Kouvolan HO 04.09.2008 934

Oikeusapu - Avustajan palkkio

KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 4.9.2008

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus
Asianajaja A on vaatinut, että hänelle valtion varoista maksettua palkkiota B:n avustamisesta käräjäoikeudessa korotetaan laskun mukaiseksi eli 1.494,50 euroksi ja että vastaavasti B:n oikeusapulain mukainen omavastuuosuus korotetaan 640,50 euroksi. A on perustellut vaatimustaan sillä, että 1.6.2008 voimaan tulleen valtioneuvoston oikeusavun palkkioperusteista antaman asetuksen (290/2008), jäljempänä palkkioasetuksen, mukaan palkkio suullisessa käsittelyssä avustamisesta on vähintään 500 euroa. Lisäksi valmistautumisesta asiaan on maksettava palkkiota käytetyn ajan perusteella. Käräjäoikeus on hyväksynyt asiaan valmistautumiseen käytetyn ajan, joten sen olisi tullut myös maksaa palkkio suoraan laskun mukaisesti.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut
Asiaan on sovellettava 1.6.2008 voimaan tullutta uutta palkkioasetusta (290/2008), kuten käräjäoikeus on tehnyt. Apuna uuden asetuksen tulkinnassa voidaan käyttää Oikeusministeriön työryhmämietintöä 2007:4. Työryhmämietinnölle on annettava lähinnä oikeuskirjallisuuteen rinnastuva asema oikeuslähdeopissa, joten kysymys ei ole tuomioistuinta velvoittavasta oikeuslähteestä.

Uusi asetus poikkeaa aikaisemmin voimassa olleesta asetuksesta siten, että avustaja voi valita, haluaako hän palkkion maksettavaksi 7 §:ssä säädettyjen vähimmäistaksojen mukaisesti vai haluaako hän palkkion käytetyn ajan perusteella sen mukaisesti kuin asetuksen 2 - 6 §:ssä säädetään. Vähimmäispalkkiota koskevaa 7 §:ää sovellettaessa avustajan ei tarvitse erikseen esittää laskuerittelyä asiassa suorittamistaan toimenpiteistä. Vähimmäispalkkiota koskevan säännöksen soveltaminen merkitsee myös sitä, ettei avustajalle erikseen makseta palkkiota asiaan valmistautumisesta. Vähimmäispalkkiota koskeva sääntely on asetuksessa sen varalta, ettei avustajan saama palkkio vähäisissä asioissa jäisi liian pieneksi. Näin saattaisi käydä hyvin vähätöisissä, istunnossa käsiteltävissä asioissa, jos palkkio maksettaisiin pelkän ajankäytön perusteella. Pääsääntö palkkion määräämisessä myös istuntokäsittelyjen osalta on, että palkkio määrätään todellisen ajankäytön perusteella. Vähimmäispalkkio on tarkoitettu käytettäväksi vain tilanteissa, joissa todellisen ajankäytön mukainen palkkio jäisi vähimmäispalkkiota pienemmäksi (Työryhmämietintö 2007:4, s. 15 - 16).

Asiaan valmistautuminen on A:n esittämän laskun mukaan kestänyt yhteensä seitsemän ja puoli tuntia. Asian valmisteluistunto on kestänyt noin kaksi ja puoli tuntia sekä pääkäsittely noin kaksi tuntia. Yhteensä A:n laskusta ilmenevä asiaan käytetty työmäärä on siten ollut 12 tuntia, minkä mukaan käräjäoikeus on määrännyt A:lle maksettavan palkkion. Tämän vuoksi käräjäoikeuden A:lle maksamaa palkkiota ei ole syytä korottaa.

Päätöslauselma
Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

- - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Jussi Kartimo, Tuomo Kurki ja Petteri Kosonen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.