mukaisesti kuin tuomioistuimeen saapuneelle todistajalle. Videoneuvottelukuulemista varten kuultava joutuu matkustamaan yleensä lähimpään tuomioistuimeen, mistä hänelle syntyy korvattavia matkakuluja. Päivärahaan videoneuvottelutekniikalla kuultu todistaja olisi oikeutettu samalla tavalla kuin pääkäsittelypaikallekin saapunut todistaja.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan oikeuteen saapuneelta todistajalta, jolle maksetaan valtion varoista päivärahaa, ei ole vaadittu erikseen selvitystä siitä, onko hänelle aiheutunut tuomioistuimeen saapumisesta päivärahaan oikeuttavia toimeentulokustannuksia. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa B:tä on kuultu käräjäoikeudessa puhelimitse. B:n ei siten mitä ilmeisimmin ole tarvinnut matkustaa kuulemistaan varten minnekään. Tämän vuoksi hänelle ei lähtökohtaisesti ole voinut aiheutua kuulemisensa johdosta toimeentulokustannuksia, joiden perusteella hän olisi ollut oikeutettu saamaan päivärahaa valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 ja 6 §:n nojalla.

Edellä esitetyn perusteella hovioikeus päätyy siihen, että asiassa ei ole perusteita velvoittaa A:ta korvaamaan valtiolle sen varoista B:lle maksettavaksi määrättyä päivärahaa. Sen vuoksi käräjäoikeuden tuomio on tältä osin kumottava.

Tuomiolauselma

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

Vastaaja A

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

Korvausvelvollisuus

A velvoitetaan korvaamaan valtiolle sen varoista käräjäoikeudessa maksettavaksi määrätyistä todistelukustannuksista 48,10 euroa käräjäoikeuden tuomitseman 66,10 euron asemesta.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomioon ei ole haettu muutosta.

- - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Jukka Soininen, Eero Antikainen, Markku Hämäläinen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.