Itä-Suomen HO 02.02.2007 100

Oikeudenkäyntikulut - Asianosaiskulut

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 2.2.2007

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Kuopion käräjäoikeus on törkeää lahjuksen antamista ynnä muuta koskevassa asiassa 24.3.2006 antamallaan tuomiolla hylännyt A:ta, B:tä ja C:tä vastaan ajetut syytteet.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Syyttäjä on hovioikeudessa vaatinut A:n, B:n ja C:n tuomitsemista rangaistukseen käräjäoikeudessa esittämänsä syytteen mukaisesti.

A, B ja C ovat hovioikeudessa vaatineet, että valtio velvoitettaisiin korvaamaan heidän asianosaiskulunsa hovioikeudessa korkoineen, A:n osalta 856,25 eurolla, B:n osalta 1.590,12 eurolla ja C:n osalta 1.892 eurolla. Vaaditut asianosaiskulut ovat koostuneet pääosin asianosaisten läsnäolosta hovioikeuden pääkäsittelyssä.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Pääasian osalta hovioikeus ei ole muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1a §:n 1 momentin mukaan jos syyttäjän syyte tai muu vaatimus hylätään, jätetään tutkimatta tai jää sillensä, valtio on vastaajan vaatimuksesta velvollinen korvaamaan vastaajan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n esitöiden (HE 107/1998 vp) mukaan korvattaviin oikeudenkäyntikuluihin luettaisiin oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttama työ ja menetys. Asianosaiselle itselleen suoritettavan oikeudenkäyntikulujen korvauksen tulee olla poikkeuksellista. Se ei saa olla korvaus oikeudenkäyntiin osallistumisesta tai siihen valmistautumisesta aiheutuvasta tavanomaisesta vaivannäöstä. Asianosaiselle itselleen työstä määrättävä korvaus tulee rajoittaa lähinnä tilanteisiin, joissa asianosainen itse on ammattitaitonsa tai erityisosaamisensa perusteella tehnyt sellaisia oikeudenkäynnin kannalta välttämättömiä paljon aikaa vaatineita toimenpiteitä, jotka jonkun muun suorittamina olisivat myös asiamiehen tai avustajan laskuttamia kulueriä.

A ja B eivät olleet selvittäneet, että heille olisi aiheutunut oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:ssä tarkoitettua työtä tai menetystä, minkä vuoksi heillä ei ollut oikeutta saada valtion varoista korvausta asianosaiskuluistaan hovioikeudessa. C:lla oli oikeus saada valtion varoista korvaukseksi asianosaiskuluistaan hovioikeudessa matkakustannukset 252 euroa ja majoituskustannukset 230 euroa. C ei ollut selvittänyt, että hänelle olisi muilta osin aiheutunut edellä tarkoitettua työtä tai menetystä, minkä vuoksi hänellä ei ollut oikeutta saada muilta osin valtion varoista korvausta asianosaiskuluistaan.

Hovioikeus on velvoittanut valtion suorittamaan C:lle korvaukseksi asianosaiskuluista hovioikeudessa 482 euroa korkoineen. Muilta osin vaatimukset on hylätty.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Markku Arponen, Pertti Jokinen ja Pekka Pärnänen
Valmistelija: Katriina Rapo

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 18.6.2007: Ei valituslupaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.