Itä-Suomen HO 28.01.2006 270

Rattijuopumus, Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, Menettämisseuraamus - Auton arvon menettäminen

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

MIKKELIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 13.12.2005

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. NÄPISTYS
(6150/R/0000747/05)
Rikoslaki 28 luku 3 § 1

18.7.2005 JUVA

A on anastanut Oy X Ab:n omaisuutta 34,72 euron arvosta tankkaamalla bensaa henkilöautoonsa 28,72 litraa ja poistumalla paikalta bensiinä maksamatta.

Anastettu omaisuus on jäänyt kateisiin. Varkaus on huomion ottaen anastetun omaisuuden arvo kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

A on esitutkinnassa tunnustanut teon.

2. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6150/R/0000747/05)
Rikoslaki 23 luku 10 §

18.7.2005 JUVA

A on yleisillä teillä kuljettanut henkilöautoa, vaikka hänellä ei ole ollut sen kuljetamiseen vaadittavaa ajo-oikeutta.

A on esitutkinnassa tunnustanut teon.

3. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6150/R/0000705/05)
Rikoslaki 23 luku 10 §

23.7.2005 JUVA

A on yleisillä teillä kuljettanut henkilöautoa, vaikka hänellä ei ole ollut sen kuljetamiseen vaadittavaa ajo-oikeutta.

A on esitutkinnassa tunnustanut teon.

4. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS
(6150/R/0000714/05)
Rikoslaki 23 luku 4 § 1/1

24.7.2005 JUVA

A on kuljettanut henkilöautoa yleisillä teillä nautittuaan alkoholia niin, että hänellä on ajon jälkeen ollut 0,66 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Olosuhteet ovat olleet sellaiset, että rikos on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

A on esitutkinnassa tunnustanut teon.

Mittauspöytäkirja

  • vastaajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus ajon jälkeen

5. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6150/R/0000714/05)
Rikoslaki 23 luku 10 §

24.7.2005 JUVA

A on yleisillä teillä kuljettanut henkilöautoa, vaikka hänellä ei ole ollut sen kuljetamiseen vaadittavaa ajo-oikeutta.

A on esitutkinnassa tunnustanut teon.

6. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6150/R/0000855/05)
Rikoslaki 23 luku 10 §

18.8.2005 JUVA

A on yleisillä teillä kuljettanut omistamaansa henkilöautoa, vaikka hänellä ei ole ollut sen kuljetamiseen vaadittavaa ajo-oikeutta.

A on esitutkinnassa tunnustanut teon.

7. AJONEUVORIKKOMUS
(6150/R/0000855/05)
Ajoneuvolaki 8 § 1 ja 96 § 2/3

18.8.2005 JUVA

A ei ole tehnyt auton omistajana sen omistuksenvaihdoksesta tehtävää ilmoitusta säädetyssä ajassa.

A on esitutkinnassa tunnustanut teon.

8. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6150/R/0000862/05)
Rikoslaki 23 luku 10 §

19.8.2005 JUVA

A on yleisillä teillä kuljettanut omistamaansa henkilöautoa, vaikka hänellä ei ole ollut sen kuljetamiseen vaadittavaa ajo-oikeutta.

A on esitutkinnassa tunnustanut teon.

9. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6150/R/0000864/05)
Rikoslaki 23 luku 10 §

19.8.2005 JUVA

A on yleisillä teillä kuljettanut omistamaansa henkilöautoa, vaikka hänellä ei ole ollut sen kuljetamiseen vaadittavaa ajo-oikeutta.

A on esitutkinnassa tunnustanut teon.

10. RATTIJUOPUMUS
(6080/R/0003186/05)
Rikoslaki 23 luku 3 § 1

2.9.2005 HYVINKÄÄ

A on kuljettanut omistamaansa henkilöautoa yleisillä teillä nautittuaan alkoholia niin, että hänellä on ajon jälkeen ollut 0,47 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa.

Mittauspöytäkirja

  • vastaajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus ajon jälkeen

Vastaaja on esitutkinnassa tunnustanut teon.

11. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6080/R/0003186/05)
Rikoslaki 23 luku 10 §

2.9.2005 HYVINKÄÄ

A on yleisillä teillä kuljettanut omistamaansa henkilöautoa, vaikka hänellä ei ole ollut sen kuljettamiseen vaadittavaa ajo-oikeutta.

A on esitutkinnassa tunnustanut teon.

Syyttäjän muut vaatimukset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rikoksentekovälineen menettäminen

Vastaaja on tuomittava menettämään valtiolle rikoksentekovälineenä olleen, omistamansa henkilöauton arvo 300 euroa.

Rikoslaki 10 luku 4 § 2 ja 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VASTAUS

Vastaaja on myöntänyt toimineensa syytteen mukaisesti. Vastaaja on vastustanut menettämisseuraamusvaatimusta. Ajoneuvon arvo hänen myydessään sen pois on ollut 300 euroa.

SYYKSILUKEMINEN

Vastaaja on menetellyt syytteessä kerrotuin tavoin.

PERUSTELUT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO:2005:76 ilmenevän oikeusohjeen mukaan tekijän käyttämään ajoneuvoon kohdistuvan menettämisseuraamuksen tuomitsemista harkittaessa on otettava huomioon, että ensisijainen turvaamistoimi uusien rattijuopumusrikosten ehkäisemiseksi on rikoksentekijälle määrättävä ajokielto. Menettämisseuraamuksen määrääminen saattaa kuitenkin olla aiheellista, jos tekijä aikaisemmista rattijuopumusrikoksista tuomituista rangaistuksista ja määrätyistä ajokielloista huolimatta syyllistyy toistuvasti rattijuopumusrikoksiin ja nämä muut seuraamukset siten ovat osoittautuneet tehottomiksi.
Nyt puheena olevassa tapauksessa vastaaja ei ole rikosrekisterin mukaan aikaisemmin syyllistynyt rattijuopumusrikoksiin. Näin ollen edellä selostetun oikeusohjeen mukaisia, rikoslain 10 luvun 4 §:n tarkoittamia edellytyksiä menettämisseuraamuksen määräämiselle ei ole.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Näpistys 18.7.2005
2) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 18.7.2005
3) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23.7.2005
4) Törkeä rattijuopumus 24.7.2005
5) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 24.7.2005
6) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 18.8.2005
7) Ajoneuvorikkomus 18.8.2005
8) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 19.8.2005
9) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 19.8.2005
10) Rattijuopumus 2.9.2005
11) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 2.9.2005

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
80 päivää vankeutta
Vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalvelua 80 tuntia.

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 28 luku 3 § 1
Rikoksiin 2-3,5-6,8-9 ja 11 sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 23 luku 10 §
4) Rikoslaki 23 luku 4 § 1/1
7) Ajoneuvolaki 8 § 1, 96 § 2/3
10) Rikoslaki 23 luku 3 § 1

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

Ajokielto, jonka viimeinen voimassaolopäivä on 30.4.2007.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MENETTÄMISSEURAAMUS

Vaatimus rikoksentekovälineen arvon menettämisestä valtiolle hylätään.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:
Käräjätuomari Mikko Tuulos
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 28.2.2006

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Kihlakunnansyyttäjä on muutoksenhakemuksessaan vaatinut, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - että A:n liikennerikoksiin käyttämän ajoneuvon arvo 300 euroa tuomittaisiin valtiolle menetetyksi, koska se on tarpeen uusien liikennerikosten ehkäisemiseksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menettämisseuraamus

Rikoslain 10 luvun 5 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan muun muassa rikoksen kohteena ollut esine tai omaisuus voidaan tuomita joko kokonaan tai osaksi valtiolle menetetyksi, jos menettämisseuraamus on tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi ja esine on erityisen sovelias rikoksen kohteeksi tai rikolliseen käyttöön. Saman luvun 8 §:n mukaan esineen tai omaisuuden arvo voidaan tuomita valtiolle menetetyksi esimerkiksi silloin, kun rikoksessa käytetty esine tai omaisuus kuuluu muulle kuin rikoksentekijälle. Saman luvun 10 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan menettämisseuraamus saadaan jättää tuomitsematta, vaikka siihen muuten olisi perusteet, jos menettämisseuraamuksen tuomitseminen olisi kohtuutonta ottaen huomioon rikoksen ja esineen laatu, vastaajan taloudellinen asema ja muut olosuhteet.

A ei ole ennen puheena olevia rattijuopumusrikoksia syyllistynyt rattijuopumusrikoksiin, minkä vuoksi A:n syyllistyminen uusiin rattijuopumusrikoksiin ei ole niin todennäköistä, että menettämisseuraamuksen tuomitsemista voitaisiin pitää välttämättömänä ja rikoslain 10 luvun 5 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla tarpeellisena uusien rattijuopumusrikosten ehkäisemiseksi.

A:lle on aiemmin tuomittu kaksi ehdollista vankeusrangaistusta ja kaksi yhdyskuntapalvelurangaistusta lähinnä kulkuneuvon kuljettamisista oikeudetta. Nämä tuomitut rangaistukset eivät ole saaneet A:ta pidättymään kuljettamasta kulkuneuvoa ilman ajo-oikeutta. A:n syyllistyminen uusiin kulkuneuvon kuljettamisiin oikeudetta on siinä määrin todennäköistä, että menettämisseuraamuksen tuomitsemista voitaisiin pitää rikoslain 10 luvun 5 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla tarpeellisena uusien vastaavien rikosten ehkäisemiseksi.

Tässä tapauksessa on kuitenkin otettava huomioon, ettei henkilöauton arvon tuomitsemisella valtiolle menetetyksi ole samaa vaikutusta uusien liikennerikosten ehkäisemiseksi kuin itse ajoneuvon tuomitsemisella valtiolle menetetyksi. Menettämisseuraamuksen tuomitseminen olisi joka tapauksessa saman luvun 10 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla kohtuutonta ottaen huomioon rikosten ja esineen laatu sekä A:n taloudellinen asema.

Tuomiolauselma

Valitus hylätään. Käräjäoikeuden tuomio jää noudatettavaksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Markku Arponen, Pekka Palomäki ja Maija Liisa Kilpeläinen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.