Itä-Suomen HO 23.05.2006 584

Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KAJAANIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 8.9.2004

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. PAHOINPITELY
(6740/R/0000317/02)
Rikoslaki 21 luku 5 § 1

11.5.2002 PUOLANKA

H ja T ovat tahallaan yksissä tuumin tehnyt ruumiillista väkivaltaa A:lle. Aluksi H kävi käsiksi A:han, kaatoi hänet maahan. Tämän jälkeen H ja T löivät A:ta ja A:n ollessa maassa potkivat häntä.

Pahoinpitelyn seurauksena A sai vertavuotavan haavan nenään, murtuman nenäluuhun, vertavuotavan ruhjeen päälaelle, turvotusta ja mustelman silmään sekä kipua selän, rintarangan ja kaulan alueelle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asianomistajan vaatimukset

A on vaatinut vastaajille rangaistusta törkeästä pahoinpitelystä, koska vastaajat olivat syytteessä kerrotulla tavalla pahoinpidelleet häntä ja pahoinpitely oli tehty erittäin raa'alla ja julmalla tavalla, kun vastaajat olivat yhdessä potkineet maassa makaavaa asianomistajaa erittäin pitkään, potkujen osuessa muun muassa päähän. Tekoa oli kokonaisuutenakin arvostellen pidettävä törkeänä jo senkin takia, että vastaajat olivat ilman mitään syytä tehneet tekonsa ja uhrina oli heille täysin vieras asianomistaja.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastaus

H on kiistänyt syytteen. Hän ei ole syyllistynyt pahoinpitelyyn. Hänelle itselleen on tuolloin tullut haava päähän.

T on kiistänyt syytteen. Hän ei ole pahoinpidellyt ketään tuon illan aikana.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMION PERUSTELUT JA SYYKSILUKEMINEN

Asianomistaja on kertonut vastaajien menetelleen syytteessä kerrotulla tavalla ja että potkimiseen oli osallistunut kolmaskin henkilö.

Todistaja P on kertonut, että hän tuntee vastaajat entuudestaan ja että he menettelivät syytteessä kerrotulla tavalla potkimisen osalta. Hän ei ollut huomannut lyöntejä, kun vastaaja H oli, käytyään käsiksi asianomistajaan, vienyt tämän grillikioskin, jossa todistaja työskenteli, nurkan taakse. Näköyhteyden tapahtuneeseen todistaja oli saanut uudelleen. kun vastaajat olivat raahanneet maassa olevan asianomistajan potkittavaksi sellaiseen paikkaan, että todistaja näki tapahtumat. Todistaja oli välillä tehnyt töitään ja välillä katsonut potkimista. Potkiminen oli jatkunut pitkään.

Sekä asianomistajan, että todistajan kertomukset ovat antaneet luotettavan vaikutuksen. Näillä kertomuksilla on selvitetty, että vastaajat ovat syyllistyneet siihen mistä asianomistaja on heille rangaistusta vaatinut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rangaistuslajin valinta

Vastaajia ei ole aiemmin rikoksista rekisteröity. Tämän vuoksi ehdollisen rangaistuksen käyttäminen on mahdollista. Ehdollinen rangaistus yksinään on kuitenkin riittämätön seuraamus vastaajien teoista.

TUOMIOLAUSELMA

Käräjäoikeuden ratkaisu ilmenee tuomiolauselmasta.

SYYTETTY H

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä pahoinpitely 11.5.2002

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

VANKEUS
1 vuosi 3 kuukautta vankeutta
Vankeusrangaistus ehdollinen.
Koeaika päättyy 31.12.2006.
Ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella 40 päiväsakkoa a 11 euroa = 440 euroa.

LAINKOHDAT
1) Rikoslaki 21 luku 6 § 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY T

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä pahoinpitely 11.5.2002

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

VANKEUS
1 vuosi 3 kuukautta vankeutta
Vankeusrangaistus ehdollinen.
Koeaika päättyy 31.12.2006.
Ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella 40 päiväsakkoa a 11 euroa = 440 euroa.

LAINKOHDAT
1) Rikoslaki 21 luku 6 § 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Kari Airakorpi
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 23.5.2006

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDEN PÄÄKÄSITTELYSSÄ

H ja T ovat kohdaltaan vaatineet, ettei pahoinpitelyä katsottaisi törkeäksi ja että rangaistus lievennettäisiin sakoksi. Toissijaisesti H ja T ovat vaatineet, että vankeusrangaistusta alennettaisiin. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H ja T ovat lausuneet, että A:han oli kohdistunut vain muutama potku. A:ta ei ollut potkittu päähän. Pahoinpitely oli kestänyt vain lyhyen ajan. Rikosta ei ollut tehty erityisen raa'alla tai julmalla tavalla eikä rikos kokonaisuutena arvostellen ollut törkeä.

A on vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina.

Kihlakunnansyyttäjä on lausunut, ettei pahoinpitely ollut törkeä ja että H ja T tuli kumpikin tuomita pahoinpitelystä ehdolliseen kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen ja oheissakkoon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyksilukeminen

A:n ja todistaja P:n kertomusten perusteella hovioikeus katsoo selvitetyksi, että H ja T ovat tahallaan tehneet ruumiillista väkivaltaa A:lle H ensin käymällä käsiksi A:han ja kaatamalla hänet maahan sekä H ja T sitten yhdessä lyömällä A:ta ja potkimalla maassa makaavaa A:ta päähän, vartaloon ja raajoihin.

A:n kertomuksesta ja A:ta koskevasta lääkärinlausunnosta ja sairauskertomuksesta ilmenee, että A on saanut syyttäjän rangaistusvaatimuksessa selostetut vammat.

Rikoslain 21 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan muun muassa silloin, jos pahoinpitelyssä rikos tehdään erityisen raaalla tai julmalla tavalla ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava rangaistukseen törkeästä pahoinpitelystä. Mainitun säännöksen esitöiden mukaan päähän potkiminen voidaan yleensä katsoa raa'aksi, mutta puolustuskyvyttömään kohdistunut pahoinpitely julmaksi teoksi.

A:n oman kertomuksen ja hänellä pään alueella todettujen vammojen laadun perusteella voidaan päätyä siihen, että A:n päähän on kohdistunut enintään kaksi potkua, jotka ovat olleet kohtalaisen voimakkaita. Useampia potkuja A:n päähän ei ole näytetty osuneen. A:n ja P:n kertomuksella on selvitetty, että A on ollut pahoinpitelytilanteessa sinänsä puolustuskyvytön. Lyöntien ja potkujen kokonaislukumäärä on jäänyt epäselväksi. P:n kertomuksesta ilmenee, että potkuja on ollut kaikkiaan muutamia. Muun selvityksen perusteella ei voida päätyä siihen, että lyöntejä ja potkuja olisi ollut yhteensäkään enemmän kuin muutama. Asiassa esitetty selvitys ei osoita, että A:n vartaloon ja raajoihin kohdistuneet lyönnit ja potkut olisivat olleet kovin voimakkaita. Hovioikeus katsoo, etteivät esille tulleet seikat osoita rikoksen tekotavassa sellaista erityistä raakuutta ja julmuutta, jota rikoslain 21 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetaan. H:n ja T:n viaksi jää, että he ovat menettelyllään syyllistyneet pahoinpitelyyn, jota ei ole pidettävä törkeänä.

Rangaistuksen määrääminen

Asiassa sovellettavan rikoksen tekohetkellä voimassa olleen rikoslain 6 luvun 1 §:n (466/1976) mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen sekä rikoksesta ilmenevään tekijän syyllisyyteen.

Ottaen huomioon pahoinpitelyn tekotapa ja vakava laatu hovioikeus katsoo, että sakkorangaistus ei ole H:n ja T:n syyksi luetusta rikoksesta riittävä. Ottaen huomioon rikoksen vahingollisuus ja vaarallisuus sekä rikoksesta ilmenevä H:n ja T:n syyllisyys oikeudenmukainen rangaistus H:lle ja T:lle rikoksesta on kahdeksan kuukauden ehdollinen vankeus. Ehdollista vankeutta yksinään on pidettävä riittämättömänä rangaistuksena rikoksesta. Sen vuoksi H:lle ja T:lle on tuomittava ehdollisen vankeuden ohessa sakkoa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hovioikeus on vaatimukset enemmälti hyläten ratkaissut asian tuomiolauselmista ilmenevällä tavalla.

SYYTETTY H

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Pahoinpitely 11.5.2002

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

VANKEUS
8 kuukautta vankeutta
Vankeusrangaistus ehdollinen.
Koeaika on alkanut 8.9.2004 ja päättyy 31.12.2006
Ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella 30 päiväsakkoa a 11 euroa = 330 euroa.

LAINKOHDAT
1) Rikoslaki 21 luku 5 § 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY T

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Pahoinpitely 11.5.2002

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

VANKEUS
8 kuukautta vankeutta
Vankeusrangaistus ehdollinen.
Koeaika on alkanut 8.9.2004 ja päättyy 31.12.2006
Ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella 30 päiväsakkoa a 15 euroa = 450 euroa.

LAINKOHDAT
1) Rikoslaki 21 luku 5 § 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeudenjäsenet:

Jorma Lumiala, Heikki Laakso ja Riitta-Liisa Hietala
Valmistelija: Virpi Pääkkönen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.