Turun HO 14.03.2007 501

Todistajan palkkio, Päiväraha, Toimeentulokustannus

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

SALON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 21.12.2005

Kantaja

- - - - -

Vastaaja

- - - - -

A

- - - - -

SELOSTUS ASIASTA

A on vaatinut 6.9.2005 käräjäoikeudelle toimittamassa kirjelmässään, että hänelle maksetaan kokopäivärahaa kaikilta niiltä päiviltä jotka hänet kutsuttiin olemaan henkilökohtaisesti läsnä oikeudenkäynnissä sakon uhalla.

A on vaatinut päiväraa 20 istuntopäivältä.

A tuotiin käräjäoikeuden istuntoihin Turun vankilasta vankilan järjestämin kuljetuksin ajalla 1.9.-13.11.2003. A vapautui vankilasta keväällä 2005.

A on ollut käräjäoikeuden istunnoissa kuultavana henkilökohtaisesti sakon uhalla istunnoissa 28.4.2005 omalla kustannuksellaan.
A:lla on maksuton oikeudenkäynti ilman takaisinkorvausvelvollisuutta valtiolle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perusteet

Käräjäoikeus on kutsunut vastaaja A:n istuntoon sakon uhalla asian selvittämistä varten.

Oikeusapulain 4 §:n mukaan, jos muu oikeusapua saanut asiaan osallinen kuin rikosasian vastaaja on määrätty asian selvittämisen vuoksi saapumaan henkilökohtaisesti tuomioistuimeen, korvataan hänen tuomioistuimen saapumisestaan aiheutuneet kustannukset valtion varoista. A:lla on siten oikeus saada korvaus valtion varoista sanotuista kustannuksista.

Sellaisilta istuntopäiviltä, kun A on saapunut istuntoon asian selvittämistä varten Turun vankilasta tuotuna, päivärahavaatimus hylätään. Kyseisinä päivinä on vankila huolehtinut A:n kuljetuksesta ja ylöspidosta, joten A:lle ei ollut aiheutunut oikeusapulain 4 §:n tarkoittamia kustannuksia.

A on tuotu valmisteluistuntoihin 1.9.-13.11.2003 vankikuljetuksella ja hän on ollut Turun vankilassa suorittamassa vapausrangaistustaan. Kyseisenä ajanjaksona ei A:lle ole aiheutunut oikeusapulain 4 §:ssä tarkoitettuja kustannuksia hänen saapumisestaan käräjäoikeuden valmisteluistuntoihin. Näiltä osin päivärahavaatimukset hylätään.

A ei ole 2.12.2004 istunnossa esittänyt päivärahavaatimusta. Käräjäoikeus katsoo, että hänellä on kuitenkin oikeus esittää sanottu vaatimus myöhemminkin. A on tuotu 2.12.2004 istuntoon vankikuljetuksella ja hänelle ei siten ole aiheutunut edellä selostettuja kustannuksia. Siten hänellä ei ole oikeutta päivärahaan sanotulta päivältä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Päätöslauselma

A:n vaatimus siitä, että hänelle on suoritettava päivärahaa 20 päivältä, hylätään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

käräjätuomari Olli Kuusinen
käräjätuomari Pasi Kettula
käräjätuomari Kari Tuuli

TURUN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 14.3.2007

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Salon käräjäoikeus 21.12.2005 nro 2293
(liitteenä)

ASIA

Päivärahan maksaminen

VALITTAJA

A

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut, että käräjäoikeuden ratkaisu kumotaan ja että hänelle maksetaan päivärahaa 20 päivältä. Perusteena A on esittänyt, että hänet oli vasten tahtoaan velvoitettu olemaan läsnä henkilökohtaisesti asian selvittämiseksi oikeudenkäynnissä yhteensä 20 kertaa. Asianosaiselle, joka on määrätty asian selvittämisen vuoksi saapumaan henkilökohtaisesti tuomioistuimeen, maksetaan päivärahaa kuten todistajalle. Asian arviointiin ei ole saanut vaikuttaa, miten ja millä kustannuksilla A on saapunut käräjäoikeuteen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 §:n mukaan tuomioistuimeen saapuneella todistajalla on oikeus saada valtion varoista kohtuullinen korvaus tarpeellisista matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä. Sanotun lain 6 §:n mukaan toimeentulokustannusten korvauksena suoritetaan päivärahaa ja majoittumiskorvausta. Oikeusapulain 4 §:n 3 momentin ja 18 §:n 3 momentin mukaan sama oikeus on oikeusapua saaneella muulla asianosaisella kuin rikosasian vastaajalla, joka on määrätty asian selvittämisen vuoksi saapumaan henkilökohtaisesti tuomioistuimeen.

Asiassa on riidatonta, että A, joka on sanotun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetussa asemassa oleva asianosainen, on aina tuotu oikeuteen vankilasta ja passitettu oikeuden istunnon jälkeen takaisin vankilaan ja että hänen kuljetuksistaan ja ylöspidostaan on kysymyksessä olevana aikana huolehdittu vankilan toimesta. Vaikkakaan todistajan tai muun sellaisen henkilön, jolle maksetaan valtion varoista edellä tarkoitettuja korvauksia, ei lähtökohtaisesti tarvitse näyttää sitä, että hänelle on tuomioistuimeen saapumisesta aiheutunut toimeentulokustannuksia, hovioikeus kuitenkin katsoo, ettei tällaisella henkilöllä ole oikeutta valtion varoista erikseen päivärahana suoritettavaan toimeentulokustannusten korvaukseen, jos valtio jo sinänsä vastaa hänen toimeentulokustannuksistaan. Näin ollen ja kun A:lle ei edellä mainituin tavoin ole aiheutunut käräjäoikeuden ratkaisusta ilmeneviltä, valituksen kohteena olevilta istuntopäiviltä toimeentulokustannuksia, hovioikeus näillä ja muutoin käräjäoikeuden lausumilla perusteilla on päätynyt päätöslauselmasta ilmenevään lopputulokseen.

Päätöslauselma

Käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta ei muuteta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Riitta Jousi
hovioikeudenneuvos Mikko Suvanto
viskaali Mika Mäkinen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.