Turun HO 06.02.2006 259

Lääkerikos

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RAASEPORIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 27.9.2005

Syyttäjä

Kihlakunnansyyttäjä

Vastaaja(t)

A

Asia

LÄÄKERIKOS

Vireille

20.6.2005

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. LÄÄKERIKOS
(9011/R/0001339/04)
Rikoslaki 44 luku 5 §
Lääkelaki 19 §
VNa lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen
1088/2002 3 §

3.12.2004 HANKO

A on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lääkelain ja sen nojalla annettujen säännöksien vastaisesti Euroopan talousalueen ulkopuolisesta valtiosta tuonut maahan lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä. A:lle on Intiasta lähetetty paketti, jossa on ollut yhteensä 432 kpl. Super Lara 100 lääketabletteja. Kyseinen valmiste sisältää lääkemääräyksen vaativia lääkeaineita. Paketti oli osoitettu A:lle osoitteen ollessa A:n isoäidin osoite Hangossa. A oli antanut kyseisen osoitteen eräälle henkilölle, joka on aikaisemmin antanut A:lle erilaisia lääkkeitä. A:n on siis täytynyt olla tietoinen siitä, että nyt kyseessä olevat lääkkeet lähetetään hänelle.

Syyttäjän muut vaatimukset

Muu vaatimus syytekohdassa 1

A on tuomittava menettämään valtiolle hänelle lähetetyt lääkeaineet ja resepti (takavarikkopöytäkirja 9011/R/1339/04/TVP/1).

VASTAUKSET JA PERUSTEET

Syytekohta 1:

Vastaaja A kiisti syytteen. A kiisti tietävänsä mitään postipaketissa olleista lääkeaineista ja reseptistä. Menettämisseuraamuksen osalta A lausui, ettei hänelle ole merkitystä sillä mitä lääkeaineille ja reseptille tehdään, koska ne eivät ole hänen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMION PERUSTELUT

Syyttäjän mukaan vastaaja A on tietoisesti aikonut vastaanottaa Intiasta hänelle lähetetyn lääkemääräyksen vaativia erektiolääkkeitä sisältäneen postipaketin ja siten syyllistynyt lääkerikokseen. Syyttäjä on esittänyt A:n tarkoituksella antaneen isoäitinsä osoitteen B -nimiselle henkilölle, joka on A:n tieten lähettänyt A:lle tarkoitetut lääkkeet tämän isoäidin osoitteeseen.

Syyttäjä on esittänyt todisteina lääkkeiden takavarikkopöytäkirjan ja tullilaboratorion tutkimusselosteen, josta ilmenee lääkkeiden sisältävän lääkemääräyksen vaativia lääkeaineita. Syyttäjä on myös vedonnut todisteena paketista löytyneeseen asiakirjaan, johon on kirjoitettu nimi 'A'. Syyttäjä on tuonut esiin myös A:n paketin lähettämisaikaan tehdyn ulkomaan matkan Thaimaahan. Vastaaja A:ta on myös kuultu todistelutarkoituksessa.

Vastaaja A on todistelutarkoituksessa kuultuna toistanut esitutkinnassa kertomansa. A on kiistänyt ehdottomasti tietävänsä mitään postipaketissa olleista lääkeaineista. A on kertonut, ettei hän ole käynyt itse Intiassa, vaan hän on ollut paketin lähettämisaikaan lomamatkalla Thaimaassa. A on kertonut saaneensa Thaimaahan puhelun tutultaan B:ltä ja antaneensa tälle tämän pyynnöstä A:n isoäidin osoitteen. A on arvellut B:n tarvinneen osoitetta siksi, että B on aikaisemmin tehnyt A:n isoäidin kanssa kiinteistökauppoja. Puhelimessa A on nimenomaisesti sanonut B:lle, ettei hän saa lähettää A:lle mitään tavaraa ulkomailta. A on katsonut, ettei hän ole syyllistynyt mihinkään rikokseen, koska hän ei ole pyytänyt ketään lähettämään eikä hän ole itse ottanut vastaan mitään lääkeaineita. Postipaketissa olleesta asiakirjasta A ei tiedä mitään, hän uskoo jonkun muun kirjoittaneen hänen nimensä asiakirjaan.

Käräjäoikeus katsoo, ettei A:n kertomusta voida pitää uskottavana. Käräjäoikeus ei pidä uskottavana, että A olisi antanut hänen isoäitinsä osoitteen kolmannelle henkilölle Intiaan vain aikaisemmin tehtyjen kiinteistökauppojen vuoksi ja että pian tämän osoitteen antamisen jälkeen saapunut postipaketti olisi ollut A:lle yllätys tai ettei A olisi sen lähettämistä pyytänyt. Vastaajan kertomuksen uskottavuutta arvioitaessa käräjäoikeus on kiinnittänyt huomiota vastaajan kertomien puhelinkeskustelun ja ulkomaanmatkan ajankohtiin suhteessa paketin saapumisajankohtaan sekä siihen, että paketista on löytynyt lääkeaineiden lisäksi lääkemääräystä tai -lähetettä muistuttava asiakirja, johon on kirjoitettu nimi 'A'.

Käräjäoikeus pitää esitetyn näytön perusteella selvitettynä, että vastaaja A on tietoisesti tuonut maahan postin välityksellä lääkemääräyksen vaativia lääkeaineita syytteessä kerrotulla tavalla, minkä vuoksi hänen syykseen on luettu lääkerikos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY

A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Lääkerikos 3.12.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
Syyksi luettu rikos 1
60 päiväsakkoa a 10 euroa = 600 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 44 luku 5 §
Lääkelaki 19 §
VNa lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen 1088/2002 3 §

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

A tuomitaan menettämään valtiolle hänelle lähetetyt lääkeaineet ja resepti.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Notaari Mikko Markkula

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO 6.2.2006

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Raaseporin käräjäoikeus 27.9.2005 nro 820
(liitteenä)

ASIA

Lääkerikos

VALITTAJA

A

VASTAPUOLI

Kihlakunnansyyttäjä

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut, että syyte lääkerikoksesta hylätään.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A ei ole syytteessä tarkoitetussa tilaisuudessa hankkinut tai vastaanottanut lääkevalmisteita.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että A:n valitus hylätään perusteettomana.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Pääasia

Rikoslain 44 luvun 5 §:n mukaan joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lääkelain tai lääkkeiden valvontaa koskevan, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 100a tai 235 artiklan nojalla annetun asetuksen taikka niiden nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti valmistaa, tuo maahan, varastoi, pitää hallussaan tai luovuttaa lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääkerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n mukaan lääkevalmisteiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen ulkopuolisesta valtiosta on kielletty.

Asiassa on riidatonta, että syytteessä tarkoitetut lääkkeet on lähetetty postitse Suomeen Euroopan talousalueen ulkopuolisesta valtiosta ja että Suomen tulli on takavarikoinut ne tullialueella ennen niiden luovuttamista postin edelleen kuljetettavaksi vastaanottajalleen.

Asiassa on ensiksi kysymys siitä, onko edellä kerrotut riidattomat seikat huomioon ottaen sellainen menettely, johon A:n väitetään syytteessä kerrotuin tavoin syyllistyneen, edellä selostettujen säännösten nojalla rangaistavaa. Jotta näin olisi, menettelyn täytyy olla kummankin säännöksen nojalla kiellettyä.

Rikoslain 44 luvun 5 §:ssä mainituista tekomuodoista voi kysymyksessä olla vain maahan tuonti. On epäselvää, onko säännöksessä mainitun maahan tuonnin tarkoitettu toteutuvan lääkkeen saapumisella Suomen valtakunnan maa- tai merialueelle taikka ilmatilaan vai tullialueen ulkopuolelle.

Edellä mainitussa asetuksessa käytettyä sanamuotoa "hankkiminen ja vastaanottaminen on kielletty" on tulkittava siten, että siinä tarkoitetaan yhtä menettelykokonaisuutta, johon on sisällyttävä kummatkin mainituista tekotavoista. Muussa tapauksessa sanamuodon tulisi olla "hankkiminen ja vastaanottaminen ovat kiellettyjä".

Silloin, kun postilähetys takavarikoidaan tullialueella luovuttamatta sitä edelleen sen saajaksi tarkoitetulle, tämä ei vastaanota sitä edellä viimeksi käsitellyssä säännöksessä edellytetyin tavoin.

Kerrotuilla perusteilla A:n väitetty menettely, sellaisena kuin se on kerrotut riidattomat seikat huomioon ottaen, ei ole rikos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY

A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomiolauselmaan

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

A vapautetaan hänelle tuomitusta
menettämisseuraamuksesta. Lääkeaineiden ja
reseptin takavarikko kumotaan ja niiden suhteen
määrätään meneteltäväksi pakkokeinolain 4 luvun
17 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla tämän
tuomion saatua lainvoiman.

HYLÄTYT SYYTTEET

Kohta 1: Syyte lääkerikoksesta 3.12.2004 hylätään.
A vapautetaan tuomitusta rangaistuksesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaiseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Juhani Saarinen
hovioikeudenneuvos Pentti Mäkinen
viskaali Nora Viikari

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Valituslupa myönnetty 17.8.2006

Korkeimman oikeuden ratkaisu 10.5.2007 KKO:2007:45

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.