Itä-Suomen HO 27.02.2007 236

Oikeusapu - Oikeudenkäyntiavustaja

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

JOENSUUN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS 25.10.2006

SELOSTUS ASIASTA

A on hakenut oikeusapua velkajärjestelyhakemuksen laatimista varten.

Joensuun oikeusaputoimisto on oikeusapupäätöksellä 20.9.2006 myöntänyt A:lle oikeusapua 7.8.2006 lukien ilman omavastuuosuutta.

Avustajan määrääminen

Avustajaa A:lle ei ole määrätty, koska asia on yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävä hakemusasia eikä siihen ole erityisen painavia syitä. Kunnat on velvoitettu lailla talous- ja velkaneuvonnasta järjestämään velkaneuvonta. Velkaneuvojat auttavat velallisia maksutta. A ei ole esittänyt selvitystä siitä, ettei kunnallinen velkaneuvoja pystyisi kohtuullisessa ajassa tai osaisi tehdä velkajärjestelyhakemusta. A:lla ei ole edellä esitetyistä syistä johtuen oikeusapulain mukaista avustajan tarvetta.

Ratkaisupyyntö

A on saattanut oikeusapupäätöksen käräjäoikeuden tutkittavaksi ja vaatinut, että käräjäoikeus määrää asianajaja X:n hänen avustajakseen.

Perusteluiksi A on esittänyt, että asia on sellainen, että avustajan määrääminen on tarpeen. Velkajärjestelyhakemus on poikkeuksellisen suuritöinen hakemusasia, jossa tulee tietää velkajärjestelylainsäädännön lisäksi myös eräitä muita lakeja. Hakija ei itse kykene laatimaan hakemusta kaikkine liitteineen ja tarvittavine yhteydenottoineen. Ilman avustajaa hakija ei pysty arvioimaan velkajärjestelynsä edellytyksiä eikä valvomaan etuaan hakemusasiassa. Hakija on katsonut, että avustajan määräämiselle velkajärjestelyasiassa on olemassa erityisen painavia syitä.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

A ei ole ratkaisupyynnössään esittänyt myöskään käräjäoikeudelle mitään selvitystä siitä, ettei kunnallinen velkaneuvoja pystyisi kohtuullisessa ajassa tai ettei tämä osaisi tehdä velkajärjestelyhakemusta.

Käräjäoikeus hyväksyy oikeusapupäätöksen perustelut sille, ettei avustajaa määrätä ja hylkää avustajan määräämistä koskevan hakemuksen.

Lainkohdat

Oikeusapulaki 6 § 2 momentti 2 -kohta
Laki talous- ja velkaneuvonnasta 1 §, 2 §, 3 § ja 6 §

Asian ratkaissut:
Pormestari Onni Naakka

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 27.2.2007

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on valituksessaan toistanut käräjäoikeuden päätöksestä ilmenevän pyyntönsä asianajaja X:n määräämisestä hänen oikeudenkäyntiavustajakseen 7.8.2006 alkaen Joensuun käräjäoikeudessa vireillä olevassa A:n velkajärjestelysasiassa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusapulain 1 §:n mukaan oikeusapua annetaan pykälässä tarkoitettujen taloudellisten edellytysten täyttyessä valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa. Oikeusapuun kuuluu muun ohessa avustaminen tuomioistuimessa. Lain 6 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan oikeusapuun ei kuitenkaan kuulu avustaminen yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävässä hakemusasiassa, ellei siihen ole erityisen painavia syitä.

Oikeusapulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 82/2001 vp s. 83 ss) mukaan viimeksi mainittu lainkohta vastaa tuolloin voimassa olleita yleisestä oikeusavusta annetun lain 8 §:ää ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 10 §:n 2 momenttia (105/1998). Erityisen painavien syiden käsilläoloa olisi arvioitava oikeusavun yleisenä edellytyksenä olevan oikeusavustajan tarpeen kannalta. Ratkaisevaa avustajan määräämisen edellytyksiä arvioitaessa olisi siten edelleenkin se, edellyttääkö hakijan etujen asianmukainen varteenottaminen avustajan määräämistä eli se, kykeneekö hakija ilman avustajaa asianmukaisesti valvomaan etuaan ja oikeuttaan asiassa. Erityisen painavia syitä ja niihin liittyvää avustajan tarvetta olisi siis arvioitava samoin kriteerein kuin voimassa olevissa laeissa maksuttomasta oikeudenkäynnistä ja yleisestä oikeusavusta. Huomioon olisi otettava myös Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen asettamat vaatimukset.

Eduskunnan lakivaliokunta on maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 10 §:n 2 momentin (1668/1992), joka on kysymyksessä olevalta osalta samansisältöinen kuin mainittu maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 10 §:n 2 momentti (105/1998), säätämiseen johtaneesta hallituksen esityksestä (HE 185/1992 vp) antamassaan mietinnössä (LaVM 12/1992) todennut, että maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain perusajatus on, että oikeudellisen avustajan myöntäminen ratkaistaan oikeudellisen asiantuntemuksen tarpeen perusteella. Maksuttoman oikeudenkäynnin tarpeellisuutta ei siten voida arvioida prosessilajin perusteella. Oikeuskäytännössä on esiintynyt hankalia ja yksilön oikeudelliseen asemaan ratkaisevasti vaikuttavia hakemusasioita, joissa tuomioistuimella on ollut perusteltu syy myöntää asianosaiselle oikeusavustaja. Tällaiseen on edelleenkin varattava mahdollisuus. Esimerkkinä lakivaliokunta on mietinnössään maininnut tuolloin kokonaan uuden hakemusasioiden ryhmän, yksityishenkilön velkajärjestelyasiat. Lakivaliokunta on todennut, että velkajärjestelyasioissa on ainakin alkuvaiheessa ennen oikeuskäytännön vakiintumista erityisen painavia syitä avustajan määräämiseen ellei selvittäjää aseteta.

Asialla on A:lle suuri taloudellinen merkitys. Velkajärjestelyhakemuksen laatiminen on tässä tapauksessa vaatinut erityistä oikeudellista asiantuntemusta ja oleellisten tosiasioiden selvittämistä. A ei ole kyennyt itse laatimaan velkajärjestelyhakemustaan eikä hän ole esittämänsä selvityksen mukaan saanut kohtuullisessa ajassa apua velkajärjestelyhakemuksen laatimiseen kunnan talous- ja velkaneuvonnasta. Tämän vuoksi asiassa on erityisen painavia syitä määrätä velkajärjestelyhakemuksen laatinut X A:n oikeudenkäyntiavustajaksi kysymyksessä olevassa velkajärjestelyasiassa.

Päätöslauselma

Käräjäoikeuden päätös kumotaan. Asianajaja X määrätään A:n oikeudenkäyntiavustajaksi Joensuun käräjäoikeudessa vireillä olevassa A:n velkajärjestelyasiassa 7.8.2006 alkaen.

Ratkaistessaan pääasian käräjäoikeuden tulee määrätä X:lle palkkio ja korvaus kuluista myös tämän valituksen tekemisestä.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Pertti Jokinen, Pekka Pärnänen ja Virpi Pääkkönen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.