Itä-Suomen HO 22.12.2009 1224

Avustajan palkkio - Asetuksen voimaantulosäännös

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KUOPION KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 15.8.2008

SELOSTUS ASIASTA

Asianajaja A avusti vastaaja B:tä rattijuopumusta ja kahta liikennerikkomusta koskevassa jutussa oikeusapulain nojalla määrättynä avustajana. A:n lasku oli laadittu noudattaen ennen 1.6.2008 voimassa olleen oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisia palkkion määräytymisperusteita. A ei yleisesti hoitanut asianajotehtäviä Kuopion käräjäoikeudessa. Hän katsoi kuitenkin olevansa oikeutettu korvaukseen myös matka-ajalta ja matkakuluista.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Avustajan palkkio

Oikeusapulain 17 §:n mukaan, jos avustajaksi on määrätty henkilö, joka ei yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomioistuimessa, korvataan matkustamisesta syntyvät lisäkulut ja ajanhukka ainoastaan, jos tällaisen avustajan käyttö on perusteltua. Käräjäoikeus katsoo, että vanha asiakassuhde ei tässä tapauksessa ole riittävä peruste palkkion maksamiseen matka-ajalta. Asia olisi voitu hoitaa kuopiolaisen asianajajan toimesta niin sanottuna kirjeenvaihtoasiana.

VNA oikeusavun palkkioperusteista 11 §:n mukaan korvausta matkakuluista maksetaan vain, jos avustajalle maksetaan palkkiota matka-ajalta.

Näillä perusteilla avustaja A:lle ei makseta korvausta matka-ajalta eikä matkakuluista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuomiolauselma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtion varoista maksetaan asianajaja A:lle palkkioksi B:n avustamisesta valmistautumisen osalta 450 euroa, pääkäsittelyn osalta 100 euroa ja arvonlisäveron määrä 121 euroa eli yhteensä 671 euroa.

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Notaari Anssi Kriikkula

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 22.12.2009

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on käräjäoikeudessa esittämänsä vaatimuksen mukaisesti vaatinut, että hänelle valtion varoista B:n avustamisesta maksettavaksi määrättyä palkkiota korotetaan siten, että hänelle määrätään maksettavaksi palkkio pääkäsittelyn matka- ja odotusajalta ja korvaus matkakuluista ja että palkkio määrätään maksettavaksi 1.6.2008 voimaan tulleen oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen (290/2008) 15 §:n 3 momentin mukaan kyseisen asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten perusteella. A on lausunut, että muun kuin asianajotehtäviä tuomioistuinpaikkakunnalla yleisesti hoitavan avustajan käyttäminen oli ollut perusteltua avustajan ja päämiehen aikaisemman asiakassuhteen vuoksi ja koska päämies oli ennen pääkäsittelyä ollut sekä Sukevan että Laukaan vankilassa.

Apulaissyyttäjä on vastannut valitukseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityisellä avustajalla on oikeus saada valtion varoista kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä ja ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Jos avustajaksi on määrätty henkilö, joka ei yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomioistuimessa, korvataan matkustamisesta syntyneet lisäkulut ja ajanhukka ainoastaan, jos tällaisen avustajan käyttäminen on perusteltua.

Oikeusavun palkkioperusteista annetun, 1.6.2008 voimaan tulleen asetuksen (290/2008) 15 §:n 3 momentin mukaan avustajan vaatimuksesta palkkio- ja kulukorvaus on määrättävä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten perusteella, jos pääosa tehtävistä on suoritettu ennen asetuksen voimaantuloa tai jos asiassa pidetään suullinen käsittely viimeistään 1.9.2008.

Hovioikeus katsoo, että B:n oikeudenkäyntiavustajaksi olisi voitu määrätä Kuopion käräjäoikeudessa yleisesti asianajotehtäviä hoitava henkilö. A:n, joka ei yleisesti hoida asianajotehtäviä Kuopion käräjäoikeudessa, esittämiä seikkoja ei ole pidettävä sellaisena oikeusapulain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettuna syynä, jonka johdosta hänen vaatimiensa matkustamisesta aiheutuneiden kulujen ja ajanhukan korvaaminen nyt kysymyksessä olevan kaltaisessa asiassa olisi perusteltua.

A on ottanut vastaan B:n avustamista koskevan toimeksiannon 13.6.2008 ja hänet on tuosta päivästä lukien määrätty B:n oikeudenkäyntiavustajaksi. Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (290/2008) edellä selostetun voimaantulosäännöksen mukaan pääsääntö on, että määrättäessä uuden asetuksen voimaan tulon jälkeen avustajan palkkiota ja kulujen korvausta sovelletaan uutta asetusta. Vanha asetus (389/2002) voi todetuin tavoin tulla sovellettavaksi vain, jos avustaja sitä vaatii ja jos pääosa tehtävistä on suoritettu ennen uuden asetuksen voimaantuloa tai jos asiassa on pidetty suullinen käsittely viimeistään 1.9.2008.

Vanhan asetuksen soveltaminen tuottaa joissain tilanteissa avustajalle edullisemman tuloksen kuin uuden asetuksen soveltaminen. Palkkiojärjestelmän asianmukaisuus edellyttää, että ottaessaan toimeksiannon vastaan avustaja voi tietää, millä perusteilla palkkio maksetaan, ja että epäedullisemmaksi muuttuvalla palkkiosäännöstöllä ei ole merkittäviä taannehtivia vaikutuksia. Voidaan päätellä, että siirtymäsäännöksen kerrottu määräys vanhan asetuksen soveltamisesta eräissä tilanteissa on annettu näistä syistä.

Voimaantulosäännöksen sanamuoto viittaa siihen, että vanha asetus voisi tulla sovellettavaksi aina, kun suullinen käsittely on pidetty viimeistään 1.9.2008 riippumatta siitä, milloin avustajan tehtävä on alkanut. Edellä esitetyn valossa mitkään järkevät syyt eivät kuitenkaan puhu sen puolesta, että vanha asetus voisi tulla sovellettavaksi tilanteessa, jossa toimeksianto on saatu ja kaikki avustajan tehtävät on suoritettu uuden asetuksen voimassa ollessa. Näin ollen hovioikeus tulkitsee voimaantulosäännöstä siten, että käsillä olevassa tilanteessa, jossa toimeksianto on otettu vastaan 13.6.2008 eli uuden asetuksen voimaantulon 1.6.2008 jälkeen ja kaikki avustajan toimenpiteet ovat sen jälkeiseltä ajalta, sovellettavaksi tulee 1.6.2008 voimaan tullut oikeusavun palkkioperusteista annettu asetus (290/2008).

Päätöslauselma

Käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Mikael Krogerus, Juha Voutilainen, Olavi Snellman, Pertti Jokinen, Helena Lindgren, Ari Kyllönen, Riitta-Liisa Rautsi
Esittelijä Pia Gröning

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 20.12.2010: Ei valituslupaa

Äänestys

Hovioikeudenlaamanni Juha Voutilainen:

A on ottanut vastaan B:n avustamista koskevan toimeksiannon 13.6.2008 ja hänet on tuosta päivästä lukien määrätty B:n oikeudenkäyntiavustajaksi. Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (290/2008) voimaantulosäännöksen mukaan vanha asetus voi tulla sovellettavaksi, jos avustaja sitä vaatii ja jos pääosa tehtävistä on suoritettu ennen asetuksen voimaantuloa tai jos asiassa on pidetty suullinen käsittely viimeistään 1.9.2008. Näin ollen avustajan vaatiessa vanhan asetuksen soveltamista merkitystä ei ole mielestäni sillä, onko avustajan tehtävät suoritettu ennen asetuksen voimaantuloa vai sen jälkeen, mikäli suullinen käsittely on pidetty viimeistään 1.9.2008. Kun A on vaatinut palkkion määräämistä maksettavaksi valtioneuvoston asetuksen (290/2008) voimaantullessa voimassa olleiden säännösten perusteella ja kun suullinen käsittely on pidetty 15.8.2008, katson A:lla olleen oikeus vaatia palkkiota 1.6.2008 saakka voimassa olleen oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen (389/2002) säännösten mukaisesti.

Äänestyksen lopputulokseen nähden velvollisena lausumaan A:lle maksettavista palkkiosta ja kulujen korvauksesta ilmoitan olevani samaa mieltä kuin enemmistö.

Vakuudeksi: Pia Gröning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.