Itä-Suomen HO 23.03.2006 369

Kanne - Kanteen peruuttaminen, Oikeudenkäyntikulut

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KUOPION KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS 25.10.2005

I ja II Kantaja
A ja B

I ja II Vastaaja
Kari C

I Asia
Testamentin moite

II Asia
Takaisinsaantihakemus

I Vireille
11.04.2003

II Vireille
25.5.2005 (takaisinsaantihakemus)
21.12.2004 (kanne II testamentin moite)

A ja B ovat peruuttaneet Tauno C:n 30.8.1999 allekirjoittamaa testamenttia koskevan kanteen I (vireille 11.4.2003) ja 7.8.2001 allekirjoittamaa testamenttia koskevan kanteen II (vireille 21.12.2004) ja luopuneet esittämästä Kari C:tä kohtaan mitään vaatimuksia mainittujen kanteiden osalta.

Lisäksi A ja B ovat pyytäneet, että kantajia ei velvoitettaisi osaksikaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikuluja ja että asianosaiset vastaisivat itse omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Asiassa on kysymys varsin laajasta ja monimutkaisesta ositukseen ja perinnönjakoon liittyvästä testamentin moiteriidasta. Asiassa on yritetty päästä neuvotteluteitse sovintoratkaisuun. Ositukseen ja perinnönjakoon on jo tähän mennessä liittynyt asianosaisten välillä pesänselvittäjän ja -jakajan määräystä koskeva riita. Tästä riidasta on Itä-Suomen hovioikeus 24.6.2003 ( Kuopion käräjäoikeus 13.12.2002 nro 6311 ) antanut päätöksen.

Tauno ja Martta C:n kuolinpesiin liittyy myös useita muita riitakysymyksiä ja epäselvyyksiä, joiden osalta ei ole päästy sovintoratkaisuihin.

Pesänselvittäjä on nostanut Kari C:tä vastaan häätöä koskevan kanteen, josta Kuopion käräjäoikeus on 2.12.2004 antanut tuomion.

Kari C:n kuolinpesäosuuteen kohdistuu useita määrältään huomattavia ulosmittauksia ( Kuopion seudun kihlakunnan ulosottoviraston päätös 25.5.2005 5103 / 6360 / 2005 ). Muutoinkin on epäselvää, miten Kari C kykenee selviytymään vastuistaan.

Kuolinpesien selvityksen yhteydessä on käynyt selväksi, että kantajilla on ollut perusteltu syy nostaa testamentin moitekanteet. Ajan kulumisen ja kuolinpesän varallisuuteen liittyvien edellä esitettyjen näkökohtien vuoksi kantajat ovat katsoneet, että ei ole enää taloudellisesti järkevää jatkaa moitekanteiden ajamista,vaan keskittyä pesänselvitykseen, ositukseen ja perinnönjakoon.

Vastaus

Kari C on vastauksessaan peruuttanut 25.5.2005 nostamansa takaisinsaantihakemuksen.

Lisäksi Kari C on vaatinut, että A ja B velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa 7.429,80 eurolla korkolain mukaisine korkoineen kuukauden kulutta käräjäoikeuden ratkaisun antopäivästä lukien.

Pesänselvittäjän ja -jakajan määräämistä ynnä muut Tauno ja Martta C:n kuolinpesien pesänselvityksiin liittyvät riitaisuudet ovat täysin eri asioita kuin testamentin moitekanteet. Kari C on kiistänyt kanteet. Kari C:lle on aiheutunut asiassa kuluja, jotka hänelle tulee korvata täysimääräisesti.Oikeudenkäyntikulujen korvaamattajättämiselle ei ole perusteita.

Kantajien lausuma

A ja B ovat kiistäneet Kari C:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan, mutta myöntäneet sen määrältään oikeaksi.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Pääasia

A:n ja B:n peruutettua kanteet ja Kari C:n peruutettua takaisinsaantihakemuksensa lausunnon antaminen kanteista ja takaisinsaantihakemuksesta raukeaa ja asian käsittely jää sillensä.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että asianosainen on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen, hänen on korvattava vastapuolensa kulut, jollei ole erityistä syytä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin.

Kantajat ovat vedonneet erityisenä syynä määrätä kuluista edellä mainitusta pääsäännöstä poikkeavasti.

Asia on tullut kanteen I osalta vireille käräjäoikeudessa 11.4.2003. Ensimmäinen valmisteluistunto on pidetty 18.11.2003. Toisen kanteen osalta asia on tullut vireille 21.12.2004. Käräjäoikeus on antanut kanteen II osalta yksipuolisen tuomion Kari C:n laiminlyötyä antaa vastaus määräajassa. Kari C on tehnyt takaisinsaantihakemuksen käräjäoikeudelle 25.5.2005.

Kantajat ovat tehneet kanteiden ollessa käräjäoikeudessa vireillä vastaajaa koskevan rikosilmoituksen. Kuopion seudun kihlakunnansyyttäjä on 26.4.2005 tehnyt Kari C:tä koskevan päätöksen syyttämättä jättämisestä.

Tämän jälkeen on käräjäoikeudessa pidetty toinen valmisteluistunto 1.6.2005. Tässä valmisteluistunnossa asianosaiset kävivät sovintoneuvotteluja ja ilmoittivat päässeensä asiassa sovintoratkaisuun.Huomioon ottaen asian laajuus ja pesänselvityksiin liittyneet seikat ja niiden keskeneräisyys valmisteluistunto siirrettiin asianosaisten pyynnöstä pidettäväksi 15.8.2005.Tämän jälkeen valmisteluistunto on peruutettu asianosaisten pyynnöstä ja suostumuksin sovinnon viimeistelemiseksi kaksi kertaa.

Esitetyt seikat huomioon ottaen käräjäoikeus katsoo, että kantajilla on ollut perusteltu syy nostaa testamenttien moitekanteet. Asianosaiset ovat käyneet asiassa sovintoneuvotteluja ja ilmoittaneet valmisteluistunnossa 1.6.2005 pääseensä asiassa sovintoon.Sovinnon viimeistelyn on kuitenkin asianosaisten lausumien mukaan katsottava tarkoittaneen muun muassa pesänselvitykseen liittyvien kysymysten tarkentumista.

Kantajien esittämät seikat kanteiden peruuttamiseksi ovat sellaisisa erityisiä syitä, jotka oikeuttavat määräämään korvausvelvollisuudesta tässä tapauksessa pääsäännöstä poiketen. Niin ikään Kari C:n omasta menettelystä on aiheutunut hänelle oikeudenkäyntikuluja hänen laiminlyötyään vastata kanteeseen määräajassa.

Kari C:n oikeudenkäyntikuluja koskeva vaatimus hylätään ja kantajat ja vastaaja saavat kumpikin vastata omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Riitta Makkonen

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 23.3.2006

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Kari C on valituksessaan käräjäoikeuden päätöksessä selostetusta vastauksestaan ilmenevillä perusteilla vaatinut, että A ja B velvoitettaisiin yhteisvastuullisesti korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa käräjäoikeudessa 7.429,80 eurolla korkoineen. C on lausunut, että oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan hänellä oli oikeus saada korvaus oikeudenkäyntikuluistaan, koska kantajina olleet A ja B olivat peruuttaneet kanteensa. Asiassa ei ollut erityisiä syitä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin. Lisäksi C on vaatinut, että A ja B velvoitettaisiin yhteisvastuullisesti korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa 550,40 eurolla korkoineen.

A ja B ovat vastauksessaan vastustaneet vaatimuksia perusteettomina ja vaatineet, että C velvoitettaisiin korvaamaan heidän yhteiset oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa 442,18 eurolla korkoineen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että asianosainen on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen, hänen on korvattava vastapuolensa kulut, jollei ole erityistä syytä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin. Säännöksen esitöiden (HE 191/1993 vp s. 15) mukaan erityinen syy pääsäännöstä poikkeamiseen on esimerkiksi silloin, kun kantaja on peruuttanut kanteensa sen vuoksi, että vastaaja kanteen vireillepanon jälkeen on täyttänyt vaaditun suorituksen. Tällöin kantaja on asiallisesti voittanut asian ja hänen tulee saada korvaus kuluistaan.

Kanteen peruuttaminen merkitsee lähtökohtaisesti sitä, että asianosainen on hävinnyt asian. A ja B ovat ilmoittaneet kanteiden peruuttamisen syyksi sen, että ajan kulumisen ja kuolinpesän varallisuuteen liittyvien näkökohtien takia ei ollut ollut taloudellisesti järkevää jatkaa kanteiden ajamista. Tämä oli johtunut muun muassa siitä, että C:n kuolinpesäosuuteen oli kohdistunut useita määrältään huomattavia ulosmittauksia ja muutoinkin oli ollut epäselvää, miten C oli kyennyt selviytymään vastuistaan.

A:n ja B:n kanteiden peruuttamisen syyksi ilmoittamat seikat eivät ole oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä. Asiassa ei ole esitetty muutakaan sellaista erityistä syytä, jonka perusteella oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta olisi määrättävä pääsäännöstä poikkeavasti. Asianosaiset eivät ole päässeet sovintoon asiassa. Se, että kanteiden nostamiseen on ollut perusteltu syy, ei pelkästään ole lainkohdassa tarkoitettu erityinen syy. A ja B ovat siten velvollisia korvaamaan C:n tarpeellisista toimenpiteistä johtuneet kohtuulliset oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden päätöstä muutetaan oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden osalta.

A ja B velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Kari C:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista käräjäoikeudessa 7.429,80 euroa, mikä määrä muodostuu avustajan palkkiosta 6.090 eurosta ja arvonlisäveron määrästä 1.339,80 eurosta. Korvaukselle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa siitä alkaen, kun kuukausi on kulunut hovioikeuden tuomion antamispäivästä.

A ja B velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Kari C:lle korvaukseksi tarpeellisista toimenpiteistä johtuneista kohtuullisista oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa 550,40 euroa, mikä määrä muodostuu asiamiehen palkkiosta 320 eurosta, arvonlisäveron määrästä 70,40 eurosta ja oikeudenkäyntimaksusta 160 eurosta. Korvaukselle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa siitä alkaen, kun kuukausi on kulunut hovioikeuden tuomion antamispäivästä.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Merja Vanala, Terho Turunen ja Maija Liisa Kilpeläinen
Esittelijä Minna Huttunen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.