Kouvolan HO 21.02.2007 246

Puolustajan palkkio matka-ajalta - Matkakulut

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KOTKAN KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU 21.4.2006

B:n puolustajana toiminut asianajaja A pyysi muun ohella palkkiota matka-ajalta ja korvausta matkakuluista arvonlisäveroineen.

Käräjäoikeus katsoi, että A:lla ei ollut oikeutta matkakulujen korvaukseen eikä matka-ajan palkkioon, koska hänen toimipaikkansa sijaitsee Kotkan käräjäoikeuden tuomiopiirin ulkopuolella Kouvolassa eikä oikeusapulain 17 §:n edellyttämää erityistä syytä ollut tiedossa.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Mikael Lindström ja lautamiehet.

KOUVOLAN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 21.2.2007

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on hakenut muutosta käräjäoikeuden tuomioon.

Vastaus

Syyttäjä ei ole vastannut valitukseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kotkan käräjäoikeus on 3.4.2006 määrännyt Kouvolasta olevan asianajaja A:n B:n puolustajaksi törkeää veropetosta koskevassa asiassa 31.3.2006 lukien.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 10 §:n ja oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan puolustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä ja ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Jos puolustajaksi on määrätty henkilö, joka ei yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomioistuimessa, korvataan matkustamisesta syntyvät lisäkulut ja ajanhukka ainoastaan, jos tällaisen avustajan käyttäminen on perusteltua.

B oli saapunut Venäjältä Suomeen Vaalimaan tulliin perjantaina 31.3.2006 kello 6.30. Tullissa häntä oli samana päivänä kello 11.44 alettu kuulustella epäiltynä törkeästä veropetoksesta. Kesken kuulustelun kello 13.45 B oli ilmoittanut kuulustelijalle haluavansa paikalle avustajan. Asianajaja A:n ilmoituksen mukaan tuolloin ei ollut onnistuttu saamaan avustajaa Vaalimaalle. Sen vuoksi oli toimittu niin, että B sai keskustella asianajajan kanssa puhelimitse. Puhelimeen oli tavoitettu A, jonka kanssa B oli neuvotellut tulkin välityksellä. Tällöin B oli pyytänyt A:ta avustajakseen. Kuulustelua oli jatkettu kello 14.10 ja samana päivänä B oli pidätetty. A oli 3.4.2006 ja 21.4.2006 käynyt neuvottelemassa B:n kanssa Kotkan poliisivankilassa ja avustanut häntä sanottuina päivinä Kotkan käräjäoikeuden istunnoissa.

B:n tarve saada asiassa avustaja on ilmennyt kesken kuulustelun Vaalimaalla, jossa lakimiesavustajaa ei ole ollut saatavilla. B on tulliviranomaisten ja tulkin avulla saatettu puhelinyhteyteen A:n kanssa ja hän on sillä tavoin saanut mahdollisuuden pyytää tätä itselleen avustajaksi. B on pidätetty epäiltynä vakavasta rikoksesta. B:n mahdollisuuksia hankkia ja valita puolustaja Suomessa on vaikeuttanut se, että B on kotoisin Venäjältä ja hän on venäjänkielinen. Näissä olosuhteissa hovioikeus katsoo olevan B:n puolustuksen kannalta asianmukaista, että hän on voinut asian myöhemmissä vaiheissa käyttää avustajanaan samaa asianajajaa, jonka kanssa hänelle on tarjoutunut mahdollisuus jo esitutkinnan aikana asioida.

Puhelinneuvottelun jälkeen A on perehtynyt asiaan, ottanut yhteyden tulkkiin ja käynyt neuvottelemassa B:n kanssa poliisivankilassa. Sen jälkeen hänet on pakkokeinoasian käsittelyssä määrätty B:n puolustajaksi. A on siten jo ennen puolustajaksi määräämistä perehtynyt asiaan ja tehnyt siinä korvaukseen oikeuttavaa työtä. Uudelta asiamieheltä perehtymiseen kuluva aika huomioon ottaen hovioikeus katsoo, että asian hoidosta valtiolle aiheutuvat kokonaiskustannukset eivät ole nyt muodostuneet sanottavasti suuremmiksi verrattuna siihen, että puolustajaksi olisi määrätty Kotkasta oleva lakimies.

Näin ollen hovioikeus katsoo, että Kouvolasta olevan A:n käyttäminen puolustajana on ollut perusteltua ja hänellä on oikeus saada asetuksen mukainen korvaus matkustamisesta syntyneistä kuluista ja palkkio ajanhukasta.

Koska B:n kotipaikka on Euroopan unionin ulkopuolella ja kun oikeudellisten palvelujen ostajalla ei arvonlisäverolain 68 §:n mukaan ole tällaisessa tapauksessa arvonlisäveron suoritusvelvollisuutta, A:lle ei makseta arvonlisäveroa vastaavaa määrää palkkiosta ja kulukorvauksesta.

Päätöslauselma

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

Valtion varoista asianajaja A:lle B:n puolustamisesta käräjäoikeudessa maksettua palkkiota ja korvausta kuluista korotetaan siten, että hänelle maksetaan käräjäoikeuden maksaman määrän lisäksi palkkioksi kahden tunnin matka-ajalta 144 euroa ja korvaukseksi matkakuluista 100,80 euroa eli yhteensä 244,80 euroa, mikä määrä jää B:n taloudelliset olot huomioon ottaen valtion vahingoksi.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomio jää voimaan

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Pertti Nieminen, Sakari Pasila, Kari Janhunen, Helena Hennen (eri mieltä), Marja-Leena Honkanen, Lolita Tuomainen (eri mieltä), Riikka Tuomela (eri mieltä)

ERI MIELTÄ OLEVIEN JÄSENTEN LAUSUNNOT

Viskaali Riikka Tuomela:

Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan, jos avustajaksi on määrätty henkilö, joka ei yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomioistuimessa, korvataan matkustamisesta syntyvät lisäkulut ja ajanhukka ainoastaan, jos tällaisen avustajan käyttäminen on perusteltua.

Kouvolasta olevan A:n omana tuomioistuinpaikkakuntana ei ole pidettävä Kotkaa. Hänen toimimisestaan puolustajana on aiheutunut ylimääräisiä kuluja verrattuna siihen, mitä Kotkan käräjäoikeudessa yleisesti asianajotehtävissä toimivalle avustajalle aiheutuisi. Se, että Vaalimaalla ei ole ollut asianajajaa tai muuta lakimiestä tai se, että toimeksiantoa vastaanotettaessa ei aina ole tiedossa, millä paikkakunnalla asiaa käsitellään ja missä päämiestä säilytetään, eivät ole sellaisia syitä, joiden perusteella Kouvolasta olevan A:n toimiminen B:n puolustajana Kotkan käräjäoikeudessa on ollut oikeusapulain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin perusteltua. Kysymys ei ole ollut myöskään siitä, ettei Kotkasta olisi ollut saatavilla avustajaa. Näillä lisäyksillä hovioikeus katsonee, että A:lla ei ole oikeutta saada korvausta matkustamisesta aiheutuneista lisäkuluista ja ylimääräisestä ajanhukasta.

Hovioikeudenneuvos Lolita Tuomainen:

Olen samaa mieltä kuin viskaali Tuomela.

Hovioikeudenneuvos Helena Hennen:

Olen samaa mieltä kuin hovioikeudenneuvos Tuomainen.

Vakuudeksi: Riikka Tuomela

Laivoimaisuustiedot:
Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.