Itä-Suomen HO 16.11.2010 1113

Lähestymiskielto - Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Lähestymiskieltohakemus hylättiin. Valtio ei ollut oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan sen henkilön oikeudenkäyntikuluja, jota vastaan kieltoa oli pyydetty.

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 16.11.2010

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja lähestymiskieltoa koskeva hakemus hylätään perusteettomana. Lisäksi A on vaatinut, että valtio velvoitetaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 a §:n 1 momentin nojalla korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa 57,20 eurolla, mikä määrä muodostuu matkakuluista 21,20 eurosta ja päivärahasta 36 eurosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja lähestymiskieltohakemus hylätään.

A:n oikeudenkäyntikuluvaatimus valtiota kohtaan

Lähestymiskieltoasiassa noudatetaan lähestymiskiellosta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan soveltuvin osin rikosasian oikeudenkäyntimenettelyä.

Lähestymiskiellosta annetun lain 14 §:n mukaan asiaan osalliset vastaavat itse lähestymiskieltoasian käsittelystä johtuvista kustannuksista. Milloin siihen on painavia syitä, voidaan asiaan osallinen kuitenkin tuomioistuimessa velvoittaa suorittamaan vastapuolen kohtuulliset oikeudenkäyntikulut osaksi tai kokonaan. Säännöksen esitöissä (HE 41/1998, s. 25) lausutaan, että kysymys lähestymiskiellon määräämisestä ei varsinaisesti olisi riita- eikä rikosasia, joten niitä koskevia säännöksiä oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta ei sovellettaisi lähestymiskieltoasian käsittelyyn. Kun lähestymiskiellosta annetussa laissa on oikeudenkäyntikuluja koskeva erityissäännös, oikeudenkäyntikuluja rikosasiassa koskevat säännökset eivät nyt tule sovellettaviksi. Näin ollen A:n valtiota kohtaan esittämä oikeudenkäyntikuluvaatimus on perusteeton eikä valtio ole velvollinen korvaamaan A:lle asianosaiskuluja hovioikeudessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Mikael Krogerus, Helena Lindgren ja Pirjo Soininen
Valmistelija Oskar Kulmala

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.