Rovaniemen HO 8.11.2012 964

Avustajanpalkkio - Esitutkinta-asiakirja - Tavanomaiset kulut - Tulostamisesta aiheutuneet kulut

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Valtion varoista maksettavien korvausten perustelut

Asianajajien laskuttamat esitutkintapöytäkirjojen tulostuskulut oli hylätty toimistojen yleiskuluihin kuuluvina.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

Asianajajat A ja B vaativat, että heille maksetaan valtion varoista käräjäoikeudessa maksettujen avustajanpalkkioiden lisäksi digitaalisessa muodossa toimitettujen poliisin esitutkintapöytäkirjojen tulostamisesta aiheutuneet kulut arvonlisäveroineen, A:lle yhteensä 36,90 euroa ja B:lle yhteensä 88,56 euroa.

A ja B lausuivat, että kyseiset kulut olivat osa oikeusapulaskutukseen kuuluvaa asianajokulua. Julkisesta oikeusavusta ja oikeudenkäynnin kustannuksista annettujen lakien nojalla rikosasian syyteasiakirjat ja poliisin esitutkintapöytäkirjat olivat vastaajille maksuttomia. Maksuttomuutta ei voitu kiertää niin, että kyseiset asiakirjat toimitettiin avustajille digitaalisessa muodossa, jolloin asiakirjojen paperiversioksi saattaminen siirtyi avustajien kustannettavaksi. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa poliisin esitutkinta-asiakirjat oli toimitettu ilman erillistä pyyntöä digitaalisessa muodossa sähköpostiviestin liitteenä. Poliisitutkinnan kulut eivät olleet asianajotoimiston yleiskuluja.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Asianajaja A:n ja asianajaja B:n palkkiovalitukset

Esitutkintalain 41 §:n mukaan esitutkinta-asiakirjojen julkisuudesta on säädetty erikseen. Esitutkinta-asiakirjojen julkisuutta ja niiden asianmukaista antamistapaa arvioitaessa sovelletaan sen vuoksi yleislakina viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (jäljempänä julkisuuslaki).

Julkisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. C:n, jota on avustanut A ja D:n, jota on avustanut B, asemat esitutkinnassa ovat olleet rikoksesta epäilty ja asianomistaja, joten heillä on ollut oikeus saada poliisilta esitutkinnan valmistuttua tieto heitä koskevien esitutkinta-asiakirjojen sisällöstä. Poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011 annetun sisäasianministeriön asetuksen (1081/2009) 2 §:n 1 momentin 11 kohdan nojalla heillä on ollut oikeus saada esitutkintalain mukaiset suoritteet ja asiakirjat poliisilta maksutta.

Julkisuuslain 16 §:ssä on säädetty viranomaisen asiakirjan antamistavasta. Lainkohdan mukaan viranomaisen asiakirjan sisällöstä annetaan tieto suullisesti taikka antamalla asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Sen lisäksi, mitä edellä mainitussa lainkohdassa on todettu asiakirjan antamistavoista, tieto asiakirjan sisällöstä voidaan antaa myös puhelimitse tai sähköisessä muodossa. Julkisuuslain esitöissä (HE 30/1998, s. 72) on todettu, että viranomaisen asiakirjasta antama kopio voi olla myös sähköisen asiakirjan jäljennös, esimerkiksi levykkeelle talletettu kopio sähköisestä asiakirjasta.

Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että C, D tai heidän avustajansa olisivat esittäneet poliisille esitutkinta-asiakirjojen toimittamistapaa koskevaa pyyntöä, jonka perusteella poliisilla olisi ollut edellä kerrotun lainkohdan nojalla velvollisuus toimittaa asiakirjat heille pyydetyllä tavalla. A tai B eivät ole olleet asiassa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 §:n nojalla määrättynä puolustajana tai mainitun luvun 1 a §:n nojalla määrättynä avustajana, joten myöskään esitutkintalain 40 §:n 4 momentti ei ole edellyttänyt paperisten esitutkinta-asiakirjojen lähettämistä heille. Näin ollen poliisi on voinut antaa C:tä ja D:tä koskevat esitutkinta-asiakirjat avustajille sähköisesti sähköpostin liitetiedostona. Asiassa on riidatonta, että C ja D ovat saaneet asiakirjat poliisilta sähköisessä muodossa edellä mainitun poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011 annetun asetuksen edellyttämällä tavalla maksutta.

Edellä lausuttu huomioon ottaen asiassa on vielä harkittava se, tulisiko asiakirjojen tulostamisesta C:lle ja D:lle määrätyille avustajille aiheutuneet kulut korvata heille oikeusapulain nojalla.

Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä ja ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Palkkion määristä ja perusteista ei ole laissa säännöksiä, vaan laissa olevan valtuutussäännöksen perusteella palkkion perusteista säädetään tarkemmin palkkioasetuksessa.

Palkkioasetuksen 11 §:n 1 ja 2 momenttien mukaan korvaus asianajotoiminnan yleiskuluista sisältyy palkkioon. Yleiskuluja ovat myös tavanomaiset posti-, puhelin- ja kopiointikulut. Korvattavia kuluja ovat sen sijaan muun muassa tavanomaista suuremmat posti-, puhelin- ja kopiointikulut sekä muut suoranaiset kulut. Hovioikeus katsoo tosin, että tulostaminen tarkoittaa eri asiaa kuin kopiointi, mutta ottaen huomioon, että ne nykytekniikalla voidaan tehdä samalla laitteella ja toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ovat samanlaiset, on asetuksessa kopiointikuluista säädettyä sovellettava myös sähköisesti toimitettujen asiakirjojen tulostamiseen.

Asianajaja A:n 9.8.2011 päivätyn laskun ja asianajaja B:n 5.8.2011 päivätyn laskun mukaan poliisi on toimittanut A:lle sähköpostitse 60 sivua C:tä koskevaan esitutkintaan liittyviä asiakirjoja ja B:lle 144 sivua D:tä koskevaan esitutkintaan liittyviä asiakirjoja, jotka he ovat tulostaneet. Tulostamisesta on laskujen mukaan aiheutunut kustannuksia 50 senttiä tulostetulta sivulta. A:lle aiheutuneiden tulostuskulujen kokonaismäärä on siten 36,90 euroa, josta arvonlisäveron osuus on 6,90 euroa. B:lle aiheutuneiden tulostuskulujen määrä on 88,56 euroa, josta on arvonlisäveron osuutta 16,56 euroa. Tulostuskulujen määrät ovat siten varsin pienet. C:n avustamisesta käräjäoikeudessa A:n vaatiman palkkion suuruus on 713,40 euroa ja B:n D:n avustamisesta vaatiman palkkion suuruus 1 878,06 euroa, joten tulostamisesta aiheutuneiden kulujen määrä ei kummankaan avustajan kohdalla ole myöskään laskun kokonaismäärään nähden merkittävä. Näin ollen sähköisesti toimitettujen esitutkinta-asiakirjojen tulostamisesta A:lle ja B:lle aiheutuneet kulut eivät tässä tapauksessa ole tavanomaista suuremmat eivätkä ne tule oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen 11 §:n 1 tai 2 momentin nojalla erikseen korvattaviksi. Käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen ei siten ole aihetta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta asianajaja A:lle ja asianajaja B:lle maksettujen avustajanpalkkioiden osalta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet

hovioikeudenneuvos Sakari Laukkanen
hovioikeudenneuvos Pasi Oikkonen
määräaikainen hovioikeudenneuvos Janne Mononen
asian esittelijä, viskaali Marjo Vierelä

Lainvoimaisuustiedot

Lainvoimainen

Etusivulle

Päivitetty 20.3.2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.