Itä-Suomen HO 13.11.2006 1401

Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

JOENSUUN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 28.6.2005

VAATIMUKSET JA PERUSTEET

Syyttäjä

Syyttäjä on vaatinut vastaajalle rangaistusta seuraavasta rikoksesta:

1. VARKAUS
(6140/R/0002024/05)
Rikoslaki 28 luku 1 § 1

9.5.2005 OUTOKUMPU

A on anastanut X Oy:n hallusta tämän omistaman kannettavan Acer Travelmate-merkkisen tietokoneen. Anastettu omaisuus, arvonlisäverolliselta sisäänostoarvoltaan 880 euroa, on jäänyt kateisiin.

Asianomistaja

X Oy on vaatinut A:n velvoittamista korvaamaan aiheuttamansa vahinko - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

VASTAUS

A on esitutkinnassa tunnustanut menetelleensä syytteessä kerrotuin tavoin.

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

Vastaaja on syyllistynyt siihen, mistä syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta.

Perusteet

Vastaaja on esitutkinnassa tunnustanut menetelleensä syytteessä kerrotuin tavoin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rangaistus

Rangaistus on yleisen oikeuskäytännön mukainen. Asiassa ei ole ilmennyt perusteita poiketa siitä.

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Varkaus 9.5.2005

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

VANKEUS
50 päivää vankeutta

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 28 luku 1 § 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Heikki Piiroinen

Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 13.11.2006

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDEN PÄÄKÄSITTELYSSÄ

A on vaatinut, että syyte enemmälti hyläten hänen katsottaisiin syyllistyneen varkauden asemesta kätkemisrikkomukseen tai kätkemisrikokseen ja että hänelle tuomittu rangaistus lievennettäisiin sakoksi tai että hänet tuomittaisiin ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun. Lisäksi A on vaatinut, että hänen X Oy:lle asian selvittelykuluina maksettavakseen tuomittu määrä alennettaisiin 50 euroon. A on lausunut, että anastuksen oli tosiasiassa suorittanut hänen 11-vuotias poikansa ja että A oli esitutkinnassa väärin perustein myöntänyt syyllisyytensä tekoon lastaan suojellakseen. A oli tullut tietoiseksi poikansa suorittamasta anastuksesta vasta heidän poistuttua autoonsa.

Johtava kihlakunnansyyttäjä on omasta ja edustamansa X Oy:n puolesta vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina.

TODISTELU

Hovioikeudessa on esitetty kirjallisena todisteena 10.2.2004 päivätty lääkärinlausunto.

Hovioikeudessa on kuultu A:ta todistelutarkoituksessa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

A on käräjäoikeuden toteamin tavoin esitutkinnassa tunnustanut anastaneensa syytteessä tarkoitetun laitteen X Oy:n myymälästä. A on esitutkinnassa lisäksi ilmoittanut, ettei hän ollut tiennyt, mistä laitteessa oli ollut kysymys.

A on hovioikeuden pääkäsittelyssä kertonut, että anastuksen oli tosiasiassa suorittanut hänen tuolloin 11-vuotias poikansa ja että poikaansa suojellakseen hän oli esitutkinnassa tunnustanut syyllistyneensä anastukseen. A on vielä kertonut, että hän oli saanut tietää poikansa suorittamasta anastuksesta heidän poistuttua X Oy:n myymälästä autoonsa ja että hän oli myynyt laitteen Joensuun torilla eräälle mieshenkilölle 70 euron kauppahinnasta luullen laitetta kirjoituskoneeksi.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tuomiota ei voida perustaa yksin tai pääasiassa syylliseksi epäillyn esitutkinnassa antamaan, sittemmin peruuttamaan lausumaan.

Syyttäjä on haastehakemuksessaan 16.6.2005, joka on 21.6.2005 annettu tiedoksi A:lle, vaatinut A:n tuomitsemista rangaistukseen käräjäoikeuden tuomiossa selostetusta varkaudesta sekä A:n velvoittamista suorittamaan X Oy:lle vahingonkorvausta. Haastehakemuksen mukaan todisteluna asiassa on A:n kertomus esitutkinnassa. A on haastettu vastaamaan 28.6.2005 pidettävässä pääkäsittelyssä syyttäjän vaatimuksiin uhalla, että asia voidaan tutkia ja ratkaista A:n poissaolosta huolimatta ja että A voidaan hänen poissaollessaan tuomita sakkoon tai enintään kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen. Haastehakemuksessa on lisäksi katsottu, että yhdyskuntapalvelua ei voitu tuomita. A ei ole ollut käräjäoikeuden pääkäsittelyssä henkilökohtaisesti eikä asiamiehen edustamana saapuvilla.

A:n esitutkinnassa antama kertomus on yksityiskohtainen ja johdonmukainen. On epäuskottavaa, että A olisi suojellakseen 11-vuotiasta poikaansa, joka ei ole rikosoikeudellisesti vastuussa teosta, tunnustanut anastaneensa laitteen. Ei ole myöskään uskottavaa, että A:n 11-vuotias poika olisi kyennyt kätkemään kannettavan tietokoneen vaatteisiinsa ja kuljettamaan sen ulos myymälästä sen jälkeen kun A:n lasten hallussa olleet yhtiön omistamat puhelimet oli otettu heiltä pois ja he olivat joutuneet myymälän henkilökunnan tarkkailun kohteeksi. Näissä olosuhteissa A:n hovioikeuden pääkäsittelyssä esittämää vaihtoehtoista tapahtumainkulkua ei ole pidettävä uskottavana. On myös epäuskottavaa, ettei A:lla teko-olosuhteissa olisi ollut mahdollisuutta selvittää tai huomattavalla todennäköisyydellä arvata anastamansa esineen laatu. Näin ollen A:n esitutkinnassa antaman kertomuksen perusteella on selvitetty, että A on menetellyt käräjäoikeuden hänen syykseen lukemalla tavalla. Anastetun omaisuuden arvo huomioon ottaen A on menettelyllään syyllistynyt varkauteen.

A:lle tuomittu vankeusrangaistus ei ole liian ankara. A:n aikaisemmat yhdyskuntapalvelurangaistukset ovat esteenä A:n tuomitsemiselle yhdyskuntapalveluun.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Pekka Pärnänen, Pirjo Soininen ja Petri Mylläri

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 16.2.2007: Ei valituslupaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.