Rovaniemen HO 13.04.2006 345

Testamentin peruuttamista koskeva kanne

Diaarinumero: S 05/460
Esittely: 29.3.2006
Ratkaisunumero: 345
Antopäivä: 13.4.2006

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

A ja hänen myötäpuolensa vaativat muun muassa, että käräjäoikeus vahvistaa, että testamentin laatija Y ei ollut peruuttanut vuonna 1986 tekemäänsä testamenttia miltään osin. Osa vastaajista vaati muun muassa kanteen hylkäämistä, yksi vastaajista ilmoitti, ettei vastustanut kannevaatimusta ja osa vastaajista ei vastannut kanteeseen. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen kokonaisuudessaan.

KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A ja hänen myötäpuolensa ovat vaatineet käräjäoikeuden tuomiota muutettavaksi siten, että kanteeseen käräjäoikeudessa vastaamatta jättäneiden vastaajien osalta vahvistetaan yksipuolisella tuomiolla sekä kanteen käräjäoikeudessa myöntäneen vastaajan osalta vahvistetaan tuomiolla, että Y ei ole peruuttanut vuonna 1986 tekemäänsä testamenttia miltään osin.

A ja hänen myötäpuolensa ovat lausuneet, että käräjäoikeuden olisi tullut kanteeseen vastaamatta jättäneiden osalta hyväksyä vaatimus yksipuolisella tuomiolla. Testamentin peruuttamista koskeva kanne ei ollut yhteishallintotoimi, vaan perilliselle itsenäisesti ja henkilökohtaisesti kuuluva oikeussuojakeino. Sen, joka halusi vedota testamentin peruuttamiseen, tuli vedota siihen itsenäisesti. Kanteeseen käräjäoikeudessa vastaamatta jättäneet olivat menettäneet oikeutensa vedota vuonna 1994 laadittuun asiakirjaan testamenttina tai testamentin peruuttamisena. Yksi vastaajista taas oli käräjäoikeudessa ilmoittanut, että hän ei vastustanut kannetta muuten kuin oikeudenkäyntikuluvaatimuksen osalta. Näin ollen käräjäoikeuden olisi tullut hänen osaltaan myöntämisen perusteella hyväksyä vaatimus tuomiolla.

Vastaukset

Osa vastaajista on vaatinut, että valitus hylätään. Muut vastaajat eivät ole vastanneet valitukseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

A ja hänen myötäpuolensa ovat valituksessaan vaatineet vain sen vahvistamista, että Y ei ole peruuttanut vuonna 1986 tekemäänsä testamenttia miltään osin. Hovioikeudessa ei siten ole enää kysymys vuonna 1994 päivätyn asiakirjan julistamisesta testamenttina pätemättömäksi.

Käräjäoikeus on vastaanotettuaan asiassa todistelua hylännyt kanteen kaikkien vastaajien osalta ja vahvistanut muiden kanteeseen vastanneiden vastaajien paitsi yhden vaatimuksesta, että Y on vuonna 1994 peruuttanut vuonna 1986 allekirjoitetun testamentin A:n ja hänen myötäpuoltensa isän osalta. Valittajat ovat valituksessaan vaatineet käräjäoikeuden tuomion muuttamista vain kanteeseen vastaamatta jättäneiden vastaajien osalta sekä kanteeseen vastanneen yhden vastaajan osalta tämän myöntämisen perusteella. Muiden vastaajien osalta käräjäoikeuden tuomio on siten jäänyt lainvoimaiseksi. Hovioikeus toteaa, että testamentin peruuttamista koskevassa kanteessa ei sinänsä ole kysymys perintökaaren 18 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta yhteishallintotoimesta. Kysymys siitä, onko perittävä peruuttanut testamenttinsa vai ei, on kuitenkin ratkaistava yhdenmukaisesti kaikkien niiden henkilöiden osalta, joilla on jäämistöoikeudellinen peruste saada jäämistöön kuuluvaa omaisuutta. Testamentin peruuttamista koskevan kanteen johdosta ei siten voida antaa joidenkin vastaajien osalta eri sisältöistä ratkaisua kuin toisten vastaajien osalta. Näin ollen valitus on hylättävä.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Teuvo Peltoniemi, Erkki Nenonen, Marianne Wagner-Prenner
Esittelijä: Kaarina Ollikainen

LAINVOIMAISUUSTIEDOT:

Lainvoimainen

Etusivulle

Päivitetty 15.11.2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.