Turun HO 31.03.2006 814

Tekijänoikeusrikos, Teoskappaleiden yleisön saataviin saattaminen, Teoskappaleiden valmistaminen - Yksityinen käyttö

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

KOKEMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 2.11.2005

Syyttäjä

Kihlakunnansyyttäjä

Vastaaja(t)

A

Asianomistaja(t)

- - -
SUOMEN ÄÄNI- JA KUVATALLENNETUOTTAJAT ÄKT RY
SÄVELTÄJÄIN TEKIJÄNOIKEUSTOIMISTO TEOSTO RY

Asia

TEKIJÄNOIKEUSRIKOS

Vireille

29.7.2005

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TEKIJÄNOIKEUSRIKOS
(6310/R/0000366/05)
Rikoslaki 49 luku 1 § 1 momentti 3 ja 4 kohta
Tekijänoikeuslaki 1 §, 2 §, 46 § ja 46a §

1.1.2005 - 2.4.2005 HARJAVALTA

A on ansiotarkoituksessa ja ilman oikeudenhaltijoiden lupaa valmistanut 381 yksittäistä karaokekappaletta kopioimalla ne alkuperäisiltä karaokelevyiltä 38 cd-levylle sekä valmistanut 2 musiikkia sisältävää cd-levyä kopioimalla ne cd-levyille. A on saattanut kyseiset kappaleet yleisön saataviin esittämällä niitä julkisesti tai ainakin tarjoamalla niitä asiakkaiden laulettavaksi hoitaessaan karaoketoimintaa Valtatie Kakkonen -nimisessä tanssipaikassa.

Ottaen huomioon luvatta valmistettujen teoskappaleiden suuri määrä ja karaoketoiminnan ammattimaisuus A:n menettely on ollut omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa loukattujen oikeuksien haltijoille.

Syyttäjän muut vaatimukset

Todistelukustannusten korvaaminen
A on velvoitettava korvaamaan valtiolle sen varoista maksettavat todistelukustannukset.
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Asianomistajien vaatimukset

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry ja Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry ovat yhtyneet syyttäjän rangaistusvaatimukseen.

Teosto ry ja ÄKT ry ovat vaatineet, että A velvoitetaan suorittamaan

1. tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin perusteella hyvitystä
a) Teosto ry:lle 800,48 euroa ja
b) ÄKT ry:lle 11.302,76 euroa
molemmat edellä mainitut summat viivästyskorkoineen 2.4.2005 lukien.

2. yhteisesti Teosto ry:lle ja ÄKT ry:lle tekijänoikeuslain 57 §:n 2 momentin mukaista korvausta muusta aiheutetusta vahingosta, kuten selvitys- ja valvontakuluista 1.350 euroa viivästyskorkoineen viimeisestä toimenpidepäivästä 19.4.2005 lukien.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisäksi Teosto ry ja ÄKT ry ovat vaatineet, että takavarikoidut laittomat tallenteet määrätään hävitettäviksi tekijänoikeuslain 58 §:n perusteella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VASTAUS

A on kiistänyt syytteen ja vaatinut sen hylkäämistä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

Syyksilukemisen perusteet

A on kiistänyt syytteen, koska hän ei ole syytteessä kerrotussa tilaisuudessa tai missään muussakaan tilaisuudessa julkisesti esittänyt kopioimiaan levyjä.

Todistajan C:n kertoman mukaan todistajan tullessa paikalle karakoke-toimintaa ei ollut ollut eikä kukaan ollut odottamassa karaoketoiminnan alkamista. C on todennut, että A:lla oli ollut mukana samat levyt kahtena kappaleena, yksi levykotelo oli ollut otettuna esille. Paperilistat olivat viitanneet kopioituihin levyihin. Kun C oli keskustellut A:n kanssa, tämä ei ollut maininnut mitään karaoken peruuttamisesta siltä illalta. C:n käsitys oli ollut, että karaokea oli ollut tarkoitus pitää sanottuna iltana.

Todistaja B on todennut, että A oli todistajalle ilmoittanut, että väärät levyt olivat tulleet mukaan eikä niitä levyjä voida soittaa. Tarkastajat olivat tulleet paikalle kello 23.00 aikoihin.

Todistaja D on kertonut, että A oli todistajalle sanonut, että karaoken pitäminen ei onnistu, sillä levyt olivat laittomia eikä niitä tästä syystä voinut soittaa. Karaoke -laitteet olivat olleet koottuina. Kun tarkastajat tulivat Valtatie Kakkoseen, todistaja ja A olivat olleet tanssimassa.

A:lta on 2.4.2005 takavarikoitu 38 kappaletta karaoke cd -levyjä ja 2 kappaletta tavallisia cd -levyjä. A on itsekin todennut, että hän oli asentanut karaokelaitteet toimintakuntoon Valtatie Kakkosessa ennen kuin tarkastajat olivat tulleet paikalle. Levyjä on ollut kaksi sarjaa ja soittokappaleista on ollut esillä 4 listaa. A on kertonut harjoittaneensa karaoketoimintaa omistamansa osakeyhtiön nimissä.

A on menettelyllään saattanut kyseiset kappaleet yleisön saataviin tarjoamalla niitä asiakkaiden laulettavaksi hoitaessaan karaoketoimintaa Valtatie Kakkonen -nimisessä tanssipaikassa. Huomioon ottaen valmistetujen kappaleiden suuri määrä ja karaoketoiminnan ammattimaisuus A:n menettely on ollut omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa loukatun oikeuden haltijoille.

Koska A ei ole saattanut kyseisiä kappleita yleisön saataviin esittämällä niitä julkisesti, Teosto ry:n ja ÄKT ry:n hyvitysvaatimuksia kohtuullistetaan, Teosto ry:n vaatimusta 300 euroon ja ÄKT ry:n vaatimusta 3.000 euroon sekä Teosto ry:n ja ÄKT ry:n selvistys- ja valvontakuluista esitettyä vahingonkorvausvaatimusta 400 euroon. A:lta takavariokoituja cd -levyjä ei määrätä hävitettäväksi vaan ne määrätään palautettavaksi A:lle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY

A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Tekijänoikeusrikos 1.1.-2.4.2005

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
Syyksi luettu rikos 1
30 päiväsakkoa a 6 euroa = 180 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 49 luku 1 § 1/3
Rikoslaki 49 luku 1 § 1/4
Tekijänoikeuslaki 1 §, 2 §, 46 § ja 46a §

KORVAUSVELVOLLISUUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A velvoitetaan suorittamaan Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:lle korvaukseksi 300 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 2.4.2005 lukien.

A velvoitetaan suorittamaan Suomen Ääni- ja Kuvatallennetuottajat ÄKT ry:lle korvaukseksi 3.000 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 2.4.2005 lukien.

A velvoitetaan suorittamaan Teosto ry:lle ja ÄKT ry:lle selvitys- ja valvontakuluista 400 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 2.4.2005 lukien.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:
laamanni Pekka Tuomaala
Lautamiehet

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO 31.3.2006

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Kokemäen käräjäoikeus 2.11.2005 nro 548
(liitteenä)

ASIA

Tekijänoikeusrikos

VALITTAJA

A

VASTAPUOLET

Kihlakunnansyyttäjä
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut, että syyte hylätään
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Perusteenaan A on lausunut seuraavaa:

A ei ole pitänyt karaokea Valtatie Kakkonen -nimisessä ravintolassa eikä tarjonnut ravintolan asiakkaille mahdollisuutta laulaa karaokea syytteessä sanotuilta cd-levyiltä. Karaoke peruutettiin, koska A oli erehdyksessä ottanut alkuperäisten karaokelevyjen sijasta mukaansa cd-levyt, jotka hän oli valmistanut lain sallimaa yksityistä käyttöään varten.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry ja Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry ovat yhteisessä vastauksessaan vaatineet, että valitus hylätään perusteettomana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Syyksilukeminen

Sovellettavat säännökset

Rikoslain 49 luvun 1 §:n 1 momentin (1010/1995) nojalla tekijänoikeusrikoksesta tuomitaan rangaistukseen se, joka ansiotarkoituksessa tekijänoikeuslain (404/61) säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa rangaistus- säännöksen 1-7 kohdissa lueteltuja tekijän oikeuksia.

Sanottua tekijänoikeusrikoksen rangaistussäännöstä on muutettu 1.1.2006 voimaan tulleella lailla 822/2005. Koska uuden lain säännökset eivät merkitse lievennystä nyt kysymyksessä olevan, rangaistusvaatimuksessa kuvatun teon rangaistavuuteen, sovelletaan tekoon rikoslain 3 luvun 2 §:n 1 ja 2 momentin mukaan edellä sanottua tekohetkellä voimassa ollutta rangaistussäännöstä.

Kuten edeltä ilmenee, tekijänoikeusrikoksen rangaistussäännös saa täsmällisen sisältönsä tekijänoikeuslaista, jonka asiaan sovellettavia säännöksiä on muutettu 1.1.2006 voimaan tulleella lailla 821/2005. Rikoslain 3 luvun 2 §:n 2 momentista ilmenevään niin sanottuun lievemmän lain periaatteeseen säädetään poikkeuksena säännöksen 4 momentissa, että jos lakiin sisältyvä rikossäännös saa täsmällisen sisältönsä muualta laista tai sen nojalla annetuista säännöksistä tai määräyksistä, teon rangaistavuus arvioidaan tekohetkellä voimassa olleiden säännösten tai määräysten perusteella, jollei laissa ole toisin säädetty tai jollei uusi sääntely osoita suhtautumisen teon rangaistavuuteen muuttuneen.

Koska laissa 821/2005 ja 822/2005 ei ole toisin säädetty ja koska säännökset eivät osoita suhtautumisen nyt kysymyksessä olevan teon rangaistavuuteen muuttuneen, rikoslain 3 luvun 2 §:n 4 momentin mukaan tekoon sovelletaan tekohetkellä voimassa olleita tekijänoikeuslain (404/1961) säännöksiä.

Teoskappaleiden saattaminen yleisön saataviin

Tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa, lain 2 luvussa, muun ohella 12 §:ssä säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin. Tekijänoikeuslain 2 §:n 3 momentin mukaan teos saatetaan yleisön saataviin, kun se esitetään julkisesti tai kun sen kappale tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi taikka sitä muutoin levitetään yleisön keskuuteen tai näytetään julkisesti.

Teoskappaleiden yleisön saataviin saattamisen osalta rangaistusvaatimus koskee A:n menettelyä Valtatie Kakkonen -nimisessä ravintolassa, jonne A on ravintolan ohjelmatarjonnasta vastanneen B:n kanssa sopimansa mukaisesti mennyt pitämään karaokea 2.4.2005 illalla. Ravintolassa on suoritettu, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen tarkastaja C:n kertoman mukaan lähempänä puoltayötä, lääninhallituksen, tullin ja poliisin yhteistoiminnassa tarkastus, jonka yhteydessä A:lta on takavarikoitu syytteessä sanotut cd-levyt ja otettu kirjallisena todisteena esitetyt valokuvat. C on kertonut tarkastuksessa tekemistään havainnoista. Tarkastusta edeltävistä tapahtumista ovat kertoneet ravintolassa työtehtävissä ollut, muun muassa pääsylippujen myynnistä vastannut B sekä D, joka oli tullut ravintolaan tanssimaan.

A on kertonut saapuneensa ravintolaan kello 20 jälkeen ja koonneensa karaokelaitteiston eteiseen sille tarkoitetulle paikalle. Laitteiston kokoamisen jälkeen A oli huomannut, että hänen varastolta mukaan ottamassaan muovilaatikossa ollut levykansio ei sisältänytkään alkuperäisiä karaokelevyjä, vaan hänen omaa käyttöään varten kopioimansa cd-levyt. A on kertonut ilmoittaneensa heti B:lle, ettei karaokea voinut pitää näillä kopioiduilla levyillä. B on vahvistanut A:n kertoneen näin ja on todennut kehottaneensa A:ta pitämään vapaaillan ja menemään tanssimaan, kun ravintolassa oli ollut myös orkesteri. B oli käskenyt A:n jättämään karaokelaitteet paikoilleen seuraavaa kertaa varten, koska ne olisi täytynyt kuljettaa pois samasta ovesta, josta asiakkaat tulivat sisälle, ja koska oven auki pitäminen olisi kovan pakkasen vuoksi lisännyt kiinteistön lämmityskustannuksia. Myös D on kertonut A:n pian sen jälkeen kun D oli tullut ravintolaan maininneen vääristä levyistä ja siitä, ettei karaokea voinut pitää. D on kertonut viettäneensä ravintolaillan osittain A:n seurassa. C on kertonut, ettei A ollut tarkastusta suoritettaessa ollut karaokelaitteiden luona. Kopioituja cd-levyjä sisältäneet kansiot olivat löytyneet tavaroiden joukosta ja levyjä oli ollut kutakin kaksi samanlaista kappaletta. Kirjallisina todisteina esitetyistä valokuvista ilmenee, että karaokelaitteiden vierellä pöydällä on ollut levykansioita, ilmoitus karaoken pitämisajoista, ohjeet ja ilmoittautumislomakkeet laulajille sekä useita samanlaisia laululistoja, jotka olivat C:n mukaan viitanneet kopioitujen cd-levyjen sisältöön.

Asianosaiset ovat hovioikeuden pääkäsittelyssä todenneet olevan riidatonta, ettei ravintolassa ole kyseisenä iltana ennen tarkastusta laulettu karaokea, mikä ilmenee myös edellä selostetuista todistajien kertomuksista. A ei näin ollen ole kopioimiaan cd-levyjä käyttäen pitänyt karaokea eikä siis saattanut niitä yleisön saataviin julkisesti esittämällä.

A:lle on vaadittu rangaistusta myös siitä, että hän on joka tapauksessa edellä julkisesta esittämisestä sanotusta huolimatta saattanut karaokekappaleita yleisön saataviin tarjoamalla niitä yleisön laulettavaksi.

C:n kertomus ja kirjallisina todisteina esitetyt valokuvat osoittavat, että A:n kopioimat cd-levyt ovat tarkastusta tehtäessä olleet osittain esillä pöydällä karaokelaitteiden vieressä. Todistajien kertomukset, joiden uskottavuutta ei ole ilmennyt aihetta epäillä, osoittavat kuitenkin, että karaoke on edellä sanotusta syystä peruuntunut ja ettei A ole illan aikana ennen tarkastusta millään muullakaan tavoin käyttänyt cd-levyjä. Pelkästään se seikka, että A:n mukana ja hänen hallinnassaan ravintolassa on ollut ilman oikeudenhaltijoiden lupaa kopioituja levyjä, ei ole tekijänoikeuslain 2 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettua teoksen saattamista yleisön saataviin.

Edellä sanotuin perustein syyte hylätään siltä osin kuin rangaistusta on vaadittu kopioitujen cd-levyjen saattamisesta yleisön saataviin.

Teoskappaleiden valmistaminen

Riidatonta on, että A on tammikuussa 2004 ilman oikeudenhaltijoiden lupaa alkuperäisiltä karaokelevyiltä karaokea kopioimalla valmistanut yhteensä 381 karaokekappaletta 38 cd-levylle sekä valmistanut kaksi musiikkia sisältävää cd-levyä samalla tavoin. Riitaista on, onko valmistaminen tapahtunut A:n esittämällä tavalla yksityistä käyttöä varten ja onko se siten ollut tekijänoikeuslain 12 §:n nojalla sallittua ilman oikeudenhaltijoiden lupaa.

A on kertonut ammattinsa olevan muusikko. A on kertonut harjoittaneensa karaoketoimintaa vuodesta 2000 lukien, aluksi ohjelmatoimiston palveluksessa ja sittemmin oman lähinnä muuta toimintaa harjoittaneen yhtiönsä puitteissa. A on maininnut tehneensä syytteessä tarkoitettuna aikana myös rakennustöitä ja että karaoketoiminta oli tuolloin ollut aikaisempaa vähäisempää. A on lisäksi kertonut laulavansa solistina yhtyeessä, joka on tehnyt muun muassa hää- ja tanssikeikkoja. A on kertonut, ettei hän soita mitään instrumenttia ja että hän on valmistanut sanotut levykopiot harjoitellakseen niiden avulla laulamista. Kopioiden käyttämistä harjoituksissa A on perustellut sillä, että karaokelevyt kuluvat ja vahingoittuvat käytössä erittäin helposti.

Tekijänoikeuslain 12 §:n 1 momentin mukaan julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöä varten. Siten valmistettua kappaletta ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen. Lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen mukaan yksityisestä käytöstä on kysymys vain silloin, kun asianomainen kopioi teoksen puhtaasti henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. Keskeisimpinä henkilökohtaisina tarpeina on lain esitöissä pidetty opiskelua, yksityistä tutkimustoimintaa ja ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvia harrastuksia (HE 70/1980, s. 5). Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että yksityistä käyttöä koskevan tekijänoikeuden rajoitussäännöksen soveltaminen ei yleensä voi tulla kysymykseen, jos teoskappaleiden valmistaminen tapahtuu ansiotarkoituksessa ja että kenenkään ei ole lupa 12 §:n turvin kopioida teoksia esimerkiksi liike- tai ammattitoimintaa varten. Edelleen on todettu, että esimerkiksi tieteen tai taiteen harjoittamista ei yleensä pidettäne ammattitoimintana (Pirkko-Liisa Haarmann 2005: Tekijänoikeus ja lähioikeudet, s. 179).

Edellä sanotun perusteella on selvää, ettei teoskappaleiden kopioiminen yhtiön puitteissa harjoitettua ja ansioitarkoituksessa tapahtuvaa karaoketoimintaa varten ole tekijänoikeuslain 12 §:ssä tarkoitettua yksityistä käyttöä. A on kuitenkin kiistänyt kopioineensa cd-levyt käytettäväksi karaoketoiminnassaan. Kiistämistä tukee se seikka, että karaoke on edellä sanotuin tavoin ja A:n aloitteesta jäänyt pitämättä ja että A:lla on myös ollut alkuperäisiä karaokelevyjä. Toisaalta se seikka, että A:lta on takavarikoitu neljä samaa laululistaa, joista ilmenee kopioitujen cd-levyjen sisältämät karaokelaulut, viittaa siihen, että kopiot olisi tarkoitettu käytettäväksi karaoketoiminnassa. A ei ole esittänyt uskottavaa selitystä sille, miksi hän olisi tarvinnut laulujen harjoittelemiseen useita samanlaisia laululistoja, joiden sisältämä laulujen järjestys on A:n myöntämin tavoin poikennut alkuperäisten levyjen vastaavasta järjestyksestä.

Näin ollen hovioikeus katsoo karaoken peruuntumisesta huolimatta, että A on valmistanut kopiot kertomansa tarkoituksen lisäksi käytettäviksi karaoketoiminnassa. Kun lisäksi kopioiden käyttäminen lauluharjoituksissa on liittynyt A:n toimintaan keikkoja tekevän ja siten ansiotarkoituksessa toimivan yhtyeen solistina, ei cd-levyjen valmistamisessa tähänkään tarkoitukseen ole kysymys tekijänoikeuslain 12 §:ssä tarkoitetusta yksityisestä käytöstä.

A:n viaksi jää siten syytteessä sanottujen 381 karaokekappaleen valmistaminen kopioimalla ne 38 cd-levylle. Kopioiden valmistaminen on liittynyt ansiotarkoituksessa harjoitettuun toimintaan, joten teko on tapahtunut rikoslain 49 luvun 1 §:ssä tarkoitetuin tavoin ansiotarkoituksessa. Kopioiden valmistaminen on niiden määrään ja käyttötarkoitukseen nähden ollut omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa ja vahinkoa loukatun oikeuden haltijoille. A on siten tuomittava tekijänoikeusrikoksesta.

Syytteessä sanottujen kahden musiikkia sisältävän cd-levyn kopioinnin osalta ei niiden sisältöön nähden ole aihetta olettaa, että kopiointi olisi tapahtunut karaoketoimintaa tai lauluharjoituksia varten. Näin ollen hovioikeus katsoo A:n kopioineen levyt musiikin kuuntelua varten ja että kysymys on tältä osin tekijänoikeuslain 12 §:n 1 momentin nojalla sallitusta teoskappaleiden valmistamisesta yksityistä käyttöä varten. Syyte on tältä osin hylättävä.

Rangaistusseuraamus

Syyksilukemisen näin vähentyessä A:lle tuomittua rangaistusta alennetaan.

Hyvitys

Käräjäoikeuden A:n Säveltäjäin Tekijäoikeustoimisto Teosto ry:lle ja Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:lle maksettavaksi tuomitsemia hyvityksiä alennetaan siltä osin kuin syyte on hylätty kahden musiikkia sisältävän cd-levyn osalta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hovioikeuden ratkaisun lopputulos ilmenee tuomiolauselmasta.

SYYTETTY

A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomiolauselmaan

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Tekijänoikeusrikos tammikuu 2005

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
Syyksi luettu rikos 1
20 päiväsakkoa a 6 euroa = 120 euroa

KORVAUSVELVOLLISUUS

Käräjäoikeuden A:n Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:lle maksettavaksi tuomitsema hyvitys alennetaan 297,70 euroon. Määrälle on maksettava käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevällä tavalla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista korkoa.

Käräjäoikeuden A:n Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:lle maksettavaksi tuomittu hyvitys alennetaan 2.988,22 euroon. Määrälle on maksettava käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevällä tavalla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista korkoa.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiolauselmaa ei muuteta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaiseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenlaamanni Tapio Kilpi
hovioikeudenneuvos Markku Nieminen
hovioikeudenneuvos Eeva Perho

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.