Itä-Suomen HO 16.02.2006 191

Oikeudenkäyntimenettely, Todistelu

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KUOPION KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 2.5.2005

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. MOOTTORIKULKUNEUVON KÄYTTÖVARKAUDEN YRITYS
(6360/R/0005155/04)
Rikoslaki 28 luku 9a §

9.9.2004 KUOPIO

A on Lohkaretie 11 parkkipaikalla yrittänyt ottaa käyttöönsä B:n henkilöauton tunkeutumalla autoon toisen auton avaimilla ja yrittämällä käynnistää sen. Teko on jäänyt yritykseksi, koska A ei ole saanut autoa käyntiin. Auto on vaurioitunut virtalukostaan teon yhteydessä, mistä on aiheutunut B:lle 120 euron vahinko.

Syyttäjän ajama asianomistajan korvausvaatimus

A on velvoitettava korvaamaan B:lle rikoksellaan aiheuttamana vahinkona 120 euroa laillisine korkoineen 10.9.2004 lukien.

Vastaaja

A on kiistänyt syytteen. A ei ole menetellyt syytteessä väitetyin tavoin.
Asianomistaja B:n korvausvaatimuksen A on kiistänyt perusteeltaan, mutta myöntänyt sen määrältään oikeaksi.

9. MOOTTORIKULKUNEUVON KÄYTTÖVARKAUS
(6360/R/0005133/04)
Rikoslaki 28 luku 9a §

9.9.2004 KUOPIO

A ja D ovat yhdessä ja yksissä tuumin ottaneet luvattomasti käyttöön C:n henkilöauton siten, että A on Lohkaretie 9 parkkipaikalta luvattomasti ottanut käyttöön C:n auton avaamalla oven ja käynnistämällä auton toisen auton avaimella ja lähtemällä ajoon. A ja myöhemmin auton kyytiin tullut D ovat luvattomasti kuljettaneet autoa. C on saanut autonsa takaisin korjauskelvottomana. Hänelle on rikoksen johdosta aiheutunut 500 euron vahinko.

Toissijainen rangaistusvaatimus:

9.1. LUVATON KÄYTTÖ
Rikoslaki 28 luku 7 §

9.9.2004 KUOPIO

A on luvattomasti käyttänyt C:n omistamaa henkilöautoa olemalla siinä matkustajana. Osittain A:n menettelyn perusteella C:lle on aiheutunut 500 euron vahinko, koska auto on palautunut C:lle korjauskelvottomana. A on tiennyt auton luvattomasti käyttöönotetuksi.

Syyttäjän ajama asianomistajan korvausvaatimus

A ja D on velvoitettava yhteisvastuullisesti korvaamaan C:lle rikoksellaan aiheuttamana vahinkona auton arvona 500 euroa sekä matkakuluja 32 euroa molemmat vaatimukset laillisine korkoineen 10.9.2004 lukien.

Vastaaja

A on kiistänyt syytteen. Auton on ottanut luvattomasti käyttöön D. A on noussut auton kyytiin vasta myöhemmin ja ollut autossa vain matkustajana. A ei ole osallistunut millään tavoin auton käyttöönottoon eikä toiminut tekijäkumppanina D:n kanssa. A:n menettely ei voi tulla rangaistavaksi moottorikulkuneuvon käyttövarkautena. A on myöntänyt syyllistyneensä lievään luvattomaan käyttöön.

A myöntää C:n korvausvaatimuksen sekä perusteeltaan että määrältään oikeaksi.

10. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6480/R/0002818/04)
Rikoslaki 23 luku 10 § (545/99)

10.9.2004 MÄNTYHARJU

A ja D ovat kuljettaneet henkilöautoa yleisillä teillä ilman ajo-oikeutta.

Vastaaja

A on kiistänyt syytteen. D oli kuljettanut autoa koko ajan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TODISTELU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Henkilötodistelu

- - - - - - - - - - - - -
2. A todistelutarkoituksessa

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kohdat 8 - 11

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen , mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

Perustelut

Kohdat 8 - 9 ja 10
A on kiistänyt syytten. A ei ollut ollut syytteessä ilmoitettuna ajankohtana edes Lohkaretiellä. A oli tullut D:n kuljettaman ajoneuvon kyytiin myöhemmin matkustajaksi Tasavallan kadulla. A ja D olivat sopineet 10.9.2004 heti D:n Mäntyharjulla kuljettaman ajoneuvon ojaan suistumisen jälkeen onnettumuuspaikalta pois kävellessään valehtelevansa poliisille ja muuttavansa sitten kertomukset oikeudessa. Mikäli heti tapahtumahetkellä olisi kerrottu kummankin osuus totuudenmukaisesti, D olisi joutunut varmuudella kiinniotetuksi ja matkan jatkuminen olisi estynyt. A ja D olivat seurustelleet syksyllä 2004 jonkin aikaa. A oli D:n kehotuksesta kertonut 11.9.2004 päivätyssä kuulustelukertomuksessa kuten sen sivulle 22 on kirjattu.

A on esitutkinnassa 11.9.2004 kertonut varsin yksityiskohtaisesti moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yrityksestä ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta ja autolla ajosta.

A:n oikeudessa lausuma on antanut aiheen tiedustella syytä esitutkintakertomuksesta poikkeamiseen. Kysymys on siitä, onko A:n kertomuksen muuttamiselle antama selvitys uskottava ja onko siten esitutkinnassa vai oikeudessa annettua kertomusta pidettävä totuuden mukaisena.

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla käräjäoikeus katsoo, että A:n ilmoittama syy esitutkintakertomuksen muuttamiselle ei ole uskottava.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

8) Moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys 9.9.2004
9) Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 9.9.2004
10) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 10.9.2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
50 päivää vankeutta
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 3 päivää.
Vapaudenmenetysaika 15. - 17.4.2005
Vankeusrangaistus ehdollinen.
Koeaika päättyy 2.5.2007.
Ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella 20 päiväsakkoa a 6 euroa = 120 euroa.

LAINKOHDAT

Rikoksiin 8 ja 9 sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 28 luku 9a §
10) Rikoslaki 23 luku 10 §
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MUUT LAUSUNNOT

Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä täytäntöönpantavaksi, jos tuomittu tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä.

KORVAUSVELVOLLISUUS

A velvoitetaan suorittamaan korvaukseksi B:lle rikoksellaan aiheuttamana vahinkona 120 euroa laillisine korkoineen 10.9.2004 lukien.

A velvoitetaan yhteisvastuullisesti asiassa 24.3.2005 (nro 05/373) tuomitun D:n kanssa suorittamaan korvaukseksi

  • C:lle rikoksellaan aiheuttamana vahinkona auton arvona 500 euroa sekä matkakuluja 32 euroa, molemmat vaatimukset laillisine korkoineen 10.9.2004 lukien,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Riitta Makkonen
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 16.2.2006

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on valituksessaan käräjäoikeuden tuomioon kirjatuista vastauksistaan ilmenevillä perusteilla vaatinut, että syyte 8 ja 10 kohdan osalta hylättäisiin ja että hänen katsottaisiin 9 kohdan osalta syyllistyneen lievään luvattomaan käyttöön. Lisäksi A on vaatinut, että B:n korvausvaatimus hylättäisiin. Vielä A on vaatinut, että yhteinen vankeusrangaistus lievennettäisiin sakoksi.

Kihlakunnansyyttäjä on vastauksessaan vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina.

B on vastauksessaan vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Asiassa ei ole esitetty syytteen 8-10 kohtien osalta muuta näyttöä kuin A:n itsensä esitutkinnassa antama ja sittemmin peruuttama lausuma. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan (KKO:2000:35) tuomiota ei voida perustaa yksin sanotunlaiseen näyttöön. Sen vuoksi syyte ja B:n korvausvaatimus on hylättävä siltä osin kuin ne on kiistetty.

A on 9.9.2004 Kuopiossa luvattomasti käyttänyt C:n omistamaa henkilöautoa olemalla siinä matkustajana, vaikka hän on tiennyt auton luvattomasti käyttöönotetuksi ja siten syyllistynyt rikoslain 28 luvun 7 §:ssä tarkoitettuun luvattomaan käyttöön.

Luvaton käyttö ei, huomioon ottaen se, että rikos on aiheuttanut auton omistajalle A:n myöntämän 500 euron vahingon, ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

Näillä perusteilla hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

SYYTETTY A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

9) Luvaton käyttö 9.9.2004
11) Näpistys 10.9.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN SAKKORANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 9 ja 11
40 päiväsakkoa a 6 euroa = 240 euroa
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 9 päiväsakkoa.
Vapaudenmenetysaika 15.-17.4.2005
Suoritettavaksi jää 31 päiväsakkoa a 6 euroa = 186 euroa.

LAINKOHDAT

9) Rikoslaki 28 luku 7 §
11) Rikoslaki 28 luku 3 § 1

HYLÄTYT SYYTTEET

Kohdat 8 ja 10:
Syyte hylätään. A vapautetaan näiltä osin tuomitusta rangaistuksesta.

KORVAUSVELVOLLISUUS

A vapautetaan kaikesta korvausvelvollisuudesta B:lle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Juha Voutilainen, Pirjo Soininen ja Kirsi-Marja Kultala

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.